Zákon o obětech trestných činů a novela trestního řádu číslo 45/2013 Sb.

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


K § 38

Deklaruje se, že se poskytuje podpora subjektům, které poskytují pomoc obětem trestných činů, a to dotacemi ze státního rozpočtu. Přitom dotaci mohou získat jen akreditované subjekty, čímž si stát udržuje určitou kontrolu nad příjemci dotace, a to nejen z hlediska účelu, ke kterému dotaci použijí, ale i z hlediska kvality poskytovaných služeb. Na dotace není právní nárok.

K § 39

Subjekt se může akreditovat, resp. registrovat pro některé nebo všechny formy služeb odborné pomoci, kterými jsou: a) psychologické poradenství; b) sociální poradenství; c) právní pomoc; d) poskytování právních informací; e) restorativní programy. O registraci pro služby sociální prevence a sociálního poradenství se rozhoduje podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Akreditace pro ostatní formy služeb vzniká rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti. Právní informace může poskytovat i Probační a mediační služba (§ 6 odst. 3). Právní pomoc může poskytovat také advokát. Probační a mediační služba ani advokát však nepatří mezi akreditované subjekty, a proto jim nenáleží dotace ze státního rozpočtu. Mohou však být obdobně jako subjekty registrované podle zákona o sociálních službách zahrnuti do registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů podle tohoto zákona (§ 48).

Jelikož lze získat na některé služby obětem registraci podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, je zákonem výslovně uvedeno, že takový poskytovatel může za tyto služby čerpat dotaci pouze jednou, a to podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

V odstavci 3 je výslovně uvedeno, že akreditace pro služby spočívající v poskytování právních informací nemá vliv na ustanovení občanského soudního řádu, trestního řádu či jiných procesních předpisů, které upravují zastupování v příslušném typu řízení. Subjekty s akreditací (či bez akreditace) nejsou zákonem o obětech trestných činů omezeny v zastupování.

K § 40

Podmínky pro udělení akreditace stanoví zákon. Jedním ze základních požadavků je i požadavek, že žadatel již poskytuje pomoc obětem. Tím má být zabráněno, aby se o akreditaci ucházel subjekt, který vznikl zcela účelově pro získání dotace. Dalším požadavkem je bezúhonnost a odborná způsobilost všech osob, které budou službu poskytovat. Pro poskytování právních informací je nezbytným požadavkem, aby v rámci akreditovaného subjektu existovala alespoň jedna fyzická osoba s vysokoškolským vzděláním v oboru právo v magisterském studijním programu, která bude garantovat úroveň těchto služeb. Požadavek bezúhonnosti je logickým, neboť nelze připustit, aby poskytovala pomoc obětem trestných činů osoba, která byla odsouzena pro úmyslný trestný čin nebo trestný čin spáchaný v souvislosti s poskytováním služeb obětem. Zároveň text zákona respektuje, jestliže se na osobu hledí, jako by nebyla odsouzena.

K § 41

Toto ustanovení upravuje obsah žádosti o akreditaci. Jelikož je rozhodování o žádosti správním řízením, jsou stanoveny zvláštní náležitosti podání. Bezúhonnost se ověřuje v evidenci Rejstříku trestů. Dále se vyžadují doklady prokazující splnění podmínky bezúhonnosti vydanými státy, ve kterých se fyzická osoba zdržovala v posledních 3 letech nepřetržitě déle než 3 měsíce. Dokladem odborné způsobilosti je úředně ověřená kopie vysokoškolského diplomu.

V odstavci 3 se jiným obdobným dokladem rozumí např. čestné prohlášení učiněné před notářem domovského státu nebo výpis z Rejstříku trestů, který bude obsahovat přílohu podle § 13 odst. 2 a 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů.

K § 42

Ustanovení upravuje proces rozhodování o udělení akreditace, vymezuje se také obsah rozhodnutí (nad rámec náležitostí vyplývajících ze správního řádu).

K § 43

Pro případy změny u poskytovatele služeb je stanovena povinnost změnu hlásit do 15 dnů. Na základě ohlášené změny rozhodne Ministerstvo spravedlnosti o změně akreditace. V odstavci 3 jsou stanoveny důvody pro zrušení akreditace. Plnění standardů bude posuzovat hodnotící komise. Pokud subjekt nesplní standard kvality a nedojde k nápravě ani na základě uložených opatření, je to důvodem pro zrušení akreditace. Zvlášť závažným porušením povinnosti bude zejména poskytování služeb osobou bez odborné způsobilosti. Akreditace zaniká bez nutnosti rozhodování o zrušení zánikem právnické osoby.

K § 44

Jestliže stát poskytuje akreditovaným subjektům dotaci, vyžaduje splnění alespoň minimálních povinností uvedených v tomto ustanovení. Mimo jiné se požaduje, aby akreditovaný subjekt vedl evidenci obětí, které požádaly o poskytnutí služby a o rozsahu poskytnuté služby. Důvody jsou jednak kontrolní, jednak mohou sloužit i pro účely dotační politiky. Zákon také vymezuje případy, kdy může akreditovaný subjekt odmítnout poskytnutí služby.

K § 45

Ustanovení zakotvuje pravidlo, že kdo uděluje akreditaci, také kontroluje splnění podmínek stanovených pro akreditaci. Jestliže by byly zjištěny nedostatky, může ministerstvo uložit opatření k nápravě. Nesplnění opatření ve stanovené lhůtě může být důvodem pro zrušení akreditace podle § 43.

K § 46

Z důvodu ochrany obětí trestných činů před nežádoucím únikem informací o osobních údajích oběti, je stanovena povinnost mlčenlivosti, která dopadá nejen na zaměstnance ministerstva, členy hodnotící komise a zaměstnance akreditovaného subjektu, ale i na případné dobrovolníky, kteří u akreditovaného subjektu působí, ačkoliv nejsou jeho zaměstnanci. Pokud by působil při poskytování právních služeb externí spolupracovník (např. na základě smlouvy o poskytování právních služeb), kterým je advokát, pak má povinnost mlčenlivosti podle § 21 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii. Povinnost mlčenlivosti úředníků Probační a mediační služby je stanovena v § 9 zákona č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě.

K § 47

Do registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů se může nechat zapsat i advokát. Podmínkou zápisu je, že alespoň v omezeném rozsahu je ochoten poskytovat právní pomoc bezplatně pro oběti podle § 5 odst. 1. Motivací pro zápis do tohoto registru může být i to, že z něj budou ustanovováni zmocněnci poškozeného v případech uvedených v § 51a odst. 1 a 2 trestního řádu.

K § 48

Zákon předvídá zřízení registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů, kde budou vedle subjektů, kterým byla rozhodnutím udělena akreditace, zapsána střediska Probační a mediační služby a na žádost též registrované subjekty podle zákona o sociálních službách a advokáti, splní-li podmínky § 47. Registr by měl sloužit k tomu, že kterákoliv oběť hledající pomoc, může snadno zjistit, kdo pomoc poskytuje, v jakém rozsahu a kde.

K § 49

Zmocňovací ustanovení bylo převzato ze zákona č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů. Doplněno bylo jen zmocňovací ustanovení, kterým ministerstvo stanoví standardy kvality poskytovaných služeb.

K § 50

Zrušuje se zákon č. 204/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 265/2001, jelikož se základní materie zákona č. 209/1997 Sb. přebírá do tohoto zákona (srov. § 52). Zrušují se též vyhlášky navazující na zákon č. 209/1997 Sb.Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: