Zákon o Rejstříku trestů

Stránky: 1 2 3 4 5


§ 12

Výpis se dále vydává na žádost soudu nebo státního zastupitelství pro potřeby jiného než trestního řízení a správnímu orgánu pro potřeby řízení o přestupku a pro účely správního řízení, ve kterém je požadováno doložení bezúhonnosti či důvěryhodnosti. Pro jiné účely lze výpis vydat, stanoví-li tak zvláštní právní předpis.

§ 13

Ve výpisu se uvedou všechna dosud nezahlazená odsouzení včetně údajů o průběhu výkonu uložených trestů a ochranných opatření, pokud se podle zákona na pachatele nehledí, jako by nebyl odsouzen.

§ 14

Za vydání výpisu podle § 11 odst. 1 a § 11a odst. 1 a za nahlédnutí do opisu podle § 10 odst. 4 se platí poplatek podle zvláštního předpisu.

§ 15

(1) Údaje z evidence vedené podle § 7 jsou přílohou opisu; ve výpisu se tyto údaje neuvádějí, a to ani na žádost osoby, jíž se informace týká.

(2) Výpis a opis jsou veřejnou listinou.

(3) V evidenci se provede záznam o datu a času vydání výpisu nebo opisu anebo umožnění nahlédnutí do opisu podle § 10, 11 , 11a a 12 a dále se uvede, na čí žádost se tak stalo.

(4) Záznam o tom, na čí žádost byl vydán výpis, se v evidenci neuvede, jde-li o vydání výpisu týkajícího se právnické osoby.

§ 16

K podávání žádostí o opis nebo výpis , k vydávání výpisu a opisu a k předávání údajů mezi soudy, státními zastupitelstvími a Rejstříkem trestů slouží tiskopisy, jejichž vydávání zajišťuje Ministerstvo spravedlnosti.

§ 16a

(1) Žádost o vydání výpisu a o nahlédnutí do opisu může osoba, jíž se údaje týkají, zaslat v elektronické podobě opatřené zaručeným elektronickým podpisem 5.

(2) Rejstřík trestů ověří, zda osoba uvedená v odstavci 1 zaplatila poplatek podle § 14 příkazem vydaným v elektronické podobě, a podle povahy žádosti

a) zašle výpis v listinné podobě a pokud o to taková osoba požádá, současně jí pro informaci zašle výpis i v elektronické podobě, nebo
b) umožní takové osobě nahlédnout do opisu tak, že jí pro informaci zašle opis v elektronické podobě.

(3) V elektronické podobě opatřené elektronickým podpisem mohou být předávány též trestní listy a zprávy soudu nebo státního zastupitelství.

(4) Opisy či výpisy určené soudům, orgánům činným v trestním řízení a pro účely správního řízení jiným státním orgánům a dalším orgánům veřejné moci a žádosti o ně se předávají v elektronické podobě opatřené elektronickým podpisem , a to způsobem umožňujícím dálkový přístup, nestanoví-li zvláštní zákon jinak. Opis nebo výpis vydá Rejstřík trestů bez zbytečného odkladu.

(5) Není-li způsob předávání podle odstavce 3 nebo 4 možný, předávají se opisy nebo výpisy a žádosti o ně jiným způsobem umožňujícím ověřit jejich pravost.

§ 16b

(1) Rejstřík trestů předává Ministerstvu financí informace o zahlazení odsouzení u trestných činů, které jsou zaznamenány v ústřední databázi pro vyloučení podle přímo použitelného právního předpisu Evropských společenství o ústřední databázi pro vyloučení

(2) Rejstřík trestů předává Ministerstvu spravedlnosti informace o odsouzení občanů jiných než členských států Evropské unie.

§ 16c

Úschovna dokumentace

(1) Rejstřík trestů vede úschovnu dokumentace, v níž se ukládají údaje o zrušených pravomocných rozhodnutích soudů, vedených podle § 2, a údaje vyřazené z evidence podle § 9.

(2) Údaje uvedené v odstavci 1 se poskytnou na písemnou žádost osobě, které se týkají, soudu a Ministerstvu spravedlnosti. Jinému orgánu se tyto údaje poskytnou, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis.

(3) V úschovně dokumentace se provede záznam o datu a času poskytnutí údajů uvedených v odstavci 1 a dále se uvede, na čí žádost se tak stalo.

(4) Údaje o osobách, uložené v úschovně dokumentace, se uchovávají 100 let od narození fyzické osoby , které se týkají , a 100 let od skutečností uvedených v § 6 písm. b) nebo c), jde-li o právnickou osobu .Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: