Zákon o Rejstříku trestů

Stránky: 1 2 3 4 5


ČÁST TŘETÍ

PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ O ODSOUZENÍCH SE ČLENSKÝMI STÁTY EVROPSKÉ UNIE (§ 16d-16f)

§ 16d

(1) Rejstřík trestů poskytuje informace příslušnému orgánu jiného členského státu Evropské unie (dále jen „příslušný orgán“) o pravomocných odsouzeních jeho státních příslušníků soudy České republiky v trestním řízení a o navazujících údajích zapsaných do evidence Rejstříku trestů o takových odsouzeních, nestanoví-li mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, přímý styk justičních orgánů.

(2) Rejstřík trestů zašle informace uvedené v odstavci 1 v českém jazyce příslušnému orgánu nejpozději do 10 pracovních dnů po provedení zápisu údajů vztahujících se k odsouzení do evidence Rejstříku trestů. Je-li odsouzený státním příslušníkem dvou nebo více jiných členských států Evropské unie, zašle Rejstřík trestů uvedené informace příslušnému orgánu každého z těchto států.

(3) Rejstřík trestů dále poskytne příslušnému orgánu informace o pravomocném odsouzení fyzické osoby a o navazujících údajích zapsaných do evidence Rejstříku trestů o takovém odsouzení za stejných podmínek jako orgánům České republiky činným v trestním řízení, a to na základě žádosti příslušného orgánu zaslané Rejstříku trestů v českém jazyce na stanoveném formuláři v listinné podobě nebo jiným způsobem umožňujícím Rejstříku trestů ověřit její pravost. Požadované informace zašle Rejstřík trestů příslušnému orgánu v českém jazyce na stanoveném formuláři spolu s opisem z evidence Rejstříku trestů nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení žádosti. Jsou-li k vyřízení žádosti zapotřebí další informace o osobě, o níž jsou požadovány údaje z evidence Rejstříku trestů, Rejstřík trestů neprodleně požádá příslušný orgán o jejich zaslání. V takovém případě zašle požadované informace příslušnému orgánu do 10 pracovních dnů od doručení těchto dalších informací.

§ 16e

Rejstřík trestů přijímá informace o pravomocných odsouzeních občanů České republiky soudy jiného členského státu Evropské unie v trestním řízení a o navazujících údajích zapsaných do evidence jiného členského státu Evropské unie o takových odsouzeních, zaslané jinými členskými státy Evropské unie. Informace o pravomocných odsouzeních občanů České republiky soudy jiného členského státu Evropské unie v trestním řízení zašle Rejstřík trestů Ministerstvu spravedlnosti k postupu podle § 4 odst. 2.

§ 16f

(1) Rejstřík trestů požádá příslušný orgán o poskytnutí informací o pravomocném odsouzení fyzické osoby za trestný čin v jiném členském státě Evropské unie, ve kterém byla odsouzena, a o navazujících údajích zapsaných v evidenci tohoto státu o tomto odsouzení, jsou-li takové informace nutné pro účely trestního řízení.

(2) Žádost podle odstavce 1 se zasílá v listinné podobě nebo jiným způsobem umožňujícím příslušnému orgánu ověřit její pravost, a na stanoveném formuláři přeloženém do úředního jazyka nebo jednoho z úředních jazyků dožádaného členského státu Evropské unie nebo do jazyka, v němž je dožádaný členský stát Evropské unie ochoten žádost přijmout.

(3) Informace získané podle odstavce 1 lze použít pouze pro účely trestního řízení, pro které byly vyžádány.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ (§ 17-18)

§ 17

Zrušují se:

1. Článek V zákona č.  149/1969 Sb. , kterým se mění a doplňuje zákon č.  141/1961 Sb. , o trestním řízení soudním (trestní řád).
2. Nařízení vlády Československé socialistické republiky č.  54/1970 Sb. , o rejstříku trestů.

§ 18

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1995.

Uhde v. r.          Havel v. r.          Klaus v. r.Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: