Podmíněné zastavení trestního stíhání


Je-li vedeno trestní řízení pro přečin (tedy pro úmyslný trestný čin, za který lze lze uložit trest odnětí svobody na dobu nepřevyšující 5 let, nebo pro jakýkoliv nedbalostní trestný čin), lze podmíněně zastavit trestní stíhání, jestliže obviněný se k trestné činnosti v plném rozsahu doznal a nahradil škodu, kterou způsobil případně učinil jednoznačná opatření k náhradě škody (např. uzavřel dohodu s poškozeným o splácení škody).

Kromě toho ale musí být splněna též podmínka, že vzhledem k osobě obviněného, s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a k okolnostem případu lze důvodně takové rozhodnutí považovat za dostačující. Typicky se jedná o případy nedbalostních trestných činů (např. dopravních nehod) nebo o případy jediného vybočení z jinak řádného způsobu života. O podmíněném zastavení trestního řízení může rozhodnout už v přípravném řízení státní zástupce nebo po podání obžaloby soud.

Jak je uvedeno výše, zastavení trestního stíhání je pouze podmíněné, tzn. že orgán rozhodující o podmíněném zastavení zároveň stanoví obviněnému zkušební dobu v rozmezí 6 měsíců až dvou let. V této zkušební době je zkoumáno, zda obviněný vede řádný život, tzn. zda se nedopouští přestupků či trestných činů. Pokud by tak tomu bylo, je rozhodnuto o pokračování v trestní stíhání, které tak může skončit běžným rozhodnutím o vině a případném trestu. Pokud ale obviněný vede řádný život, je rozhodnuto o tom, že se osvědčil, a celé trestní stíhání tím definitivně končí.

Novela trestního řádu účinná od 1.9. 2012 přinesla další rozšířené možnosti pro podmíněné zastavení trestního stíhání. Týká se to především těch případů, kdy v úvahu přichází uložení trestu zákazu činnosti. Dříve se v mnoha trestních řízeních pokračovalo jen proto, že sice obviněný splňoval jinak podmínky pro podmíněné zastavení trestního stíhání, ale protože bylo v zájmu společnosti (např. v případech dopravních nehod), uložit mu zákaz činnosti (nejčastěji zákaz řízení), muselo se v trestním stíhání pokračovat, aby mu takový trest mohl být uložen. Po novele trestního řádu stačí, pokud se obviněný zaváže, že se během zkušební doby zdrží určité činnosti, v souvislosti s níž se dopustil přečinu. Pokud touto činností bude řízení motorových vozidel, musí na příslušném úřadě odevzdat řidičský průkaz.  Okamžikem právní moci usnesení o podmíněném zastavení trestního stíhání pro něj nastávají stejné účinky, jako by byl uložen trest zákazu činnosti. Pro obviněného takový postup má tu výhodu, že zkrátí celé trestní řízení a především nebude mít záznam ve výpisu z rejstříku trestů. Jestliže ve zkušební době obviněný bude řídit (nebo vykonávat jinou činnost, k jejímuž nevykonávání se zavázal), bude to jednak porušením podmínky (a tedy důvodem k pokračování trestního stíhání) a jednak se tím bude dopouštět trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Další novinkou, kterou zmíněná novela účinná od září 2012 přinesla, je možnost podmíněného zastavení trestního stíhání v těch případech, kdy obviněný na účet soudu (v přípravném řízení na účet státního zastupitelství) složí přiměřenou částku (její výši si sám zvolí), určenou na pomoc obětem trestné činnosti. To neznamená, že by se nějaký notorický zločinec mohl z trestního stíhání vykoupit, stále bude muset splňovat výše uvedené podmínky (dobrý osobnostní profil, menší závažnost trestné činnosti, doznání a náhrada škody). Půjde spíše o případy, kdy soud nebo státní zástupce s ohledem na okolnosti případu budou na vážkách, zda trestní stíhání podmíněně zastavit či nikoliv. V takových případech pak obviněný může svou snahu o podmíněné zastavení podpořit právě peněžitou pomocí obětem trestné činnosti. Zajistí si tak, že se tato věc nebude objevovat ve výpisu z rejstříku trestů, ale zároveň bude postižen aspoň finančně. Orgány rozhodující o podmíněném zastavení přitom budou přihlížet i k tomu, zda obviněným složená částka odpovídá jeho poměrům a závažnosti trestného činu, pro který je obviněný stíhán. Pokud dospějí k závěru, že není možno trestní stíhání obviněného podmíněně zastavit, bude složená finanční částka obviněnému vrácena.

Vzor žádosti o podmíněné zastavení trestního stíhání, jakož i vzory dalších podání najdete v rubrice Vzory písemnostíLíbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: