Novela trestních předpisů číslo 141/2014 Sb.

Stránky: 1 2 3 4 5


1.4. Identifikace dotčených subjektů

  • fyzické a právnické osoby, které spáchají trestný čin
  • orgány činné v trestním řízení,
  • osoby, proti nimž se trestní řízení vede byly-li zatčeny či zadrženy

1.5. Popis cílového stavu

1.5.1 Implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/93/EU ze dne 13. prosince 2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV

Implementací výše uvedených směrnic a rámcového rozhodnutí Rady 2008/913/SVV ze dne 28. listopadu 2008 o boji proti některým formám a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva bude dosaženo plné transpozice předmětných směrnic a rámcového rozhodnutí do našeho právního řádu v oblasti postihu trestné činnosti spočívající v obchodování s lidmi, s pohlavním zneužíváním a vykořisťováním dětí a projevům rasismu a xenofobie. 

1.5.2 Implementace směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2012/13/EU o právu na informace v trestním řízení

Cílem návrhu zákona je uvedení české právní úpravy do souladu s právem Evropské unie v oblasti práva na informace o trestním řízení. Po přijetí změn navrhovaných v tomto zákoně bude osobě zadržené či zatčené bez zbytečného odkladu po zbavení svobody zásahem policejního orgánu předáváno písemné poučení o jejích právech, které bude srozumitelné, osoba bude mít možnost si toto poučení přečíst a bude jí ponecháno po celou dobu, kdy je zbavena svobody.  

1.6. Zhodnocení rizika


V případě nezapracování požadavků vyplývajících ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV, směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/93/EU ze dne 13. prosince 2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV a směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2012/13/EU ze dne 22. května 2012 o právu na informace v trestním řízení by České republice hrozilo řízení o porušení smlouvy dle čl. 258 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie, a to včetně případného uložení sankcí.

2. Návrh variant řešení a vyhodnocení jejich nákladů a přínosů

2.1 Implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/93/EU ze dne 13. prosince 2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV

Varianty:

Varianta 0

Ponechání současného stavu.

Varianta 1

Implementace výše uvedených směrnic a tedy zvýšení ochrany před obchodováním s lidmi a ochranu dětí před sexuálními útoky

Vyhodnocení:

Varianta 0

Tato varianta není akceptovatelná. Současná trestněprávní legislativa není v plném souladu s právem Evropské unie. Trestní zákoník nepostihuje např. podle požadavků směrnice Evropského parlamentu a rady o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii úmyslnou účast na pornografických představeních, v nichž účinkuje dítě. Současná právní úprava obsažená v trestním zákoníku také není plně v souladu se závazky vyplývajícími z Protokolu o přecházení, potlačování a trestání obchodování s lidmi, zejména se ženami a dětmi. Bez přijetí navrhované novely by nebylo možné přistoupit k ratifikaci zmíněného protokolu. Protokol však byl Evropskou komisí zařazen na tzv. indikativní seznam mezinárodních smluv a Česká republika je tak k němu povinna přistoupit na základě Aktu o přistoupení k Evropským společenstvím. Při ponechání současného stavu by se Česká republika vystavovala nebezpečí řízení o porušení Smlouvy o fungování Evropské unie (čl. 258 a n.) a případným sankcím.

Varianta 1

S ohledem na to, že varianta 1 odstraňuje výše popsané nedostatky trestně právní legislativy, doporučujeme provést příslušnou implementaci.

Závěr:

Doporučuje se přijmout variantu 1.

2.2 Implementace směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2012/13/EU o právu na informace v trestním řízení

Varianty:

Varianta 0

Ponechání současného stavu.

Varianta 1

Zapracovat požadavky vyplývající ze směrnice pouze do trestního řádu, který pro tyto případy bude obsahovat soupis práv, o kterých musí být osoba poučována.

Varianta 2

Zapracovat požadavky vyplývající ze směrnice do trestního řádu a provést navazující nelegislativní opatření.

Vyhodnocení:

Varianta 0

Povinnost implementovat směrnici vyplývá pro Českou republiku z jejího členství v Evropské unii. V současné době není české trestní právo se směrnicí zcela v souladu, neboť osobám zadrženým či zatčeným není bezodkladně poskytováno (i bez jejich žádosti) písemné poučení o jejich právech, které by si mohly přečíst a ponechat si jej u sebe po celou dobu, kdy jsou zbaveny svobody. Zadržená či zatčená osoba se navíc podle trestního řádu výslovně nepoučuje o právu na naléhavou lékařskou pomoc, ani o zákonné lhůtě, po kterou může být osoba zbavena svobody před tím, než je postavena před justiční orgán. O právu nechat vyrozumět konzulární úřad a jednu další osobu v případě vzetí do vazby je podle trestního řádu osoba poučována až v okamžiku vzetí do vazby a nikoliv již v okamžiku zadržení či zatčení. Při ponechání současného stavu by se Česká republika vystavovala nebezpečí řízení o porušení Smlouvy o fungování Evropské unie (čl. 258 a n.) a případným sankcím. Varianta 0 není proto akceptovatelná.

Varianta 1

Navrhované řešení spočívá v novelizaci trestního řádu, který by nově stanovil, že osobě, která byla zadržena zásahem policejního orgánu či zatčena, musí být bezodkladně předáno písemné poučení o jejích právech a musí jí být umožněno si toto poučení přečíst a ponechat si jej u sebe po celou dobu zbavení svobody. Trestní řád by dále výslovně upravil, o jakých právech se osoba poučuje – jde o práva stanovená v čl. 3 a 4 směrnice (jejich doslovný výčet je uveden výše). Doplnění výčtu jednotlivých práv do trestního řádu, o nichž je orgán činný v trestním řízení povinen zadrženou či zatčenou osobu poučit, je však příliš kazuistické a navíc je řešení nevhodné i ze systematického hlediska, neboť trestní řád obdobný přehled jednotlivých práv pro každé stadium trestního řízení neobsahuje. V případě přijetí této varianty by mohly vzniknout pochybnosti o tom, zda v jiných stadiích trestního řízení není třeba zadrženou či zatčenou osobu o jejích právech poučovat, neboť by (na rozdíl od situace zadržení či zatčení) obdobný výslovný výčet pro tato stadia trestního řízení chyběl. Varianta 1 není proto akceptovatelná.

Varianta 2

Varianta 2 počítá s možností, že do trestního řádu bude zakotvena povinnost orgánu činného v trestním řízení předat zadržené či zatčené osobě písemné poučení o jejích právech a povinnost umožnit jí, aby si poučení přečetla a ponechala si jej u sebe po celou dobu, kdy je zbavena svobody. Vzhledem k tomu, že v současné době zadržená či zatčená osoba není poučována o právu na naléhavou lékařskou pomoc, o maximální lhůtě, po níž může být omezena na svobodě, než bude odevzdána soudu (respektive o právu na naléhavou lékařskou pomoc není poučována podle trestního řádu) a o právu nechat v případě vzatí do vazby vyrozumět konzulární úřad a jednu další osobu není poučována již při zatčení či zadržení, bude do trestního řádu rovněž doplněna poučovací povinnost o těchto právech. Tím bude výčet práv, o nichž je třeba podle směrnice zadrženého a zatčeného informovat, kompletní. Navíc bude nová poučovací povinnost (včetně nutnosti předat osobě písemné poučení) zakotvena i v interních právních předpisech Policie ČR – v závazném pokynu policejního prezidenta a pro konkrétní podobu písemného poučení pak bude vytvořen formulář v systému evidence trestního řízení, který bude plně respektovat požadavky na srozumitelnost a jednoduchost poučení. Výhodou tohoto řešení je, že nebude narušena stávající systematika trestního řádu úplným výčtem práv, o nichž je zadržená a zatčená osoba poučována. Směrnice dále požaduje, aby práva z ní vyplývající byly garantovány rovněž osobám, které byly zadrženy za účelem výkonu evropského zatýkacího rozkazu. Právní úprava zadržení pro účely výkonu evropského zatýkacího rozkazu je s účinností od 1. 1. 2014 obsažena v zákoně č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních. Vzhledem k tomu, že trestní řád je k zákonu o mezinárodní justiční spolupráci ve vztahu subsidiarity, je tento požadavek splněn.

Varianta 2 tak splňuje požadavek směrnice, neboť zajišťuje osobám zadrženým a zatčeným bezodkladné předání písemného poučení, a to o všech právech požadovaných směrnicí. Navrhované řešení bylo vypracováno ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a s Policejním prezidiem.

Závěr:

Doporučuje se přijmout variantu 2.Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: