Novela trestního zákoníku a trestního řádu číslo 390/2012 Sb.

Dne 23.11. 2012 byl ve Sbírce zákonů přes nesouhlas senátu i prezidenta republiky po opětovném schválení poslaneckou sněmovnou vyhlášen zákon číslo 390/2012 Sb. Hlavním cílem tohoto zákona je co nejvíce odlehčit přeplněným věznicím (a tím i státnímu rozpočtu). Tohoto cíle se snaží dosáhnout jednak zmírněním trestání některých trestných činů a jednak zmírněním podmínek pro propuštění odsouzených ještě před vykonáním celého trestu (konkrétně rozšiřuje možnosti podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody a nově zavádí možnost přeměny trestu odnětí svobody na trest domácího vězení). Kromě trestního zákoníku a trestního řádu novela mění i zákon o trestní odpovědnosti mladistvých, přestupkový zákon a silniční zákon.

číst celé ...      

Novela trestního zákoníku číslo 360/2012 Sb.

Zákonem číslo 360/2012 Sb. byl novelizován zákon o ochraně hospodářské soutěže. V souvislosti s tím došlo i k drobné změně trestního zákoníku, do kterého byl vložen nový § 248a.  Toto nové ustanovení vytváří možnost vyhnout se tzv. účinnou lítostí odpovědnosti za trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle § 248 trestního zákoníku.

Novela zákona nabyla účinnosti dnem 1.prosince 2012.

číst celé ...      

Novela trestního řádu číslo 273/2012 Sb.

Zákon číslo 273/2012 Sb. novelizuje zákon o elektronických komunikacích a trestní řád. Hlavním cílem novely je umožnit orgánům činným v trestním řízení přístup k údajům o uskutečněném telekomunikačním provozu poté, co příslušná pasáž trestního řádu byla ke dni 1.9. 2012 zrušena nálezem ústavního soudu. Konkrétně jde o možnost získávat technické a lokalizační údaje o uskutečněném telekomunikačním provozu (tedy např. kam bylo z daného čísla voláno, v jakém čase, jak dlouho hovor trval a kde se volající nacházel). Tyto údaje mohly orgány činné v trestním řízení získávat již v minulosti, ústavní soud však příslušné ustanovení trestního řádu zrušil, neboť se mu oprávnění získávat tyto údaje jevilo příliš široké.

číst celé ...      

Novela trestního řádu a trestního zákoníku číslo 193/2012 Sb.

Zákonem číslo 193/2012 Sb. byla provedena větší novela trestního řádu a v souvislosti s tím byly provedeny drobnější úpravy v několika dalších zákonech, mj. i v trestním zákoníku. Novela přináší především dvě zásadní novinky, které dosud české trestní právo neznalo: dohodu o vině a trestu a spolupracujícího obviněného (novináři bývá označován jako korunní svědek). O obou těchto novinkách se zmiňujeme podrobněji v samostatných článcích, viz odkazy v předchozí větě. Dále novela přináší i novinky pro případ podmíněného zastavení a podmíněného odložení trestního stíhání.

číst celé ...      

Nález ústavního soudu číslo 43/2012 Sb.

Ústavní soud svým nálezem ze dne 20. prosince 2011 zrušil ustanovení § 88a trestního řádu. Toto ustanovení umožňovalo orgánům činným v trestním řízení vyžadovat pro účely trestního řízení od telekomunikačních operátorů technické údaje o jednotlivých telekomunikačních spojeních (nejčastěji v praxi šlo o telefonické hovory a SMS, přičemž takto bylo možné získat např. čas uskutečnění hovoru, jeho délku, s jakým telefonním číslem byl hovor uskutečňován a v jaké lokalitě se osoba uskutečňující hovor pohybovala. Nebylo možné zjistit obsah hovoru ani obsah SMS, pouze uvedené technické údaje). Ústavní soud toto ustanovení zrušil s tím, že je formulováno příliš obecně a široce.  

číst celé ...      

Novela trestního řádu číslo 459/2011 Sb.

Zákonem číslo 459/2011 došlo s účinností od 1.1. 2012 k poměrně rozsáhlé novelizaci trestního řádu. Novela přináší mnoho drobných změn a několik změn větších, a to především pokud jde o nutnou obhajobu, rozhodování o vazbě, provádění výslechu prostřednictvím videokonferenčního zařízení a o některé úkony trestního řízení ve vztahu k cizině.

číst celé ...