Zákon o obětech trestných činů a novela trestního řádu číslo 45/2013 Sb.

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


ad 3) Pro zajištění realizace předkládaného zákona o obětech trestných činů není nutno vyčleňovat specifické částky na materiálně-technické vybavení středisek a pracovníků PMS. Není nutno pořizovat drobný dlouhodobý majetek, současné vybavení a provozní zajištění středisek plně pokryje nové úkoly pracovníků vyplývající ze zákona. Je žádoucí, aby se při tvorbě rozpočtu na rok 2012 přihlédlo k nutnosti provozního zajištění realizace zákona a výdajová část rozpočtu PMS v oblasti věcných výdajů zůstala nezměněna ve výši stavu roku 2011. Plnění odborných úkolů vyplývajících z nového zákona bude vyžadovat proškolení nově vytvořené struktury specialistů na oběti, což bude nezbytné v souvislosti s novým zákonem zajistit. To znamená, že na každém středisku bude vyškolen minimálně jeden specialista pro zajištění této základní formy poradenství pro oběti trestných činů. Zde se využije zejména dosavadních zkušeností PMS z projektů „Specializované a komplexní poradenství obětem trestných činů“ a „Restorativní justice, podpora a poradenství obětem trestných činů“, zejména co se týká obsahu a procesu vzdělávání těchto specialistů. V tomto směru je nutno zohlednit v rozpočtu navýšení o výdaje související se zajištěním vzdělávání ve výši 1,5 tis. Kč. K efektivní praktické realizaci zákona je však nutné především personální zajištění pracovníků. Je třeba, aby v rámci každého střediska působili již zmínění specialisté na práci s oběťmi, kteří vedle své standardní agendy probačního úředníka či asistenta budou vykonávat také úkony související s poradenstvím této cílové skupině. Tyto úkoly lze částečně zajistit v rámci stávající personální sítě PMS. Bylo by však zapotřebí, aby PMS mohla znovu naplnit tabulková místa, která byla uvolněna v rámci organizačních změn u PMS v roce 2011 z důvodu úsporných opatření, která výrazně snížila mzdový fond PMS. Tato místa budou především využita pro posílení nejzatíženějších středisek v republice. Na ředitelství PMS ČR se přitom předpokládá vytvoření dvou nových pracovních pozic v souvislosti s plánovaným novým zákonem (pracovní pozice zaměřené na plnění úkolů souvisejících s organizací a celkovým fungováním systémů pro programy zaměřené na podporu obětí trestné činnosti a pracovní pozice národního koordinátora pro práci s oběťmi trestné činnosti). Toto zcela minimální navýšení tabulkových míst PMS o dvě pozice předpokládá navýšení ročních mzdových nákladů o 729 tis. Kč a zákonných odvodů o 255 tis. Kč.

ad 4) Pro Ministerstvo spravedlnosti se předpokládají náklady spojené s vytvořením aplikace registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů a s jeho následnou údržbou (jednorázové náklady do 2 mil. Kč a náklady správu a údržbu aplikace cca 200 tis. Kč ročně).

Ad 5) Ministerstvo vnitra vyčísluje náklady spjaté s realizací předkládaného zákona

  • jednorázové náklady k proškolení policistů ve výši 750.000,- Kč,
  • jednorázové náklady na tisk služební pomůcky nejméně ve výši 800.000,- Kč,
  • jednorázové náklady na překlady nejméně ve výši 450.000,- Kč (průměr cca 13.000,- Kč na jednoho tlumočníka),
  • opakující se náklady na tisk poučení + informačních karet – vyšší náklady na spotřební materiál v celkové výši 1.680.000,- Kč (průměr 20.000 Kč na útvar) ročně,
  • opakující se náklady na mzdové prostředky policejních tlumočníků ve výši 4.800.000,- Kč ročně (alespoň 10 tlumočníků, průměrná hrubá mzda cca 40.000,- Kč měsíčně),
  • jednorázové náklady na vybavení speciální výslechové místnosti (bez stavebních úprav) jsou ve výši 200.000,- Kč, tzn. celkem 10.200.000,- Kč [dovybavení 51 místností (zákon podporuje speciální výslechové místnosti, nicméně nestanoví jejich obligatornost)].

Negativní dopady do státního rozpočtu by měly být kompenzovány jinými legislativními změnami v gesci Ministerstva spravedlnosti, jakými jsou

  • novela zákona o soudních poplatcích (zákon č. 218/2011 Sb.), která zvyšuje základní procentní sazbu poplatku za návrh na zahájení řízení, jehož předmětem je peněžité plnění, o jeden procentní bod ze 4 % na 5 %; předpokládané příjmy z vybraných soudních poplatků jsou v důvodové zprávě vyčísleny na 300 až 400 mil. Kč ročně;
  • zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (zákon č. 418/2011 Sb. účinný od 1. ledna 2012), který počítá s peněžitým trestem až do výše 1 460 mil. Kč;
  • novela trestního řádu (nyní projednávaná Poslaneckou sněmovnou), která umožňuje podmínit podmíněné zastavení trestního stíhání a podmíněné odložení podání návrhu na potrestání složením stanovené peněžité částky určené na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti a která zároveň finanční částky skládané v souvislosti s narovnáním určuje výslovně v celém jejich rozsahu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti.

Nelze rovněž opominout skutečnost, že náklady vyplývající z navrhovaného zákona bude možno částečně pokrýt z prostředků PMS. Probační a mediační služba díky již vypsané výzvě v rámci individuálního projektu (ESF) má možnost tyto služby a programy ověřit, jelikož se v rámci této výzvy předpokládá v letech 2013–2015 alokace cca 28 až 30 miliónů korun na programy a služby pro oběti trestné činnosti.

Finanční nároky, které vyplývají z tohoto návrhu, budou řešeny v rámci přerozdělení prostředků rozpočtovaných v příslušných kapitolách Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva vnitra zahrnutého do rozpočtového výhledu na příslušný rok, nebo v kapitole Všeobecná pokladní správa.

Zákon nebude mít dopad na podnikatelské prostředí.

Z hlediska dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k rovnosti mužů a žen lze předpokládat, že bude mít pozitivní dopad. Návrh zákona směřuje k výraznému posílení práv obětí trestných činů spojených s násilím založeným na pohlaví (např. trestný čin obchodování s lidmi, znásilnění, sexuálního nátlaku, kuplířství, týrání osoby žijící ve společném obydlí či nebezpečného pronásledování), tedy trestných činů, jejichž oběťmi jsou ve výrazně vyšší míře ženy. Stejně tak lze předpokládat, že obdobný pozitivní dopad budou mít ustanovení návrhu zákona, která směřují proti tzv. sekundární viktimizaci obětí (tedy opět riziku, kterému ve zvýšené míře čelí ženy).Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: