Amnestie z 1. prosince 1957


Rozhodnutí presidenta a vlády republiky Československé ze dne 1. prosince 1957 o amnestii

(č. 117/1957 Ú.l.) 

V těžkých chvílích hlubokého smutku nad odchodem našeho nezapomenutelného presidenta republiky Antonína Zápotockého projevil náš lid nerozbornou jednotu myslí i srdcí a pevné odhodlání dovršit výstavbu socialismu v naší vlasti. Tato, již několikrát osvědčená nepřemožitelná politická jednota všech pracujících, semknutých kolem Ústředního výboru Komunistické  strany Československa a vlády Národní fronty, umožňuje, aby byla dána možnost odčinit svou vinu poctivou prací těm, kdož se provinili proti naší společnosti.

 

President republiky a vlády republiky učinili tato rozhodnutí :

 

Rozhodnutí presidenta republiky

Užívaje práva daného mi ústavou udílím tuto amnestii :          

 

Čl. I.

Promíjím z trestů, které byly nebo budou pravomocně uloženy soudem za trestné činy nebo přestupky spáchané přede dnem tohoto rozhodnutí

 • 1. tresty nápravného opatření súčinkem, že se dnem tohoto rozhodnutí na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen,
 • 2. tresty dosud nezaplacené pokuty za přestupky a náhradní tresty za ni,
 • 3. tresty peněžité dosud nezaplacené nepřevyšující 5.000 Kč a náhradní tresty za ně,
 • 4. tresty odnětí svobody, jejichž výkon byl nebo bude podmíněně odložen súčinkem, že se na pachatele dnem tohoto rozhodnutí hledí, jako by nebyl odsouzen,
 • 5. ztrestů odnětí svobody tři roky svýjimkou trestů uložených za trestné činy uvedení včl. IV., ztrestů uložených za tyto trestné činy však promíjím zbytky trestů, nepřevyšují-li šest měsíců a tresty do šesti měsíců.

 

Čl. II.

Promíjím mladistvým ve věku do 16 let tresty odnětí svobody bez ohledu na jejich délku, které byly pravomocně uloženy za trestné činy spáchané přede dnem tohoto rozhodnutí.

Čl. III.

Nařizuji, aby nebylo zaváděno, a bylo-li zavedeno, aby bylo zastaveno trestní stíhání

 • 1. pro trestné činy spáchané přede dnem tohoto rozhodnutí, stanoví-li na ně zákon trest odnětí svobody nepřevyšující tři roky svýjimkou trestných činů uvedených včl. IV. nebo trest delší, jestliže vdobě tohoto rozhodnutí byl pachatelem trestného činu mladistvý ve věku do 16 let,
 • 2. pro přestupky spáchané přede dnem tohoto rozhodnutí, má-li o nich konat řízení prokurátor nebo soud.

 

Čl. IV.

Výjimky uvedené v předchozích článcích se týkají těchto trestných činů :

 • a) trestných činů proti základům republiky, vyzvědačství, vniknutí na území republiky a obdobných činů trestných podle zákonů dříve platných,
 • b) činů trestných podle retribučních předpisů,
 • c) trestného činu podle zákona na ochranu míru,
 • d) rozkrádání a úmyslného poškozování majetku vsocialistickém vlastnictví, úmyslného porušení povinnosti veřejného činitele a těmto trestným činům obdobných trestných činů vojenských, vraždy, zbavení osobní svobody, loupeže, znásilnění a pohlavního zneužití.

 

Čl. V.

Toto rozhodnutí se nevztahuje

 • a) na trestné činy spekulace, příživnictví, výtržnictví, zanedbání povinné výživy, ohrožení devisového hospodářství, zkrácení a ohrožení daně a na úmyslné trestné činy poškozování provozu a nesplnění závazku,
 • b) na trestný čin spáchaný vdopravě pod vlivem alkoholu, jestliže takový čin má za následek těžkou újmu na zdraví nebo smrt,
 • c) na tresty úhrnné a dodatkové, jestliže jedním ze sbíhajících se trestných činů je čin uvedený vpísm. a) a b),
 • d) na osoby, jimž byly vposledních pěti letech přede dnem tohoto rozhodnutí za úmyslné trestné činy pravomocně uloženy alespoň dvakrát nepodmíněné tresty odnětí svobody,
 • e) na osoby, které ve výkonu trestu hrubým způsobem narušují úsilí směřující ksplnění účelu trestu.

 

Čl. VI.

Ukládám ministru spravedlnosti, aby mi na základě přezkoumání předložil k rozhodnutí návrhy na prominutí nebo zmírnění trestu, jde-li o

 • a) mladistvé do 18 let,
 • b) těhotné ženy nebo ženy, které pečují o dítě mladší než 14 let,
 • c) muže starší než 60 let a ženy starší než 55 let,
 • d) osoby, které trpí těžkou nevyléčitelnou chorobou,

jimž byly uloženy tresty za trestné činy spáchané přede dnem tohoto rozhodnutí a které na základě této amnestie nebudou z trestu propuštěny.

 

Čl. VII.

(1) Tresty dodatkové v poměru k trestům dříve uloženým, jakož i jiné tresty postupně uložené se pro účely tohoto rozhodnutí posuzují jako trest jediný.

(2) Kde je použití zákona závislé na délce trestu odnětí svobody, rozhoduje délka trestu sníženého nebo jinak zmírněného podle tohoto rozhodnutí.

 

V Praze dne 1. prosince 1957

 

Viliam Široký               Antonín Novotný

 

 


Usnesení vlády republiky Československé ze dne 1. prosince 1957 o amnestii v oboru trestního práva správního

 

Vláda uděluje podle § 76 trestního řádu správního v oboru trestního práva správního tuto amnestii :

 

Čl. I.

(1) Vláda promíjí dosud nevykonané tresty nebo zbytky trestů, které byly pravomocně uloženy výkonnými orgány národních výborů, po případě jinými orgány za přestupky spáchané přede dnem tohoto rozhodnutí.

(2) Vláda nařizuje, aby výkonné orgány národních výborů, po případě jiné orgány trestní stíhání pro přestupky spáchané přede dnem tohoto rozhodnutí nezaváděly a zavedené zastavily.

 

Čl. II.

Vláda promíjí dosud nezaplacenou pokutu, kterou uložily kárné (disciplinární) orgány za drobné rozkrádání a jiné úmyslné poškozování majetku v socialistickém vlastnictví (zákon č. 24/1957 Sb.) spáchané přede dnem tohoto rozhodnutí.

 

V Praze dne 1. prosince 1957

 

Viliam Široký Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: