Novela trestních předpisů číslo 141/2014 Sb.

Stránky: 1 2 3 4 5


Zákon číslo 141/2014 novelizuje oba základní trestní předpisy, tedy trestní zákoník a trestní řád, a upravuje i zákon o trestní odpovědnosti právnických osob.

Pokud jde o trestní řád, jedná se v podstatě jen o drobnou novelizaci. Zákon nyní přesněji vymezuje, jakým způsobem mají být obvinění poučováni o svých právech. Nejde o nic nového, spíše se do zákona vložilo to, co se v praxi běžně děje. Důvodem je především sladění trestního řádu s právem Evropské unie.

Do trestního zákoníku byla vložena jen mírná úprava popisu skutkové podstaty trestného činu obchodování s lidmi (§ 168 trestního zákoníku) a trestného činu výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií (§ 192). Trestní sazby se nemění, jde spíše o formulační zpřesnění. Nově se zavádí trestný čin účasti na pornografickém představení (§ 193a) za který může být pachatel, který se zúčastní pornografického představení, v němž účinkuje dítě, potrestán odnětím svobody až na dva roky. Dále byl zaveden trestný čin navazování nedovoleného kontaktu s dítětem (§ 193b). Podle tohoto ustanovení bude trestné každé jednání, kterým pachatel navrhne setkání dítěti mladšímu patnácti let za účelem spáchání sexuálně motivovaného skutku. I za tento trestný čin bude možné uložit trest odnětí svobody na dobu až dvou let.

V zákoně o trestní odpovědnosti právnických osob byl rozšířen výčet trestných činů, za které může být odsouzena právnická osoba, a to konkrétně o trestný čin znásilnění,  účasti na pornografickém představení , navazování nedovoleného kontaktu s dítětem a lichvy.

Novela nabyla účinnosti dnem 1. srpna 2014

Celý text novely najdete zde

* * * * *

Odůvodnění vládního návrhu zákona:

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

Obecná část

A. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace (RIA)

1. Důvod předložení a cíle

1.1. Název

Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění zákona č. 105/2013 Sb.

1.2. Definice problému

Cílem předložené novely je uvést českou právní úpravu do souladu se třemi směrnicemi, a to

  1. se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV,
  2. se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/93/EU ze dne 13. prosince 2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV, a
  3. se směrnicí Evropského Parlamentu a Rady 2012/13/EU ze dne 22. května 2012 o právu na informace v trestním řízení.

Dále se navrhuje drobná novelizace trestního zákoníku za účelem plné implementace rámcového rozhodnutí Rady 2008/913/SVV ze dne 28. listopadu 2008 o boji proti některým formám a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva.

1.2.1 Implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/93/EU ze dne 13. prosince 2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV

Třebaže lze konstatovat, že převážná většina požadavků vyplývajících z uvedených směrnic je již v českém právním řádu obsažena, je třeba k dosažení plné implementace přistoupit k dílčím změnám v trestních předpisech. Český právní řád není se směrnicemi doposud zcela v souladu, neboť úprava obsažená v trestním zákoníku a v zákoně o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim neposkytuje dostatečnou ochranu občanů před obchodováním s lidmi a ochranu dětí před sexuálními útoky na takové úrovni, jakou vyžaduje EU. K dosažení plného souladu s právem EU v této oblasti se navrhuje se mimo jiné zavést i některé nové trestné činy jako např. účast na pornografickém představení a navazování nedovolených kontaktů s dítětem. Transpoziční lhůta výše uvedených směrnic je stanovena do 6. dubna 2013 a 18. prosince 2013.

1.2.2 Implementace směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2012/13/EU o právu na informace v trestním řízení

Transpoziční lhůta směrniceEvropského Parlamentu a Rady 2012/13/EU ze dne 22. května 2012 o právu na informace v trestním řízení, která zavádí minimální standardy týkající se poskytování informací osobám zadrženým či zatčeným, je stanovena do 2. června 2014.

Český právní řád není s touto směrnicí zcela v souladu, neboť ta požaduje, aby bylo osobě zadržené či zatčené bezodkladně předáno písemné poučení, které by obsahovalo stručný přehled o následujících právech: právu na přístup k právníkovi, právu na bezplatné právní poradenství, právu na to být seznámen s obviněním, právu na tlumočníka, právu nevypovídat, právu na přístup k materiálům případu, právu nechat vyrozumět konzulární úřad a jednu další osobu a právu na naléhavou lékařskou pomoc.

Písemné poučení musí obsahovat i základní informace o maximálním počtu hodin, po něž osoba může být zbavena svobody před tím, než bude postavena před justiční orgán, a informace o možnosti podat stížnost proti rozhodnutí o vazbě. Směrnice požaduje, aby bylo zadržené či zatčené osobě umožněno, aby si výše popsané poučení přečetla a ponechala si jej u sebe po celou dobu, kdy je zbavena svobody.Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: