Novela trestních předpisů číslo 141/2014 Sb.

Stránky: 1 2 3 4 5


Zvláštní část

K článku I

K bodu 1 (§ 2 odst. 13)

Na základě požadavků vyplývajících ze směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2012/13/EU ze dne 22. května 2012 o právu na informace v trestním řízení se do ustanovení obsahující základní zásady trestního řízení doplňuje i výslovná povinnost poučovat osobu, proti níž se vede trestní řízení vhodným způsobem a srozumitelně.

K bodu 2 (§ 28 odst. 6)

Ze směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2012/13/EU ze dne 22. května 2012 o právu na informace v trestním řízení vyplývá pro členské státy povinnost zajistit, aby osobě zadržené či zatčené bylo předáno písemné poučení o jejích právech, a to v jazyce, kterému bude tato osoba rozumět. Proto se do stávajícího znění ustanovení § 28 doplňuje nový odstavec, který v případě, že půjde o osobu, která neovládá český jazyk, stanoví povinnost orgánu činného v trestním řízení přeložit písemné poučení do příslušného jazyka určeného dle pravidel uvedených v odstavci 1 a toto přeložené písemné poučení osobě zadržené či zatčené předložit.

Vzhledem k tomu, že policejní orgán, který provedl zadržení či zatčení, nemusí mít v daném okamžiku poučení v požadovaném jazyce k dispozici, postačí, pokud zadrženou nebo zatčenou osobu poučí ústně (§ 33 odst. 5 trestního řádu) a písemné poučení jí předá následně bez zbytečného odkladu. To, že zadržená nebo zatčena bude poučena pouze ústně a písemný překlad tohoto poučení jí bude poskytnut až následně (pokud stále bude zadrženou nebo zatčenou osobou), nezpůsobuje, že by nemohly být vůči ní činěny další procesní úkony (např. výslech, rozhodnutí o vzetí do vazby apod.). 

K bodu 3 a 4 (§ 33 odst. 5 a 6)


Na základě požadavků vyplývajících ze směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2012/13/EU ze dne 22. května 2012 o právu na informace v trestním řízení se orgánu činnému v trestním řízení, který provedl zadržení či zatčení, doplňuje povinnost poučit zadrženou či zatčenou osobu o právu na naléhavou lékařskou pomoc, právu být propuštěna na svobodu po uplynutí maximální zákonné lhůty a právu nechat vyrozumět konzulární úřad a jednu další osobu v případě vzetí do vazby.

Rovněž se stanoví povinnost předat zadrženému a zatčenému obviněnému písemné poučení o jeho právech. Toto poučení musí být dostatečně srozumitelné, přístupně vyjádřené a musí být vyhotoveno v jednoduchém jazyce bez použití odborných výrazů, aby bylo snadno pochopitelné i pro laiky bez znalosti právních předpisů v oblasti trestního řízení. Poučení je nutné osobě předat neprodleně poté, co došlo k jejímu zadržení či zatčení zásahem policejního orgánu. V souladu se zásadou, že orgány činné v trestním řízení mají povinnost umožnit osobě, proti níž je vedeno trestní řízení, plné uplatnění jejích práv, je třeba, aby zadrženému či zatčenému obviněnému bylo umožněno si poučení přečíst a mohl si jej u sebe ponechat po celou dobu, kdy je zbaven svobody. Konkrétní podoba poučení bude zapracována do systému Policie ČR evidence trestního řízení. 

K bodu 5 (§ 76 odst. 5)

V souladu s požadavky směrnice se v § 33 odst. 5 a 6 rozšiřuje poučovací povinnost orgánů činných v trestním řízení o některá práva a zakotvuje se povinnost předat obviněnému, který byl zadržen či zatčen, srozumitelné a jednoduchým jazykem vyjádřené písemné poučení. Vzhledem k tomu, že práva vyplývající ze směrnice se mají vztahovat i na zadržené osoby podezřelé, se doplňuje nový odkaz na § 33 odst. 5 a 6, z nichž vyplývá, že rozšířenou poučovací povinnost včetně předání písemného poučení mají orgány činné v trestním řízení i vůči zadrženému podezřelému.

K článku II

K bodu 1 a 2 (§ 168 odst. 1 a 2)

Navrhuje se provést úpravu § 168 odst. 1 a 2 v návaznosti na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV. K zajištění důsledné implementace čl. 2 odst. 1 této směrnice se v úvodní části textu doplňuje slovo „přijme“ a slovo „jiným“ se vypouští. Bude tak umožněn doposud chybějící postih pachatelů, kteří oběť obchodování s lidmi přijímají do své dispozice. Slovo „jiným“ se navrhuje vložit do § 168 odst. 1 a 2 na začátek písmene a) a b), a to proto, aby bylo zabráněno překrývání skutkových podstat v trestním zákoníku a zároveň bylo vyhověno požadavkům směrnice (např. možnost překrývání trestného činu obchodování s lidmi s trestným činem svádění k pohlavnímu styku dle § 202 trestního zákoníku). Touto úpravou budou současně splněny také požadavky vycházející z Protokolu o prevenci, potlačování a trestání obchodování s lidmi, zejména se ženami a dětmi, který doplňuje Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu, ze dne 15. listopadu 2000, podepsaného za Českou republiku dne 12. prosince 2002. 

K bodu 3 až 5 (§ 192)

Podle článku 5 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/93/EU ze dne 13. prosince 2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV, se úmyslné získávání přístupu k dětské pornografii prostřednictvím informačních a komunikačních technologií trestá odnětím svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně jeden rok. Ke splnění tohoto požadavku se navrhuje doplnění skutkové podstaty v § 192 trestního zákoníku výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií. Dále dochází k legislativně technickým úpravám v návaznosti na přečíslování odstavců. Také se navrhuje snížení horní hranice trestní sazby u § 192 odst. 1, a to ze dvou let na jeden rok. Snížením hranice trestní sazby u § 192 odst. 1 a 2 došlo také ke srovnání s trestní sazbou u navrhovaného § 193b. Důvodem pro tuto změnu byla snaha co nejvíce vystihnout společenskou škodlivost takového jednání.

K bodu 6 (§ 193a a 193b)

Podle článku 4 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/93/EU ze dne 13. prosince 2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV, má být postižitelná úmyslná účast na pornografickém představení, ve kterém účinkuje dítě, přičemž se požaduje rozdělení sankcí. Nedosáhlo-li dítě věku pohlavní zletilosti, má hrozit pachateli trest odnětí svobody až na dvě léta; trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně jeden rok má hrozit pachateli, jestliže dítě tohoto věku dosáhlo. Podle článku 2 písm. e) výše uvedené směrnice se „pornografickým představením“ rozumí živé vystoupení určené určitému publiku, a to i prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.

K implementaci článku 6 odst. 1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/93/EU ze dne 13. prosince 2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV, se trestní zákoník doplňuje o trestný čin navazování nedovolených kontaktů s dítětem (§ 193b). Tento článek ukládá členským státům zajištění trestnosti úmyslného jednání, při němž navrhne dospělá osoba prostřednictvím informačních nebo komunikačních technologií setkání dítěti, které nedosáhlo věku pohlavní zletilosti, s cílem spáchat trestný čin pohlavního zneužití nebo další obdobné trestné činy. Navrhovaná úprava jde částečně nad rámec směrnice, neboť se navrhuje postihovat nedovolené navazování kontaktů s dítětem obecně a nejen navazování kontaktů prostřednictvím informačních či komunikačních technologií. Osoba, která dítěti mladšímu patnácti let navrhne setkání v úmyslu spáchat na něm trestný čin pohlavního zneužití, výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií, zneužití dítěte k výrobě pornografie a svádění k pohlavnímu styku, popř. nebo jiný trestný čin se sexuální pohnutkou (může jít například o trestný čin obchodování s lidmi či trestný čin sexuálního nátlaku) tak nově spáchá trestný čin.

K bodu 8 (§ 419a)

Navrhuje se doplnit ustanovení, jež stanoví, které směrnice jsou implementovány trestním zákoníkem.

K článku III

Ke splnění požadavku uvedeného v článku 12 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/93/EU ze dne 13. prosince 2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV, se do § 7 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim doplňují další trestné činy, za které mohou být právnické osoby stíhány. Směrnice výslovně stanoví, že členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby právnické osoby bylo možné činit odpovědnými za trestné činy uvedené v článcích 3 až 7 předmětné směrnice, tj. za trestné činy pohlavního zneužívání, pohlavního vykořisťování dětí, včetně výroby a držení dětské pornografie a znásilnění. 

K článku IV

Navrhovaná doba účinnost je stanovena s přihlédnutím k transpozičním lhůtám všech transponovaných směrnic.

V Praze dne 20. listopadu 2013

Ing. Jiří Rusnok, v.r.  předseda vlády

Mgr. Marie Benešová, v.r. ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

 Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: