Nový trestní zákoník – rušení a krácení trestů

Od 1. ledna 2010 je účinný nový trestní zákoník – zákon číslo 40/2009 Sb. V souvislosti s tím soudy již od 1. ledna rozhodují o rušení a krácení trestů, které byly uloženy ještě za účinnosti starého trestního zákona. Z tohoto důvodu se nyní množí dotazy jednotlivých odsouzených, zda se tato „amnestie“ vztahuje i na ně. Podívejme se proto na tuto problematiku trochu podrobněji.

Především je třeba říci, že se nejedná o amnestii. Amnestie je vlastně hromadná milost udělovaná prezidentem republiky určité skupině obviněných a odsouzených. V daném případě ale prezident s touto záležitostí nemá vůbec nic společného. 

číst celé ...      

Zodpovězené otázky

Odpovědi na své otázky určitě najdete v již zodpovězených otázkách, které najdete v rubrice, kterou právě čtete a jejich základních přehled je níže v tomto článku. Vzhledem k množství již zodopovězených otázek se tato rubrika stala poměrně nepřehledná. Z tohoto důvodu rubrika Otázky a odpovědi pokračuje formou tohoto diskuzního fóra. Tam také můžete pokládat své otázky, pokud nenajdete odpovědi na těchto stránkách nebo  na uvedeném fóru.
číst celé ...      

Trestní řád – text zákona

ČÁST PRVNÍ Společná ustanovení (§ 1-156)

HLAVA PRVNÍ Obecná ustanovení (§ 1-12)

HLAVA DRUHÁ Soud a osoby na řízení zúčastněné (§ 13-51b)

  • ODDÍL PRVNÍ Pravomoc a příslušnost soudů
  • ODDÍL DRUHÝ Pomocné osoby
  • ODDÍL TŘETÍ Vyloučení orgánů činných v trestním řízení
  • ODDÍL ČTVRTÝ Obviněný
  • ODDÍL PÁTÝ Obhájce
  • ODDÍL ŠESTÝ Zúčastněná osoba
  • ODDÍL SEDMÝ Poškozený
  • ODDÍL OSMÝ Zmocněnec zúčastněné osoby a poškozeného
  • ODDÍL DEVÁTÝ Přístup k utajovaným informacím

HLAVA TŘETÍ Obecná ustanovení o úkonech trestního řízení (§ 52-66)

  • ODDÍL PRVNÍ Dožádání
  • ODDÍL DRUHÝ Protokol
  • ODDÍL TŘETÍ Podání
  • ODDÍL ČTVRTÝ Lhůty
  • ODDÍL PÁTÝ Doručování
  • ODDÍL ŠESTÝ Nahlížení do spisů
  • ODDÍL SEDMÝ Pořádková pokuta

HLAVA ČTVRTÁ Zajištění osob, věcí a jiných majetkových hodnot (§ 67-88a)

  • ODDÍL PRVNÍ Vazba
  • ODDÍL DRUHÝ Zadržení
  • ODDÍL TŘETÍ Zákaz vycestování do zahraničí
  • ODDÍL ČTVRTÝ Vydání a odnětí věci, zajištění peněžních prostředků na účtu, zaknihovaných cenných papírů, nemovitosti a jiné majetkové hodnoty
  • ODDÍL PÁTÝ Domovní a osobní prohlídka, prohlídka jiných prostor a pozemků, vstup do obydlí, jiných prostor a pozemků
  • ODDÍL ŠESTÝ Zadržení a otevření zásilek, jejich záměna a sledování
  • ODDÍL SEDMÝ Odposlech a záznam telekomunikačního provozu

HLAVA PÁTÁ Dokazování (§ 89-118)

  • ODDÍL PRVNÍ Výpověď obviněného
  • ODDÍL DRUHÝ Svědci
  • ODDÍL TŘETÍ Některé zvláštní způsoby dokazování
  • ODDÍL ČTVRTÝ Znalci
  • ODDÍL PÁTÝ Provádění výslechu prostřednictvím videokonferenčního zařízení
  • ODDÍL ŠESTÝ Věcné a listinné důkazy
  • ODDÍL SEDMÝ Ohledání

HLAVA ŠESTÁ Rozhodnutí (§ 119-140)

  • ODDÍL PRVNÍ Rozsudek
  • ODDÍL DRUHÝ Usnesení
  • ODDÍL TŘETÍ Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí

HLAVA SEDMÁ Stížnost a řízení o ní (§ 141-150)

HLAVA OSMÁ Náklady trestního řízení (§ 151-156)

ČÁST DRUHÁ Přípravné řízení (§ 157-179h)

HLAVA DEVÁTÁ Postup před zahájením trestního stíhání (§ 157-159b)

HLAVA DESÁTÁ Zahájení trestního stíhání, další postup v něm a zkrácené přípravné řízení (§ 160-179h)

  • ODDÍL PRVNÍ Zahájení trestního stíhání
  • ODDÍL DRUHÝ Vyšetřování
  • ODDÍL TŘETÍ Zvláštní ustanovení o vyšetřování některých trestných činů
  • ODDÍL ČTVRTÝ Rozhodnutí v přípravném řízení
  • ODDÍL PÁTÝ Dozor státního zástupce
  • ODDÍL ŠESTÝ Obžaloba
  • ODDÍL SEDMÝ Zkrácené přípravné řízení

ČÁST TŘETÍ Řízení před soudem (§ 180-365)

HLAVA JEDENÁCTÁ Základní ustanovení (§ 180-184)

HLAVA DVANÁCTÁ Předběžné projednání obžaloby (§ 185-195)

HLAVA TŘINÁCTÁ Hlavní líčení (§ 196-231)

  • ODDÍL PRVNÍ Příprava hlavního líčení
  • ODDÍL DRUHÝ Veřejnost hlavního líčení
  • ODDÍL TŘETÍ Zahájení hlavního líčení
  • ODDÍL ČTVRTÝ Dokazování
  • ODDÍL PÁTÝ Závěr hlavního líčení
  • ODDÍL ŠESTÝ Odročení hlavního líčení
  • ODDÍL SEDMÝ Rozhodnutí soudu v hlavním líčení
  • ODDÍL OSMÝ Rozhodnutí soudu mimo hlavní líčení

HLAVA ČTRNÁCTÁ Veřejné zasedání (§ 232-239a)

HLAVA PATNÁCTÁ Neveřejné zasedání (§ 240-244)

HLAVA ŠESTNÁCTÁ Odvolání a řízení o něm (§ 245-265)

HLAVA SEDMNÁCTÁ Dovolání (§ 265a-265s)

HLAVA OSMNÁCTÁ Stížnost pro porušení zákona a řízení o ní (§ 266-276)

HLAVA DEVATENÁCTÁ Obnova řízení (§ 277-289)

HLAVA DVACÁTÁ Zvláštní způsoby řízení (§ 290-314s)

  • ODDÍL PRVNÍ Řízení ve věcech mladistvých
  • ODDÍL DRUHÝ Řízení proti uprchlému
  • ODDÍL TŘETÍ Podmíněné zastavení trestního stíhání
  • ODDÍL ČTVRTÝ Narovnání
  • ODDÍL PÁTÝ Řízení před samosoudcem
  • ODDÍL PÁTÝ Trestní příkaz
  • ODDÍL ŠESTÝ Řízení po zrušení rozhodnutí nálezem Ústavního soudu
  • ODDÍL SEDMÝ Řízení o přezkumu příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a příkazu k zjištění údajů o telekomunikačním provozu
  • ODDÍL OSMÝ Řízení o schválení dohody o vině a trestu

HLAVA DVACÁTÁ PRVNÍ Vykonávací řízení (§ 315-362)

  • ODDÍL PRVNÍ nadpis vypuštěn
  • ODDÍL DRUHÝ Výkon trestu odnětí svobody
  • ODDÍL TŘETÍ Výkon trestu domácího vězení
  • ODDÍL ČTVRTÝ Výkon trestu obecně prospěšných prací
  • ODDÍL PÁTÝ Výkon některých dalších trestů
  • ODDÍL ŠESTÝ Promlčení
  • ODDÍL SEDMÝVýkon ochranného léčení a zabezpečovací detence
  • ODDÍL OSMÝ Výkon některých jiných rozhodnutí

HLAVA DVACÁTÁ DRUHÁ Zahlazení odsouzení (§ 363-365)

ČÁST ČTVRTÁ Některé úkony souvisící s trestním řízením (§ 366-460zp)

HLAVA DVACÁTÁ TŘETÍ Udělení milosti a použití amnestie (§ 366-370a)

HLAVA DVACÁTÁ ČTVRTÁ zrušena (§ 371-374)

HLAVA DVACÁTÁ PÁTÁ Právní styk s cizinou (§ 375-460zp)

  • ODDÍL PRVNÍ Obecná ustanovení
  • ODDÍL DRUHÝ Vydávání
  • ODDÍL TŘETÍ Zvláštní ustanovení pro předávání osob mezi členskými státy Evropské unie na základě evropského zatýkacího rozkazu
  • ODDÍL ČTVRTÝ Průvoz pro účely řízení v cizině
  • ODDÍL PÁTÝ Dožádání
  • ODDÍL ŠESTÝ Převzetí a předávání trestních věcí
  • ODDÍL SEDMÝ Výkon rozhodnutí ve vztahu k cizině
  • ODDÍL OSMÝ Zvláštní ustanovení o uznávání a výkonu rozhodnutí o zajištění majetku nebo důkazního prostředku mezi členskými státy
  • ODDÍL DEVÁTÝ Zvláštní postup při uznání a výkonu rozhodnutí o peněžitých sankcích a jiných peněžitých plněních s členskými státy
  • ODDÍL DESÁTÝ Uznání a výkon rozhodnutí ukládajících propadnutí nebo zabrání majetku, věcí nebo jiných majetkových hodnot s jinými členskými státy Evropské unie

ČÁST PÁTÁ Přechodná a závěrečná ustanovení (§ 461-471)

číst celé ...      

Prameny trestního práva a trestního řízení

Přehled základních právních předpisů trestního práva a trestního řízení

číst celé ...      

Trestní zákoník (§ 1-11): Působnost trestních zákonů

.

číst celé ...      

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob

418

ZÁKON

ze dne 27. října 2011

o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

číst celé ...      


Strana 1 / 111234567...Poslední »