Trestní řád – text zákona

ČÁST PRVNÍ Společná ustanovení (§ 1-156)

HLAVA PRVNÍ Obecná ustanovení (§ 1-12)

HLAVA DRUHÁ Soud a osoby na řízení zúčastněné (§ 13-51b)

 • ODDÍL PRVNÍ Pravomoc a příslušnost soudů
 • ODDÍL DRUHÝ Pomocné osoby
 • ODDÍL TŘETÍ Vyloučení orgánů činných v trestním řízení
 • ODDÍL ČTVRTÝ Obviněný
 • ODDÍL PÁTÝ Obhájce
 • ODDÍL ŠESTÝ Zúčastněná osoba
 • ODDÍL SEDMÝ Poškozený
 • ODDÍL OSMÝ Zmocněnec zúčastněné osoby a poškozeného
 • ODDÍL DEVÁTÝ Přístup k utajovaným informacím

HLAVA TŘETÍ Obecná ustanovení o úkonech trestního řízení (§ 52-66)

 • ODDÍL PRVNÍ Dožádání
 • ODDÍL DRUHÝ Protokol
 • ODDÍL TŘETÍ Podání
 • ODDÍL ČTVRTÝ Lhůty
 • ODDÍL PÁTÝ Doručování
 • ODDÍL ŠESTÝ Nahlížení do spisů
 • ODDÍL SEDMÝ Pořádková pokuta

HLAVA ČTVRTÁ Zajištění osob, věcí a jiných majetkových hodnot (§ 67-88a)

 • ODDÍL PRVNÍ Vazba
 • ODDÍL DRUHÝ Zadržení
 • ODDÍL TŘETÍ Zákaz vycestování do zahraničí
 • ODDÍL ČTVRTÝ Vydání a odnětí věci, zajištění peněžních prostředků na účtu, zaknihovaných cenných papírů, nemovitosti a jiné majetkové hodnoty
 • ODDÍL PÁTÝ Domovní a osobní prohlídka, prohlídka jiných prostor a pozemků, vstup do obydlí, jiných prostor a pozemků
 • ODDÍL ŠESTÝ Zadržení a otevření zásilek, jejich záměna a sledování
 • ODDÍL SEDMÝ Odposlech a záznam telekomunikačního provozu

HLAVA PÁTÁ Dokazování (§ 89-118)

 • ODDÍL PRVNÍ Výpověď obviněného
 • ODDÍL DRUHÝ Svědci
 • ODDÍL TŘETÍ Některé zvláštní způsoby dokazování
 • ODDÍL ČTVRTÝ Znalci
 • ODDÍL PÁTÝ Provádění výslechu prostřednictvím videokonferenčního zařízení
 • ODDÍL ŠESTÝ Věcné a listinné důkazy
 • ODDÍL SEDMÝ Ohledání

HLAVA ŠESTÁ Rozhodnutí (§ 119-140)

 • ODDÍL PRVNÍ Rozsudek
 • ODDÍL DRUHÝ Usnesení
 • ODDÍL TŘETÍ Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí

HLAVA SEDMÁ Stížnost a řízení o ní (§ 141-150)

HLAVA OSMÁ Náklady trestního řízení (§ 151-156)

ČÁST DRUHÁ Přípravné řízení (§ 157-179h)

HLAVA DEVÁTÁ Postup před zahájením trestního stíhání (§ 157-159b)

HLAVA DESÁTÁ Zahájení trestního stíhání, další postup v něm a zkrácené přípravné řízení (§ 160-179h)

 • ODDÍL PRVNÍ Zahájení trestního stíhání
 • ODDÍL DRUHÝ Vyšetřování
 • ODDÍL TŘETÍ Zvláštní ustanovení o vyšetřování některých trestných činů
 • ODDÍL ČTVRTÝ Rozhodnutí v přípravném řízení
 • ODDÍL PÁTÝ Dozor státního zástupce
 • ODDÍL ŠESTÝ Obžaloba
 • ODDÍL SEDMÝ Zkrácené přípravné řízení

ČÁST TŘETÍ Řízení před soudem (§ 180-365)

HLAVA JEDENÁCTÁ Základní ustanovení (§ 180-184)

HLAVA DVANÁCTÁ Předběžné projednání obžaloby (§ 185-195)

HLAVA TŘINÁCTÁ Hlavní líčení (§ 196-231)

 • ODDÍL PRVNÍ Příprava hlavního líčení
 • ODDÍL DRUHÝ Veřejnost hlavního líčení
 • ODDÍL TŘETÍ Zahájení hlavního líčení
 • ODDÍL ČTVRTÝ Dokazování
 • ODDÍL PÁTÝ Závěr hlavního líčení
 • ODDÍL ŠESTÝ Odročení hlavního líčení
 • ODDÍL SEDMÝ Rozhodnutí soudu v hlavním líčení
 • ODDÍL OSMÝ Rozhodnutí soudu mimo hlavní líčení

HLAVA ČTRNÁCTÁ Veřejné zasedání (§ 232-239a)

HLAVA PATNÁCTÁ Neveřejné zasedání (§ 240-244)

HLAVA ŠESTNÁCTÁ Odvolání a řízení o něm (§ 245-265)

HLAVA SEDMNÁCTÁ Dovolání (§ 265a-265s)

HLAVA OSMNÁCTÁ Stížnost pro porušení zákona a řízení o ní (§ 266-276)

HLAVA DEVATENÁCTÁ Obnova řízení (§ 277-289)

HLAVA DVACÁTÁ Zvláštní způsoby řízení (§ 290-314s)

 • ODDÍL PRVNÍ Řízení ve věcech mladistvých
 • ODDÍL DRUHÝ Řízení proti uprchlému
 • ODDÍL TŘETÍ Podmíněné zastavení trestního stíhání
 • ODDÍL ČTVRTÝ Narovnání
 • ODDÍL PÁTÝ Řízení před samosoudcem
 • ODDÍL PÁTÝ Trestní příkaz
 • ODDÍL ŠESTÝ Řízení po zrušení rozhodnutí nálezem Ústavního soudu
 • ODDÍL SEDMÝ Řízení o přezkumu příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a příkazu k zjištění údajů o telekomunikačním provozu
 • ODDÍL OSMÝ Řízení o schválení dohody o vině a trestu

HLAVA DVACÁTÁ PRVNÍ Vykonávací řízení (§ 315-362)

 • ODDÍL PRVNÍ nadpis vypuštěn
 • ODDÍL DRUHÝ Výkon trestu odnětí svobody
 • ODDÍL TŘETÍ Výkon trestu domácího vězení
 • ODDÍL ČTVRTÝ Výkon trestu obecně prospěšných prací
 • ODDÍL PÁTÝ Výkon některých dalších trestů
 • ODDÍL ŠESTÝ Promlčení
 • ODDÍL SEDMÝVýkon ochranného léčení a zabezpečovací detence
 • ODDÍL OSMÝ Výkon některých jiných rozhodnutí

HLAVA DVACÁTÁ DRUHÁ Zahlazení odsouzení (§ 363-365)

ČÁST ČTVRTÁ Některé úkony souvisící s trestním řízením (§ 366-460zp)

HLAVA DVACÁTÁ TŘETÍ Udělení milosti a použití amnestie (§ 366-370a)

HLAVA DVACÁTÁ ČTVRTÁ zrušena (§ 371-374)

HLAVA DVACÁTÁ PÁTÁ Právní styk s cizinou (§ 375-460zp)

 • ODDÍL PRVNÍ Obecná ustanovení
 • ODDÍL DRUHÝ Vydávání
 • ODDÍL TŘETÍ Zvláštní ustanovení pro předávání osob mezi členskými státy Evropské unie na základě evropského zatýkacího rozkazu
 • ODDÍL ČTVRTÝ Průvoz pro účely řízení v cizině
 • ODDÍL PÁTÝ Dožádání
 • ODDÍL ŠESTÝ Převzetí a předávání trestních věcí
 • ODDÍL SEDMÝ Výkon rozhodnutí ve vztahu k cizině
 • ODDÍL OSMÝ Zvláštní ustanovení o uznávání a výkonu rozhodnutí o zajištění majetku nebo důkazního prostředku mezi členskými státy
 • ODDÍL DEVÁTÝ Zvláštní postup při uznání a výkonu rozhodnutí o peněžitých sankcích a jiných peněžitých plněních s členskými státy
 • ODDÍL DESÁTÝ Uznání a výkon rozhodnutí ukládajících propadnutí nebo zabrání majetku, věcí nebo jiných majetkových hodnot s jinými členskými státy Evropské unie

ČÁST PÁTÁ Přechodná a závěrečná ustanovení (§ 461-471)

číst celé ...      

Zákon o odpovědnosti mládeže (§ 9-14): Opatření ukládaná mladistvým

.

číst celé ...      

Trestní zákoník (§ 107-109): Zvláštní ustanovení o některých pachatelích

.

číst celé ...      

Trestní zákoník (§ 194-204): Trestné činy proti rodině a dětem

.

číst celé ...      

Trestní zákoník (§ 168-184): Trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství

.

číst celé ...      

Popis skutkových podstat trestných činů

Po kliknutí na odkaz se otevře nová stránka se zákonným popisem skutkové podstaty označeného trestného činu. Uvedeny jsou pouze nejčastěji stíhané trestné činy.

číst celé ...      


Strana 3 / 111234567...Poslední »