Zákon o obětech trestných činů a novela trestního řádu číslo 45/2013 Sb.

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


K bodu 31. – změna § 166 odstavce 1 a 2:

K posílení práv poškozeného a zejména k lepší možnosti jejich uplatnění se ustanovení o skončení vyšetřování doplňuje tak, aby i poškozený (vedle obviněného a jeho obhájce), který podal návrh podle § 43 odst. 3, byl upozorněn na skutečnost, že výsledky vyšetřování odůvodňují jeho ukončení a podání obžaloby, popř. jiné rozhodnutí v přípravném řízení. Toto posílení práv poškozeného do značné míry vyrovnává jeho postavení v trestním řízení s postavením obviněného a umožňuje mu, aby se seznámil s výsledky vyšetřování a učinil návrhy na jeho doplnění.

K bodu 32. – změna § 201 odst. 2:

Vzhledem k tomu, že zákon o obětech trestných činů v § 21 předpokládá, že poškozený si může zvolit důvěrníka, který pak má oprávnění doprovázet poškozeného při úkonech trestního řízení a poskytovat mu potřebnou zejména psychickou pomoc, je třeba upravit jeho účast v hlavním líčení v případě, jestliže soud rozhodne o vyloučení veřejnosti. Z hlediska rovnosti stran není důvodů, aby úprava o počtu důvěrníků poškozených, kteří se mohou zúčastnit hlavního líčení, byla jiná než u důvěrníků obžalovaných, a proto zákon stanoví, že se u účasti důvěrníků poškozených postupuje obdobně jako u důvěrníků obžalovaných.

K bodu 33. – doplnění § 202 o odstavec 6:

Podrobně se také upravuje účast poškozeného a zúčastněné osoby a jejich zmocněnců v hlavním líčení. Vzhledem k tomu, že v praxi někdy dochází k neodůvodněnému vykázání poškozeného nebo zúčastněné osoby z jednací síně, zákon výslovně stanoví, že poškozeného a zúčastněnou osobu může předseda senátu vykázat na nezbytnou dobu z účasti na hlavním líčení jen, je-li to nutné z hlediska objasnění věci, zejména mají-li být vyslechnuti jako svědci. V takovém případě je třeba poškozeného a poté i zúčastněnou osobu zpravidla vyslechnout na počátku dokazování ihned po výslechu obžalovaného. Účast zmocněnců poškozených a zúčastněných osob nelze z hlediska jejich účasti v hlavním líčení vůbec omezit, a to ani v případě, jestliže byla podle § 200 trestního řádu při hlavním líčení vyloučena veřejnost.

K bodu 34. – vložení nového § 212a:

Ustanovení reaguje na nové právo poškozeného, který má postavení oběti, učinit prohlášení o dopadu trestného činu na jeho život. Pokud o to oběť požádá, bude jí umožněno, aby učinila prohlášení ústně v rámci hlavního líčení, nejpozději v závěrečné řeči. Pro případ, že by se oběť trestného činu v rámci ústního prohlášení odchylovala od jeho rámce, tj. že by nehovořila o dopadu trestného činu na její život, má předseda senátu možnost prohlášení přerušit, obdobně jako může přerušit závěrečnou řeč obžalovaného.

K bodu 35. – zrušení § 321 odst. 5:

Ustanovení se ruší, neboť jeho obsah byl převzat do § 11 zákona o obětech trestných činů.

K bodu 36. – změna v § 333a

Legislativně technická změna související s rozšířením § 77a o další odstavec.

K bodu 37. – zrušení § 353 odst. 4:

Ustanovení se ruší, neboť jeho obsah byl převzat do § 11 zákona o obětech trestných činů.

K bodu 38. – zrušení § 357 odst. 4:

Ustanovení se ruší, neboť jeho obsah byl převzat do § 11 zákona o obětech trestných činů.

K části třetí

Zrušuje se část zákona č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů, jejíž materie se přebírá do zákona o obětech trestných činů.

K části čtvrté

V souvislosti se zrušením zákona č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů, se zrušuje i část zákona č. 265/2001 Sb., který novelizoval rušený zákon.

K části páté

Změna § 54 odst. 1 souvisí se zavedením institutu důvěrníka oběti (§ 21). Je-li připuštěna u veřejného zasedání a hlavního líčení v řízení proti mladistvému účast jeho důvěrníků, poškozeného a zmocněnce, není důvod nepřipustit účast i důvěrníka poškozeného.

K části šesté

K bodu 1. – doplnění § 4 odst. 2:

Rozšiřuje se okruh osob oprávněných žádat o poskytnutí sociální služby uvedené v § 37, 57, 60 a 69 zákona o sociálních službách také o osobu, která je obětí trestného činu obchodování s lidmi a zavlečení. Podle dosavadní úpravy nemají tyto osoby právo na sociální služby, jestliže se jedná o cizince. S ohledem na specifika těchto trestných činů, kdy taková osoba byla mnohdy na území ČR dopravena proti své vůli a zůstala zde bez prostředků a pomoci, se jeví omezení sociálních služeb pouze na občany ČR jako nespravedlivé, proto mají i tyto soby právo na některé sociální služby.

K bodu 2. – doplnění § 82 o odst. 7:

Zákon o obětech trestných činů umožňuje, aby se subjekty registrované podle zákona o sociálních službách zapsaly do registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů podle zákona o obětech trestných činů. Jelikož Ministerstvo spravedlnosti nevykonává nad takto zapsanými subjekty žádnou kontrolu, požaduje se, aby registrující orgán, který vykonává kontrolu a rozhoduje o těchto subjektech, informoval Ministerstvo spravedlnosti o rozhodnutích, kterými zrušil nebo změnil registraci těchto subjektů. Ministerstvo pak provede příslušnou změnu v registru vedeném podle zákona o obětech trestných činů.

K části sedmé

V souvislosti se zrušením zákona č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů, se zrušuje i část zákona č. 41/2009 Sb., který novelizoval rušený zákon.

K části osmé

Účinnost je uvedena s ohledem na předpokládanou délku legislativního procesu a možnost dotčených subjektů se se zákonem seznámit. Jelikož si akreditační proces a proces zapsání do registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů vyžádá určitou dobu, nabývají účinnost tato ustanovení o 4 měsíce dříve, než vstoupí v účinnost zbývající ustanovení zákona, která počítají již s existencí akreditovaných subjektů a dalších subjektů poskytujících obětem trestných činů služby podle zákona o obětech.

V Praze dne 15. února 2012

RNDr. Petr Nečas, v.r., předseda vlády

JUDr.  Jiří Pospíšil, v.r., ministr spravedlnostiLíbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: