Zákon o Rejstříku trestů

Stránky: 1 2 3 4 5


ZÁKON číslo 269

ze dne 14. prosince 1994

o Rejstříku trestů

 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

REJSTŘÍK TRESTŮ A JEHO EVIDENCE (§ 1-9a)

§ 1

(1) Zřizuje se Rejstřík trestů se sídlem v Praze, který je podřízen Ministerstvu spravedlnosti. Rejstřík trestů je organizační složkou státu a účetní jednotkou .

(2) V čele Rejstříku trestů je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr spravedlnosti.

§ 2

(1) Rejstřík trestů vede evidenci fyzických a právnických osob (dále jen „osoba“) pravomocněodsouzených soudy v trestním řízení a dále evidenci jiných významných skutečností pro trestní řízení, pokud tak stanoví tento nebo jiný zákon. Údaje z evidence slouží pro potřebu trestního, občanskoprávního nebo správního řízení a k prokazování bezúhonnosti. Pro účely vedení této evidence a vydávání opisů z evidence Rejstříku trestů (dále jen „opis“) a výpisů z evidence Rejstříku trestů (dále jen „výpis“) je Rejstřík trestů oprávněn ověřovat přesnost osobních údajů.

(2) Evidence Rejstříku trestů může být vedena s využitím výpočetní techniky.

(3) Na vedení evidence Rejstříku trestů se vztahuje zvláštní předpis o ochraně osobních údajů v informačních systémech.

(4) Se všemi písemnostmi vzniklými při činnosti Rejstříku trestů, včetně písemností došlých, se nakládá za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem.

(5) Údaje z evidence Rejstříku trestů o právnických osobách, které se uvádějí ve výpisu, jsou veřejně přístupné.

Evidence odsouzení

§ 3

(1) V evidenci Rejstříku trestů jsou založeny údaje z trestních listů všech osob pravomocně odsouzených soudy České republiky.

(2) Součástí evidence Rejstříku trestů jsou i údaje o osobách pravomocně odsouzených soudy, které byly shromážděny podle dříve platných předpisů, a údaje předané Rejstříku trestů na základě mezinárodní smlouvy se Slovenskou republikou.

(3) Trestním listem se pro účely tohoto zákona rozumí oznámení soudu, které obsahuje údaje o

a) odsouzené osobě, aby nebyla zaměnitelná s jinou osobou,
b) soudu a spisové značce trestní věci,
c) rozhodnutí o vině, trestu a o ochranném opatření a o jejich výkonu,
d) rozhodnutí soudu při podmíněném odsouzení nebo podmíněném propuštění z výkonu trestu nebo upuštění od výkonu jeho zbytku,
e) udělení milosti,
f) účasti odsouzeného na amnestii,
g) zahlazení odsouzení.

(4) V rozsahu potřebném pro plnění úkolů uvedených v § 2 je Rejstřík trestů oprávněn získávat informace z  evidence občanských průkazů a evidence cestovních dokladů, a to i způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem; správci uvedených informačních systémů jsou povinni k tomu poskytnout potřebnou součinnost.

§ 4

(1) Do evidence Rejstříku trestů se zaznamenávají též údaje o odsouzení cizozemským soudem, jestliže o uznání rozhodnutí takového soudu rozhodl soud příslušný podle zvláštního právního předpisu a uznané rozhodnutí bylo cizozemským soudem vydáno pro čin trestný i podle práva České republiky.

(2) Nejvyšší soud může na návrh Ministerstva spravedlnosti rozhodnout, že do evidence Rejstříku trestů se zaznamenají údaje o jiném odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

(3) Nejvyšší soud může na návrh Ministerstva spravedlnosti rozhodnout, že do evidence Rejstříku trestů se zaznamenají údaje o jiném odsouzení cizozemským soudem, které se týká právnické osoby, která má sídlo v České republice nebo má na území České republiky umístěn podnik nebo organizační složku, anebo zde alespoň vykonává svoji činnost nebo zde má svůj majetek, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

(4) Pokud byly do Rejstříku trestů zaznamenány údaje o jiném odsouzení občana České republiky nebo právnické osoby cizozemským soudem podle odstavce 2 nebo 3 a soud příslušný podle zvláštního právního předpisu následně rozhodne o uznání takového rozhodnutí cizozemského soudu, Nejvyšší soud z podnětu tohoto soudu zruší své předchozí rozhodnutí o zaznamenání údajů o jiném odsouzení; Rejstřík trestů v takovém případě eviduje pouze rozhodnutí o uznání rozhodnutí podle odstavce 1.

(5) Jestliže soud uvedený v odstavci 1 rozhodne o uznání rozhodnutí podle odstavce 1 nebo Nejvyšší soud rozhodne o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů podle odstavce 2 nebo 3 , hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem České republiky.Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: