Kolik stojí odsouzení za trestný čin

Stránky: 1 2


Justice je zřejmě nejnákladnější služba, kterou poskytuje stát svým občanům. V občanskoprávním řízení ve většině případů žalobce musí zaplatit soudní poplatek a ta strana, která spor prohraje, musí vítězné straně nahradit náklady, které jí se soudním řízením vznikly. Jak to ale je v trestním řízení?

Náklady trestního řízení jako takového

Každý, kdo je pravomocně odsouzen za trestný čin, musí státu nahradit náklady trestního řízení. Tyto náklady nejsou vypočítávány podle skutečných výdajů souvisejících s konkrétním řízením, ale jsou stanoveny paušálně následujícím způsobem (jedná se o částky platné v době psaní tohoto článku,  v budoucnu se tedy mohou měnit, ale přesto poskytnou dostatečný přehled o tom, kolik je za účast v tresntím řízení zaplatit):

Jedná-li se o věc, kterou v prvním stupni rozhoduje okresní soud, činí paušální částka

  • 2.000,- Kč pro případ, že řízení skončil vydáním trestního příkazu, který nabyl právní moci,
  • 4.000,- Kč pro případ, že soud rozhodoval ve věci rozsudkem (tedy i případy, kdy byl původně vydán trestní příkaz, proti němuž ale byl podán odpor).

Pokud jde o věc, kterou v prvním stupni rozhoduje krajský soud, činí paušální náhrada nákladů řízení 6.000,- Kč (pokud ale krajský soud nakonec uzná obviněného vinným jen trestným činem, o kterém by jinak mohl rozhodovat okresní soud, musí odsouzený zaplatit jen 4.000,- Kč).

Výše uvedenými částkami ovšem nemusí platební povinnost odsouzeného končit. Pokud ve věci byl přibrán do řízení soudní znalec, zvyšují se výše uvedené částky o 3.800,- Kč. Byli-li přibráni znalci dva nebo více, dochází ke zvýšení dokonce o 7.000,- Kč. Jestliže tedy např. půjde o odsouzení okresním soudem ve věci, kde byli přibráni 4 znalci, musí odsouzený nahradit celkem 11.000,- Kč (4.000,- Kč + 7.000,- Kč).

Stát si od odsouzeného nechá zaplatit i tehdy, pokud odsouzený bezúspěšně podá mimořádný opravný prostředek. To má zabránit tomu, aby se odsouzení zbytečně domáhali přezkoumání pravomocných rozhodnutích, o kterých už rozhodoval soud prvního i druhého stupně. Konkrétně za neúspěšný návrh na obnovu řízení odsouzený zaplatí stejné částky jako za původní řízení (tedy 2.000,- Kč, 4.000,- Kč nebo 6.000,- Kč, případně tyto částky zvýšené ještě stejným způsobem, jak je pospáno výše, pokud v řízení o obnově byly podávány znalecké posudky). V řízení o dovolání se za neúspěšný návrh platí paušální poplatek 10.000,- Kč, který lze opět zvýšit, pokud do dovolacího řízení byl přibrán znalec.

O nákladech trestního řízení rozhodne soud, který ve věci rozhodoval v prvním stupni. To znamená, že odsouzený může čekat, že mu od soudu přijde obálka, ve které bude složenka a výzva k zaplacení.

Náklady obhajoby

To co si účtuje stát jako paušální částku náhrady nákladů řízení je nepatrné v porovnání s tím, co je třeba zaplatit advokátovi, který obviněného obhajoval. Ne každý obviněný musí mít advokáta, ale každý obviněný na obhajobu advokátem má právo. Pokud si obviněný advokáta sám najme, tak mu zaplatí to, na čem se dohodnou. Pro tyto případy nejsou stanoveny žádné pevné sazby, záleží skutečně na dohodě mezi obviněným a advokátem. V některých případech (jde o případy tzv. nutné obhajoby) však obviněný obhájce mít musí, i když si ho sám zvolit nechce. V takovém případě je mu obhájce ustanoven soudem a soud také obhájci zaplatí. Pokud je obviněný uznán vinným, vymáhá pak soud to, co zaplatil advokátovi, na odsouzeném. Pro tyto případy je stanoven pevný advokátní tarif. Odměna advokáta se počítá za každý úkon, který v dané věci provedl (např. účast u výslechu obviněného, účast u výslechu svědků, seznámení se spisem, podání odvolání atd.). Výše odměny za jeden úkon závisí na tom, o jaký trestný čin jde, resp. na tom, jaký trest obviněnému hrozí. V době psaní tohoto článku (říjen 2009) platily následující sazby (jedná se o částku za jeden úkon právní služby, celkovou sumu tedy získáte vynásobením dané částky počtem provedených úkonů):

  • částka 500,- Kč, jde-li o trestný čin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje jeden rok,
  • částka 1.500,- Kč, jde-li o trestný čin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice převyšuje jeden rok a nepřevyšuje pět let,
  • částka 2.300,- Kč, jde-li o trestný čin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice převyšuje pět let a nepřevyšuje deset let,
  • částka 3.100,- Kč, jde-li o trestný čin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody převyšující deset let anebo za který lze uložit výjimečný trest.

To ale není ještě všechno. Výše uvedené částky jsou odměnou advokáta. Ten ale má právo ještě na náhradu režijních nákladů, které mu s výkonem obhajoby vzniknou (poštovné, telefony, kopírování apod.). Ty nejsou počítány konkrétně, ale jsou opět stanoveny paušální částkou, a to za každý provedený úkon. Paušální částka náhrady režijních nákladů činí 300,- Kč.

Ani to stále ještě není všechno. Paušál popsaný v předchozím odstavci v sobě nezahrnuje cestovní výdaje. Ty se skládají ze dvou částek. Jednak jde o cenu projetého paliva (spočítá se snadno, stačí znát cenu paliva, ujetou vzdálenost a průměrnou spotřebu paliva pro daný automobil). Druhou složkou cestovného je paušální náhrada za opotřebení automobilu. Ta v době psaní tohoto článku činila 3,30 Kč za každý ujetý kilometr.

Můžeme si uvést příklad obviněného, který je stíhán pro trestný čin krádeže, kde mu hrozí trest odnětí svobody na dobu až tří let. Obhájce v této věci provedl celkem 6 úkonů právní služby a najezdil při tom 200 km při spotřebě 7 litrů benzínu na 100 km a ceně benzínu 28,- Kč. Za úkony právní služby mu přísluší odměna 9.000,- Kč (1.500 x 6), k tomu se přičte 1.800,- Kč jako náhrada režijních výloh (6 x 300) a 1.052,- Kč jako náhrada cestovních výloh (392,- Kč za projetý benzín + 660,- Kč za opotřebení vozidla). Celkem tedy bude advokátovi vyplaceno 11.852,- Kč. Tuto částku bude muset odsouzený soudu nahradit. Uvedený příklad patří mezi ty průměrné. Ve složitějších věcech, kde je vysoká trestní sazba a hodně úkonů právní služby se tyto částky pohybují v řádech statisíců, výjimečně i milionů korun.Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: