Zákon o obětech trestných činů a novela trestního řádu číslo 45/2013 Sb.

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


2)      Odstranění nedostatků implementace rámcového rozhodnutí Rady 2001/220/SVV ze dne 15. března 2001 o postavení obětí v trestním řízení

2a) nulová varianta – zachování současného stavu

V případě nečinnosti nesplní Česká republika své závazky vyplývající z jejího členství v Evropské unii a proto je tato varianta neakceptovatelná.

2b) zohledňování nedostatků implementace v navrhovaném zákoně

Zákon reaguje na výtky obsažené v hodnotící zprávě a odstraňuje nedostatky právní úpravy. Zároveň je reflektována navrhovaná směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestných činů. V případě, že by zákon přijat nebyl, bude s ohledem na návrh směrnice, bude-li přijata, nutné novelizovat podstatným způsobem stávající právní předpisy, zejména trestní řád.

S ohledem na argumenty uvedené ad 2b) se navrhuje přijetí této varianty, tj. aby byly zákonem odstraněny nedostatky právní úpravy a byl přijat zákon o obětech trestných činů, který zohlední i návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochrany obětí trestných činů.

Závěr: S ohledem na rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV ze dne 15. března 2001 o postavení obětí v trestním řízení, a na nedostatky v implementaci, zjištěné Komisí a publikované v hodnotící zprávě, se navrhuje zvolit variantu 2b), podle níž dojde k odstranění vytýkaných nedostatků. Zároveň již nová úprava vychází z návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestných činů a proto by si její přijetí nemělo vyžádat novelizaci přijatého zákona.

Shrnutí: Navrhuje se přijmout variantu 1b-2, a 2b, tj.:

–          přijetí samostatného zákona o obětech trestných činů,

–          odstranění nedostatků implementace rámcového rozhodnutí Rady 2001/220/SVV ze dne 15. března 2001 o postavení obětí v trestním řízení a přijetí právní úpravy, která bude v souladu s návrhem směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestných činů.

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů

 Návrh zákona s sebou přináší určité nároky na státní rozpočet, a to v těchto oblastech:

  1. podpora akreditovaných subjektů poskytováním dotací ze strany Ministerstva spravedlnosti,
  2. zvýšení nároků vyplývajících z peněžité pomoci obětem trestné činnosti v porovnání se současným stavem, který vyplývá ze zákona č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů,
  3. náklady spojené s činností Probační a mediační služby na úseku pomoci obětem trestné činnosti,
  4. náklady Ministerstva spravedlnosti na zajištění činností vyplývajících z navrhovaného zákona, a
  5. náklady resortu Ministerstva vnitra na zajištění činností vyplývajících z navrhovaného zákona.

Ad 1) Podpora akreditovaných subjektů na činnosti spjaté s poskytováním právních informací akreditovanými subjekty (tj. subjekty, které získají od Ministerstva spravedlnosti akreditaci k poskytování těchto služeb, nikoli podpora subjektů poskytujících obětem psychologické nebo sociální poradenství, podpora zapsaných advokátů nebo podpora Probační a mediační služby) bude činěna prostřednictvím dotací. Na dotace však není právní nárok a slouží pouze jako příspěvek na vykonávání těchto činností.

V rámci dotační politiky lze přitom předpokládat akcent na poskytování odborné pomoci zejména skupině obětí, jimž má být odborná pomoc poskytována bezplatně. Z dostupných statistických údajů zachycujících tzv. registrovanou kriminalitu lze odhadnout počet těchto obětí na cca 7.000 ročně. Byť toto číslo v sobě nezahrnuje oběti, které zůstávají ve sféře latentní kriminality, lze důvodně předpokládat (jak na základě zkušenosti neziskového sektoru, tak na základě praktických zkušeností s uplatňováním peněžité pomoci obětem trestné činnosti), že zdaleka ne všechny oběti těchto služeb využijí (počítá se proto, že služeb využije cca 70% z uvedeného počtu). Maximální objem prostředků, které by měly být uvolněny na poskytnutí dotací na podporu poskytování právních informací ze strany akreditovaných subjektů činí 50 mil. Kč. Do jaké míry a v jakém rozsahu budou služby poptávány, a zda a v jakém rozsahu budou ze strany neziskového sektoru nabízeny, nelze předem odhadovat.

ad 2) Návrh zákona počítá s rozšířením peněžité pomoci poskytované státem k překlenutí zhoršené sociální situace. Dochází jednak ke zvýšení paušálních částek, které jsou obětem přiznávány, jednak k rozšíření okruhu oprávněných osob (o sourozence osoby, která v důsledku trestného činu zemřela a o oběti trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, kterým vznikla nemajetková újma). Je však třeba konstatovat,  že v současné době není potenciál zákona č. 209/1997 Sb. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti využíván (peněžitá pomoc je vyplácena ve výši cca 6 mil. Kč ročně), a proto s tímto rozšířením okruhu oprávněných osob a zvýšením peněžité pomoci nejsou spojovány extrémní nároky na státní rozpočet (zvýšení se odhaduje na cca 4–5 mil. Kč).Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: