Novela trestního zákoníku číslo 360/2012 Sb.

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9


V rámci právní úpravy Evropské unie je oblast hospodářské soutěže upravena zejména přímo použitelnými předpisy, konkrétně např. nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82, nařízení Rady (ES) č. 139/2004 ze dne 20. ledna 2004 o kontrole spojování podniků, nařízení Komise (ES) č. 802/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole spojování podniků, nařízení Komise (ES) č. 773/2004 ze dne 7. dubna 2004 o vedení řízení Komise podle článků 81 a 82 Smlouvy o ES a nařízení Komise (ES) č. 622/2008 ze dne 30. června 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 773/2004 s ohledem na postup při narovnání v případech kartelů. Mimo přímo použitelné předpisy EU je možné nalézt úpravu některých dílčích otázek i v oblasti tzv. „soft law“. Jedná se např. o Oznámení Komise o postupu při narovnání s cílem přijmout rozhodnutí podle článků 7 a 23 nařízení Rady (ES) č. 1/2003 v případech kartelů (2008/C 167/01). Oblast hospodářské soutěže je doplněna bohatou judikaturní činností Soudního dvora Evropské unie, přičemž k navrhovaným změnám se vztahuje zejména rozsudek Soudního dvora Evropské unie: C-360/09 ze dne 14. června 2011 ve věci Pfleiderer AG v. Bundeskartellamt.

Navrhovaná právní úprava je slučitelná s mezinárodní smlouvami, jimiž je ČR vázána.

Navrhované znění nebude mít žádné hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty (rozpočty krajů a obcí), na podnikatelské prostředí České republiky, sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel a dopady na životní prostředí.

Jelikož se jedná o návrh právního předpisu, jehož obsahem jsou změny technického charakteru, nebylo provedeno hodnocení dopadů regulace. 

II. Zvláštní část

ČÁST PRVNÍ – změna zákona o ochraně hospodářské soutěže 

Článek I.

K bodům 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 20

V ustanoveních týkajících se jednotlivých bodů návrhu zákona jsou provázány změny, k nimž došlo v primárním právu Evropské unie po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost a účinnost. Konkrétně touto změnou došlo k získání právní subjektivity ze strany Evropské unie a k zastřešení všech politik pod jednu mezinárodní organizaci, kterou je právě Evropská unie. V souvislosti s tím se přestalo užívat označení „Evropská společenství“. Z týchž důvodů došlo k některým změnám v užívání pojmů, např. pojmu „komunitární“ na „unijní“, či novému číselnému označení článků Smlouvy o fungování Evropské unie, týkajících se pravidel hospodářské soutěže.

V § 1 odst. 2 tak došlo k formálním úpravám spočívajícím v promítnutí nového názvu základního dokumentu primárního práva, který je nyní označen jako Smlouva o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva“), nového číselného označení příslušných článků této Smlouvy –čl. 101 a čl. 102 (místo původního označení čl. 81 a čl. 82 předchozí smlouvy), nového názvu orgánu Evropské unie, a to Evropské komise (místo dřívějšího názvu „Komise Evropských Společenství“) a v poznámce č. 1 pod čarou byla provedena změna na čl. 17 Smlouvy o Evropské unii (místo odkazu na čl. 211 Smlouvy o založení Evropského společenství).  V § 1 odst. 4 byly promítnuty změny v označení Evropská unie a v označení příslušných článků Smlouvy.

Formální úpravy obdobného charakteru byly provedeny též v následujících ustanoveních, a to: v § 4 odst. 1 a poznámce pod čarou č. 5, v § 20a odstavci 1, odstavci 2, odstavci 3 písmenech b), e), h), i) a v odstavci 4 písm. c), dále v názvu § 21h a v § 21h odstavcích 1, 3 a 4.   

K bodu 4

Navrhované doplnění § 18 odst. 5 je promítnutím obdobné úpravy, jaká je obsažena v § 20 odst. 4 (poslední větě) stávajícího znění zákona, podle které může Úřad uložit opatření k nápravě sledující obnovení účinné soutěže na trhu, došlo-li k porušení zákona spácháním některého ze tří základních typů protisoutěžních deliktů. Uložení opatření k nápravě nevylučuje souběžné uložení pokuty za příslušný delikt. Podle § 18 odst. 5 zákona může Úřad také v oblasti spojování soutěžitelů rozhodnout o opatření k obnově účinné soutěže, zjistí-li, že spojení bylo uskutečněno v rozporu s pravomocným rozhodnutím Úřadu (může tak učinit i v případě, že spojení bylo uskutečněno, aniž byl podán návrh na zahájení řízení). Navrhuje se proto i v § 18 odst. 5 upravit možnost postihu vedle uložení opatření k nápravě tak, že uložení opatření k nápravě nevylučuje souběžné uložení pokuty za konkrétní správní delikt takto spáchaný  – viz správní delikty pod písm. d), e) a f) v § 22 odst. 1 a v § 22a odst. 1 zákona.Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: