Dohoda o vině a trestu

Stránky: 1 2


S účinností od 1. září 2012 byla novelou trestního řádu do trestního řízení vnesena možnost vyřídit trestní kauzu způsobem, který známe především z amerických filmů. Jedná se o dohodu o vině a trestu. Zjednodušeně řečeno, obviněný se sejde se státním zástupcem, dozná vinu a oba se dohodnou na trestu, případně i na náhradě škody nebo na ochranné léčbě, pokud bude přicházet v úvahu. Státní zástupce pak takovou dohodu předloží soudu ke schválení. Podívejme se na celou záležitost v základních bodech trochu podrobněji.

Je možné uzavřít dohodu o vině a trestu u všech trestných činů?

Dohodu o vině a trestu je možno uzavřít jen v případech, kdy jde o obvinění z přečinu (tedy z nedbalostního trestného činu nebo z trestného činu úmyslného, za který zákon stanoví trest odnětí svobody nepřevyšující 5 let). Dohoda je přípustná i u zločinů (tedy u úmyslných trestných činů se sazbou trestu odnětí svobody nad 5 let), nikoliv však u zločinů zvlášť závažných. Za zvlášť závažné zločiny jsou považovány všechny úmyslné trestné činy, u nichž horní hranice odnětí svobody dosahuje nejméně 10 let. Zjednodušeně řečeno, dohoda je možná u všech nedbalostních trestných činů a u úmyslných trestných činů, za které lze uložit trest odnětí svobody s horní hranicí nižší, než 10 let. Dohoda však není možná v případech, kdy je obviněný stíhán jako uprchlý

Jak dosáhnout toho, aby dohoda byla uzavřena?

Jednání o dohodě se vede na základě návrhu obviněného nebo na základě návrhu státního zástupce. Obviněný již v přípravném řízení musí být poučen o tom, že má právo uzavření dohody navrhnout. Pokud tak učiní, návrh bude předložen státnímu zástupci a ten buď na návrh přistoupí a bude o dohodě s obviněným jednat, nebo ho vyrozumí o tom, že k jednání o dohodě neshledal důvod.

Budou práva obviněného dostatečně chráněna?

K uzavření dohody o vině a trestu nelze obviněného jakkoliv nutit, záleží jen na něm, jestli dohodu uzavře, či nikoliv. Kromě toho, obviněný při sjednávání dohody musí vždy povinně mít obhájce, bez něj dohodu uzavřít nelze. Součástí dohody pak musejí být i poučení obviněného o tom, jaké následky uzavření dohody má. Uzavřenou dohodu navíc vždy musí přezkoumat ještě soud.

Jak uzavření dohody probíhá?

Jak již bylo výše uvedeno, jedná se o dohodu mezi obviněným a státním zástupcem. Je tedy třeba, aby se sešel státní zástupce s obviněným a jeho obhájcem, o termínu jednání pak musí být vyrozuměn i poškozený, který také má právo se uzavírání dohody účastnit. Pokud při jednání dojde k uzavření dohody, musí tato dohoda být písemně sepsána a poté je státním zástupcem předložena soudu s návrhem na schválení. Pokud k uzavření dohody nedojde, tak trestní řízení dál pokračuje běžným „klasickým způsobem“. Jestliže se obviněný při jednání o dohodě k trestné činnosti doznal, ale následně k uzavření dohody nedojde, nelze k takovému doznání, které bylo učiněno při uzavírání dohody přihlížet.

Jak je to s poškozeným a náhradou škody?

Jak již bylo výše uvedeno, poškozený má právo být při jednání o dohodě o vině a trestu přítomen. Své právo na náhradu škody může poškozený uplatnit nejpozději při prvním jednání o uzavření dohody (to neznamená, že u jednání musí být přítomen, stačí, když svůj požadavek na náhradu škody uplatní včas písemně). O tomto musí být poškozený poučen. Součástí dohody o vině a trestu může být (a zpravidla také bude) i dohoda o náhradě škody a její výši. Tuto dohodu ale uzavírá pouze státní zástupce a obviněný, poškozený se k tomu může pouze vyjádřit, pokud však s výší škody uvedenou v dohodě nebude souhlasit, nemá to na uzavření dohody vliv. Jestliže při uzavírání dohody o vině a trestu nedojde k dohodě i o náhradě škody, nebrání to tomu, aby později byla dohoda o vině a trestu soudem schválena. V takovém případě totiž soud (pokud poškozený bude náhradu škody požadovat) při vydání rozsudku, kterým schvaluje dohodu o vině a trestu, rozhodne sám i o náhradě škody, a to na základě důkazů, které bude mít k dispozici.

Co všechno musí dohoda o vině a trestu obsahovat?

 Dohoda o vině a trestu obsahuje
  • označení státního zástupce, obviněného a poškozeného, byl-li přítomen sjednávání dohody o vině a trestu a souhlasí-li s rozsahem a způsobem náhrady škody nebo nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení,
  • datum a místo jejího sepsání,
  • popis skutku, pro který je obviněný stíhán, tak, aby nemohl být zaměněn s jiným skutkem,
  • označení trestného činu, který je v tomto skutku spatřován
  • prohlášení obviněného, že spáchal skutek, pro který je stíhán a který je předmětem sjednané dohody o vině a trestu,
  • v souladu s trestním zákoníkem dohodnutý druh, výměru a způsob výkonu trestu, a rozsah přiměřených omezení a povinností v případě, že to trestní zákoník umožňuje a že byly dohodnuty,
  • rozsah a způsob náhrady škody nebo nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení, bylo-li dohodnuto,
  • ochranné opatření, přichází-li v úvahu jeho uložení a bylo-li dohodnuto,
  • podpis státního zástupce, obviněného a obhájce a podpis poškozeného, byl-li přítomen sjednávání dohody o vině a trestu a souhlasí-li s rozsahem a způsobem náhrady škody nebo nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení.Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: