Amnestie z 25. února 1973


Rozhodnutí presidenta republiky ze dne 25. února 1973 o amnestii

(č. 10/1973 Sb.)

 

Ve dnech 25. výročí Vítězného února hodnotí náš lid úspěchy, kterých dosáhl pod vedením Komunistické strany Československa, a oceňuje poctivou a obětavou práci ve prospěch socialistické společnosti.

Stupeň politické jednoty společnosti umožňuje, aby se těm, kteří se provinili proti zákonům, poskytla příležitost zapojit se jako řádní občané do socialistické výstavby naší vlasti.

Proto na návrh předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa a vlády Československé socialistické republiky na základě svého ústavního práva udílím tuto

 

amnestii:

 

Čl. I

 

(1) Promíjím československým občanům

 • a) tresty odnětí svobody nebo jejich zbytky,
 • b) tresty nápravného opatření nebo jejich zbytky,
 • c) dosud nezaplacené peněžité tresty a náhradní tresty za ně uložené nebo jejich zbytky,

pravomocně uložené pro trestné činy podle hlavy první zvláštní části trestního zákona, na které zákon stanoví trest odnětí svobody nepřevyšující pět let, s výjimkou trestných činů podvracení republiky podle § 98 odst. 1, ohrožení státního tajemství podle § 106 a 107 a poškozování zájmů republiky v cizině podle § 112 tr.zák.

(2) Toto ustanovení se vztahuje pouze na občany, kteří byli přede dnem tohoto rozhodnutí poprvé pravomocně odsouzeni pro trestný čin.

 

Čl. II

Nepodmíněné tresty odnětí svobody uložené pro trestné činy uvedené v článku I promíjím pod podmínkou, že odsouzený nebude do dvou let od tohoto rozhodnutí odsouzen pro úmyslný trestný čin.

 

Čl. III

Nařizuji, aby nebylo zahajováno, a bylo-li už zahájeno, aby bylo zastaveno trestní stíhání pro trestné činy uvedené v článku I, spáchané přede dnem tohoto rozhodnutí československými občany, kteří nebyli před tímto dnem pravomocně odsouzeni pro trestný čin.

 

Čl. IV

Ustanovení článků I až III se vztahují na občany, kteří se přede dnem tohoto rozhodnutí dopustili trestného činu opuštění republiky podle § 109 odst. 1 a 2, jestliže se vrátili nebo se do 31. prosince 1973 vrátí na území Československé socialistické republiky.

 

Čl. V

 

(1) Promíjím

 • a) nevykonané tresty odnětí svobody nepřevyšující dva roky,
 • b) zbytky trestů odnětí svobody nepřevyšující dva roky,
 • c) neodpykané tresty nápravného opatření nebo jejich zbytky,
 • d) dosud nezaplacené peněžité tresty a náhradní tresty za ně uložené nebo jejich zbytky,

které byly nebo budou pravomocně uloženy za přečiny a tyto trestné činy :

1. hospodářské, pokud byly spáchány z nedbalosti,

2. proti pořádku ve věcech veřejných, s výjimkou trestných činů podle oddílu první hlavy zvláštní části trestního zákona, trestného činu přijímání úplatku podle § 106 odst. 3 a ohrožení služebního tajemství (§173),

3.obecně nebezpečné, s výjimkou obecného ohrožení podle § 179, nedovoleného ozbrojování (§185) a nedovolené výroby a držení omamných prostředků a jedů (§ 187),

4. proti životu a zdraví, s výjimkou vraždy (§ 219), a ublížení na zdraví podle § 221,222 a 224 odst. 3,

5. proti svobodě a lidské důstojnosti, s výjimkou omezování osobní svobody (§ 231), zbavení osobní svobody (§ 232), zavlečení do ciziny (§ 233), loupeže (§ 234), znásilnění (§ 241) a pohlavního zneužívání podle § 242),

6. proti majetku,

7. proti brannosti,

8.vojenské, pokud byly spáchány z nedbalosti.

(2) Toto ustanovení se vztahuje pouze na osoby, které byly přede dnem tohoto rozhodnutí poprvé pravomocně odsouzeny pro trestný čin nebo přečin.

 

Čl. VI

(1) Nařizuji, aby nebylo zahajováno, a bylo-li již zahájeno, aby bylo zastaveno trestní stíhání pro trestné činy nebo přečiny uvedené v článku V, spáchané přede dnem tohoto rozhodnutí, pokud je na ně stanoven trest odnětí svobody nepřevyšující dva roky.

(2) Toto ustanovení se nevztahuje na osoby, které byly přede dnem tohoto rozhodnutí pravomocně odsouzeny pro trestný čin nebo přečin.

 

Čl. VII

Tresty odnětí svobody podmíněně odložené a tresty nápravného opatření prominuté podle článků I a V, promíjím s účinkem, že se na dnem tohoto rozhodnutí na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen.

 

Čl. VIII

(1) Toto rozhodnutí se nevztahuje na tresty úhrnné a souhrnné, jestliže jedním ze sbíhajících se činů je trestný čin, na nějž se amnestie nevztahuje.

(2) Posuzování trestních sazeb u mladistvých se neřídí ustanovením § 79 odst. 1 tr.zák.

 

Čl. IX

Ukládám ministrům spravedlnosti republik a ministru národní obrany Československé socialistické republiky, aby mi na základě přezkoumání předložili k rozhodnutí návrhy na prominutí nebo zmírnění trestu, jde-li o

 • a) mladistvé,
 • b) těhotné ženy,
 • c) matky, které pečují o dvě nebo více dětí,
 • d) muže starší než 60 a ženy starší než 55 let,
 • e) osoby, které trpí těžkou nevyléčitelnou chorobou,

jimž byly pravomocně uloženy nepodmíněné tresty odnětí svobody pro trestné činy nebo přečiny spáchané přede dnem tohoto rozhodnutí a na které se jinak toto rozhodnutí nevztahuje.

 

Svoboda  v.rLíbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: