Zákon o obětech trestných činů a novela trestního řádu číslo 45/2013 Sb.

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


4. Konzultované a dotčené subjekty

Konzultace

Pro přípravu zákona byla vytvořena odborná pracovní skupina, která úzce spolupracovala na obsahovém vymezení zákona o obětech trestných činů a změně souvisejících zákonů. Tato skupina byla složena ze zástupců Nejvyššího soudu, Nejvyššího státního zastupitelství, příslušných odborů Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva vnitra, advokátů, akademických pracovníků, Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, nevládních organizací, které se ve své činnosti zabývají pomocí obětem trestných činů.

Dotčené subjekty

 • policie
 • orgány činné v trestním řízení
 • subjekty poskytující pomoc obětem trestných činů
 • Ministerstvo spravedlnosti
 • oběti trestných činů

 5. Implementace a vynucování

Za implementaci a vynucování nové právní úpravy ve vztahu ke státním zastupitelstvím, soudům, Vězeňské službě a ve vztahu k akreditovaným subjektům bude odpovědné Ministerstvo spravedlnosti. Za implementaci a vynucování nové právní úpravy ve vztahu k Policii ČR bude odpovědné Ministerstvo vnitra a ve vztahu k ostatním policejním orgánům příslušné gesční orgány. Efektivní uplatňování zákona v praxi s sebou přináší i potřebu vzniku prováděcích interních předpisů a metodických pomůcek (Strategie ochrany obětí trestných činů, která by obsahovala navazující nelegislativní opatření).

6. Přezkum účinnosti

Následné hodnocení dopadů regulace bude provedeno v roce 2015. 

b) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky, mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, a s právem Evropské unie 

Návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem, jakož i s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána.

Návrh zákona je předkládán k zajištění souladu právního řádu České republiky s těmito předpisy Evropské unie:

 1. s rámcovým rozhodnutím Rady 2001/220/SVV ze dne 15. března 2001 o postavení obětí v trestním řízení,
 2. se směrnicí Rady 2004/80/ES ze dne 29. dubna 2004 o odškodňování obětí trestných činů,
 3. se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV,
 4. s návrhem směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochrany obětí trestných činů.

Předloženého návrhu se dále týkají následující akty práva EU (resp. jejich návrhy) a judikatura soudních orgánů EU:

 • článek 49 Smlouvy o fungování Evropské unie,
 • směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací,
  • návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu (KOM (2011) 275 v konečném znění),
  • rozhodnutí Komise 2006/337/ES ze dne 19. dubna 2006, kterým se zavádí vzorové formuláře pro předávání žádostí a rozhodnutí podle směrnice Rady 2004/80/ES o odškodňování obětí trestných činů,
  • rozsudek C-105/03 Pupino,
  • rozsudek C-467/05 Dell′Orto,
  • rozsudek C-404/07 Katz,
  • rozsudek C-205/09 Eredics,
  • rozsudek C- 186/87 Cowan.

 Předloženého návrhu se v širších souvislostech dále dotýká:

 • Zpráva Komise na základě článku 18 rámcového rozhodnutí Rady ze dne 15. března 2001 o postavení obětí v trestním řízení (2001/220/SVV).

Návrh zákona je s těmito předpisy, jakož i dalšími předpisy práva EU, a judikaturou plně slučitelný.

Požadavky těchto předpisů práva EU jsou přitom reflektovány právním řádem již dnes, popř. i v návrzích zákonů, které jsou v současné době projednávány na půdě Parlamentu České republiky (například zákon č. 459/2011 Sb., kterým se rozšiřuje možnost využití videokonferencí v trestním řízení apod.).

Návrh zákona je v souladu také s Úmluvou Rady Evropy o odškodňování obětí násilných trestných činů ze dne 24. listopadu 1983.

Vedle této úmluvy byla na poli Rady Evropy vydána celá řada doporučení, např. Doporučení č. R(2006)8 ohledně pomoci obětem trestných činů; Doporučení č. R(87)21 o pomoci obětem a ochraně před viktimizací; Doporučení č. R(85)11 o postavení oběti v rámci trestního zákona a soudního procesu. I k těmto doporučením bylo v návrhu přihlédnuto. Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: