Novela trestního zákoníku číslo 360/2012 Sb.

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Zákonem číslo 360/2012 Sb. byl novelizován zákon o ochraně hospodářské soutěže. V souvislosti s tím došlo i k drobné změně trestního zákoníku, do kterého byl vložen nový § 248a.  Toto nové ustanovení vytváří možnost vyhnout se tzv. účinnou lítostí odpovědnosti za trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle § 248 trestního zákoníku.

Novela zákona nabyla účinnosti dnem 1.prosince 2012.

Celý text novely zákona najdete zde

* * * * *

Důvodová zpráva
(předkladatelem návrhu byla vláda a Úřad na ochranu hospodářské soutěže)

I. Obecná část

Oblast ochrany hospodářské soutěže je v českém právním řádu upravena zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Tento zákon nahradil původní zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, a je účinný od 1. července 2001. Zákon byl již od svého přijetí několikrát novelizován, naposledy zákonem č. 188/2011 Sb.

Zákon v souladu s ust. § 1 upravuje ochranu hospodářské soutěže na trhu výrobků a služeb proti jejímu vyloučení, omezení, jinému narušení nebo ohrožení dohodami soutěžitelů, zneužitím dominantního postavení soutěžitelů nebo spojením soutěžitelů. Zákon dále upravuje postup při aplikaci článků 101 a 102 Smlouvy o fungování Evropské unie orgány České republiky a některé další otázky součinnosti s Evropskou komisí a s orgány ostatních členských států Evropské unie.

Hlavní důvod a cíl předložení novely:

Navrhovaná právní úprava má za cíl zejména:

1/ Zákonné zakotvení podmínek tzv. „leniency programu“, neboli programu shovívavosti (dále též „leniency program“), a s tím související upuštění od uložení pokuty nebo snížení pokuty Úřadem, pokud soutěžitelé projeví zájem o jeho aplikaci a splní stanovené podmínky. S úpravou podmínek leniency programu souvisí též úprava zvláštního režimu nahlížení do spisu a procesních práv účastníků řízení s tím spojených, odůvodněná potřebou jeho efektivní aplikace.

Leniency program představuje účinný nástroj při odhalování kartelových dohod. Tento nástroj je využíván k odhalování a „rozbití“ kartelů řadou soutěžních úřadů po celém světě i Evropskou komisí. Jeho podstata spočívá v tom, že účastníkovi kartelové dohody je zcela odpuštěna pokuta, pokud poskytne soutěžnímu úřadu o zakázané dohodě, jíž se účastní, takové informace, o nichž tento úřad dosud nevěděl a které umožní daný kartel odhalit a/nebo prokázat, případně je mu snížena pokuta, poskytne-li soutěžnímu úřadu důkazy, jež představují významnou přidanou hodnotu pro prokázání kartelu. Leniency program zavedl Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako „Program aplikace mírnějšího režimu při ukládání pokut podle § 22 zákona u zakázaných dohod narušujících soutěž“ svým oznámením již v roce 2001; při splnění jeho podmínek lze stranám takových zakázaných dohod neuložit pokutu nebo výši pokuty podstatně snížit. V zájmu vyšší efektivity byl tento program v roce 2007 inovován na základě zkušeností s aplikací původního programu a na základě Modelového programu vydaného na úrovni Evropské unie v rámci European Competition Network. Na základě těchto změn se leniency program začal vztahovat pouze na horizontální (nikoliv již i vertikální) dohody, a to především na dohody s vysokou typovou nebezpečností (tedy jen na tzv. „hard-core“ kartely). V České republice nebyl tento nástroj doposud promítnut do zákona a tato situace tak představuje zásadní důvod předložení změny zákona. Navrhovaná úprava přináší účastníkům kartelových dohod, kteří budou mít zájem využít leniency program, zákonnou garanci, že při splnění stanovených podmínek jim nebude uložena pokuta nebo jim Úřad výši pokuty (stanovenou dle Zásad stanovování pokut) podstatně sníží (až o max. 50 %). Vedle podmínky poskytnutí informací a důkazů o kartelové dohodě a přiznání účasti na této dohodě je rovněž podmínkou, že žadatel o leniency nečinil nátlak na ostatní soutěžitele, aby se dohody účastnili, a ve správním řízení aktivně napomáhal objasnění případu a poskytl Úřadu všechny jemu dostupné podklady a informace o takové dohodě. Ve vazbě na zakotvení podmínek leniency programu dochází i k úpravě procesních práv účastníků řízení, která je nezbytná pro jeho efektivní fungování a je odůvodněna i potřebou národní právní úpravy s ohledem na rozsudek Soudního dvora Evropské unie C-360/09 ze dne 14. června 2011 ve věci Pfleiderer.

2/ Úpravu tzv. „narovnání“, jako nástroje umožňujícího účastníkům řízení přispět ve  hodných případech ke snížení administrativní náročnosti správního řízení a tím k procesní úspoře zdrojů Úřadu „výměnou“ za snížení výsledně stanovené pokuty Úřadem o rovných 20 % (dále též „narovnání“). Obdobný nástroj k dosažení procesní úspory (tzv. „settlement“) využívá Evropská komise (dále též „Komise“). Podstatou je odměna spolupráce účastníků při vedení řízení, jež přispěje k úspoře zdrojů Úřadu. Účastníci řízení tím, že se přiznají ke spáchání deliktu (jak byl Úřadem skutkově vymezen a právně kvalifikován), jsou připraveni přijmout za něj odpovědnost, přispějí k  urychlení a zkrácení řízení. Dosaženou úsporu zdrojů může Úřad využít k efektivnějšímu odhalování a prokazování porušení zákona. Úřad, který nadále zůstává vyšetřujícím orgánem s pravomocí přijmout sankční rozhodnutí, jenž nevyjednává o otázce existence jednání v rozporu se zákonem a o odpovídající sankci za toto jednání, tak může odměnit účastníky za jejich spolupráci vedoucí k dosažení procesní úspory.

3/ Další změnou je zakotvení oprávnění Úřadu provádět v rámci šetření případů možného porušení zákona dle stanovených kritérií tzv. „prioritizaci“, a nezabývat se tak marginálními případy porušení zákona, jež dlouhodobě vytěžují Úřad, aniž by měly výraznější dopady na hospodářskou soutěž a fungování trhu. To umožní Úřadu soustředit své zdroje na odhalování a prošetření celospolečensky závažnějších případů porušení soutěžních pravidel. Navržená základní kriteria brání „libovůli“ ve výběru případů, u nichž Úřad nebude povinen vést správní řízení, a zajišťují transparentnost postupu a jeho předvídatelnost.Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: