Novela trestních předpisů číslo 141/2014 Sb.

Stránky: 1 2 3 4 5


3. Vyhodnocení nákladů a přínosů

3.1 Implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/93/EU ze dne 13. prosince 2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV

Rozšíření trestního postihu v oblasti obchodování s lidmi, pohlavního zneužívaní dětí a postihu rasismu a xenofobie může znamenat jisté zvýšení nákladů a tím i dopad na státní rozpočet, který však nelze předem blíže kvantifikovat. Subjekty by se měly zdržet jednání, které by znamenalo spáchání trestného činu. Předpokládá se pozitivní celospolečenský dopad.

3.2 Implementace směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2012/13/EU o právu na informace v trestním řízení

S přijetím navrhovaných změn, jimiž se zapracovává směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2012/13/EU ze dne 22. května 2012 o právu na informace v trestním řízení, se předpokládají určité náklady. Tyto náklady ponese Ministerstvo vnitra, respektive Policie ČR, neboť jsou spojeny s novou povinností předávat písemné poučení. Vyčíslení nákladů, které budou s implementací směrnice pravděpodobně spojeny, je velmi obtížné. Nelze totiž samozřejmě předvídat, kolik osob ročně bude v následujících letech zatčeno či zadrženo, a tudíž předvídat, kolik osob bude nutné poučovat podle požadavků směrnice. Přesné vyčíslení nákladů spojených s poučením bude záviset i na tom, kolik poučovaných osob bude osobou, která nerozumí českému jazyku, neboť s poučováním cizinců jsou (s ohledem na nutnost tlumočení) logicky spojeny vyšší náklady než s poučováním česky mluvících osob.


Lze nastínit alespoň některé relevantní informace, jako například počty osob zadržených či zatčených – v roce 2012 bylo službou dopravní, pořádkové a cizinecké policie (s výjimkou útvarů Policie ČR s celostátní působností) podle § 69 trestního řádu zatčeno celkem 6 763 osob a dále zadrženo (podle § 76 odst. 1 téhož právního předpisu) celkem 32 044 osob. Od 1. 1. 2014 bude navíc účinná i právní úprava obsažená v § 76a trestního řádu, jež upravuje možnost vydání příkazu k zadržení. V souvislosti s tímto novým právním institutem není možné odhadnout, kolik osob bude v budoucnu splňovat podmínky pro vydání příkazu k zadržení a kolik osob bude z tohoto důvodu nutné poučit.

Ministerstvo vnitra se přes výše uvedené limitace pokusilo Ministerstvu spravedlnosti poskytnout alespoň přibližnou kalkulaci týkající se nákladů na poučování zadržených a zatčených osob – předpokládané náklady odhaduje řádově na 14 000 000 Kč. Tato částka je tvořena zejména z nákladů na policistu (část těchto nákladů však je nutné vynakládat již v současné době), na tisk jednoho poučení (je nutné tisknout 2x – jednou pro zatčenou či zadrženou osobu a jednou k založení do trestního spisu) a dalších administrativních nákladů. Nejpodstatnější část nákladů bude třeba vynaložit na případné tlumočení poučování (v této souvislosti uvádíme, že z policejních statistik vyplývá, že z 6 763 osob, které byly zatčeny, bylo 1422 cizinců a z počtu 32 044 zadržených jich bylo celkem 6 338). Ministerstvo vnitra bude schopno tyto náklady hradit ze svého rozpočtu.

4. Implementace doporučené varianty a vynucování

Za implementaci a vynucování nové právní úpravy ve vztahu k státním zastupitelstvím a soudům bude odpovědné Ministerstvo spravedlnosti, ve vztahu k Polici ČR pak Ministerstvo vnitra. 

5. Přezkum účinnosti regulace

Přezkum účinnosti novely trestního řádu budou v praxi průběžně provádět soudy, státní zastupitelství a ostatní orgány činné v trestním řízení, popř. Institut pro kriminologii a sociální prevenci v rámci své vědecké činnosti.

6. Konzultace a zdroje dat

Statistické údaje byly čerpány ze statistiky vedené Ministerstvem spravedlnosti. Otázky spjaté s implementací směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2012/13/EU o právu na informace v trestním řízení pak byly konzultovány s mezinárodním odborem trestním Ministerstva spravedlnosti, Ministerstvem vnitra a Policejním prezidiem. 

B. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky, mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, a s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami práva Evropské unie

Navrhované řešení je v souladu s předpisy tvořícími ústavní pořádek, jakož i mezinárodními smlouvami podle čl. 10 Ústavy České republiky a zajišťuje také právní prostředí pro realizaci současných i budoucích mezinárodních závazků z mezinárodních smluv podle čl. 49 Ústavy České republiky. Návrh novelizace respektuje zásadu, podle níž lze státní moc uskutečňovat pouze na podkladě zákona a v jeho mezích.

Předkládaný návrh zákona není v rozporu s právními předpisy Evropské unie. Navrhovanou právní úpravou se do českého právního řádu implementují požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 o prevenci obchodu s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/93/EU ze dne 13. prosince 2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV a směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2012/13/EU ze dne 22. května 2012 o právu na informace v trestním řízení. Dále se implementuje rámcové rozhodnutí Rady 2008/913/SVV ze dne 28. listopadu 2008 o boji proti některým formám a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva.Rovněž tak změny, jimiž jsou zapracovány požadavky směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2012/13/EU ze dne 22. května 2012 o právu na informace v trestním řízení, jsou s požadavky evropského práva zcela v souladu.

 C. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace

Platná právní úprava ani navrhovaná úprava není v rozporu a nestanovuje odchylky ve vztahu k zákazu diskriminace. Rovněž nejsou v rozporu se zákonem č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon). 

D. Zhodnocení korupčního rizika

Navrhovaná úprava nepřináší s sebou zvýšení korupčního rizika. Rozsah návrhu je přiměřený množině vztahů, které má upravovat a nerozšiřuje kompetence orgánů veřejné správy. Navrhovanou úpravou se pouze transponují právní předpisy Evropské unie. Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: