Dohoda o vině a trestu

Stránky: 1 2


Co se bude dít dál, pokud dohoda je uzavřena?

Pokud dojde k uzavření dohody, tak je dohoda vyhotovena písemně a obviněný a jeho obhájce dostanou opis této dohody. Pokud poškozený uplatnil nárok na náhradu škody, dostane opis dohody i on. Následně státní zástupce dohodu předloží soudu s návrhem na její schválení.

Musí soud dohodu schválit? Jak bude řízení u soudu probíhat?

Poté, co je návrh na schválení společně s dohodou a celým trestním spisem doručen soudu, soud přezkoumá, zda dosavadní řízení včetně uzavírání dohody proběhlo v souladu s trestním řádem. Pokud zjistí, že nikoliv, tak návrh na schválení dohody odmítne. Jestliže soud zjistí, že sice nedošlo k procesním vadám, ale že věc je třeba vyřídit jinak, může trestní stíhání zastavit, podmíněně zastavit, schválit narovnání, postoupit věc jinému soudu nebo jinému orgánu (např. městskému úřadu, půjde-li o přestupek) nebo přerušit, pokud k tomu jsou zákonné důvody.
Jestliže není důvod k uvedenému postupu, soud nařídí veřejné zasedání, při němž bude rozhodovat o schválení dohody o vině a trestu. U tohoto veřejného zasedání je nutná přítomnost obviněného a státního zástupce. Přítomnost obhájce ani poškozeného již nutná není, mají ale právo být o konání veřejného zasedání vyrozuměni. Při veřejném zasedání se neprovádí žádné dokazování, pouze obviněný se musí vyjádřit k tomu, zda
  • rozumí sjednané dohodě o vině a trestu, zejména zda je mu zřejmé, co tvoří podstatu skutku, který se mu klade za vinu, jaká je jeho právní kvalifikace a jaké trestní sazby zákon stanoví za trestný čin, který je v tomto skutku spatřován,
  • prohlášení o tom, že spáchal skutek, pro který je stíhán, učinil dobrovolně a bez nátlaku a byl poučen o svých právech na obhajobu,
  • jsou mu známy všechny důsledky sjednání dohody o vině a trestu, zejména že se vzdává práva na projednání věci v hlavním líčení a práva podat odvolání proti rozsudku, kterým by soud dohodu o vině a trestu schválil.
Poté soud dohodu rozsudkem schválí, pokud odpovídá zákonu. Proti takovému rozsudku není za normálních okolností přípustné odvolání. Odvolání může obviněný nebo státní zástupce podat pouze tehdy, pokud rozsudkem byla dohoda schválena v jiném znění, než v jakém byla uzavřena. Proti rozsudku ale může podat odvolání poškozený, avšak pouze proti výroku o náhradě škody. Toto právo ale poškozený nemá, pokud s rozsahem náhrady škody již při uzavření dohody souhlasil.
Soud ale dohodu o vině a trestu neschválí, je-li nesprávná nebo nepřiměřená z hlediska souladu se zjištěným skutkovým stavem nebo z hlediska druhu a výše navrženého trestu, případně ochranného opatření, nebo nesprávná z hlediska rozsahu a způsobu náhrady škody, anebo zjistí-li, že došlo k závažnému porušení práv obviněného při sjednávání dohody o vině a trestu. V takovém případě věc vrátí usnesením do přípravného řízení nebo veřejné zasedání odročí a poskytne státnímu zástupci a obviněnému lhůtu k uzavření dohody nové.
Pokud soud zjistí, že není důvod k rozhodování o vině a trestu ani k vrácení věci do přípravného řízení, může i v této fázi trestní stíhání zastavit, podmíněně zastavit, schválit narovnání, postoupit věc jinému soudu nebo jinému orgánu nebo přerušit.

Jaké jsou důsledky schválení dohody o vině a trestu?

Schválením dohody o vině a trestu zaniká možnost projednat daný případ v hlavním líčení před soudem. Rozsudek o schválení dohody má totiž stejné účinky jako každý jiný rozsudek vydaný v hlavním líčení. Na obviněného se od právní moci takového rozsudku hledí jako na odsouzeného, odsouzení tedy bude zapsáno i do rejstříku trestů a odsouzený bude muset vykonat trest, který byl v dohodě obsažen, případně i ochranné opatření, pokud bylo v dohodě zahrnuto. Pokud bylo rozsudkem rozhodováno i o náhradě škody, má odsouzený povinnost tuto škodu nahradit. Jestliže ji nenahradí, může se poškozený na základě rozsudku domáhat zaplacení exekucí.


Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: