Novela trestního zákoníku číslo 360/2012 Sb.

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9


K bodu 13 a 14

            V souvislosti se zakotvením podmínek pro aplikaci leniency programu je nezbytné upravit podmínky týkající se vedení spisu a přístupu k dokumentům obsahujících žádost o aplikaci leniency programu, resp. o upuštění od uložení pokuty nebo žádost o snížení pokuty, jakož i podklady a informace k nim předložené. Jde o procesní úpravu nezbytnou pro podporu a efektivní působení leniency programu. Po rozsudku Soudního dvora Evropské unie C-360/09 ze dne 14. června 2011 ve věci Pfleiderer pak rovněž vyvstala potřeba národní úpravy, neboť se objevuje stále více případů, kdy třetí osoby poškozené kartelovým jednáním, se domáhají přístupu k leniency dokumentům, aby je využily pro své soukromoprávní žaloby o náhradu škody. Neposkytnutí určité procesní ochrany těmto dokumentům by ohrozilo nejen efektivní vyšetření kartelů, ale také samotné využívání leniency programu, a tím odhalování nejzávažnějších porušení zákona s nejvyšší mírou škodlivosti pro společnost.

Navrhovaná úprava procesních práv účastníků řízení a třetích osob je upravena v § 21c nově nazvaném „Zvláštní ustanovení o spisu a nahlížení do něj“, a to v jeho nově doplněných odstavcích 3 a 4. Východiskem pro navrhovanou právní úpravu se stalo ust. § 65 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, ze kterého vyplývá možnost omezení přístupu do spisu. Konkrétně může státní zástupce nebo policejní orgán v přípravném řízení právo nahlédnout do spisů ze závažných důvodů odepřít. Závažnost důvodů, ze kterých tato práva odepřel policejní orgán, je na žádost osoby, jíž se odepření týká, státní zástupce povinen urychleně přezkoumat. Tato práva nelze odepřít obviněnému a obhájci, jakmile byli upozorněni na možnost prostudovat spisy.

Zvláštní režim nahlížení do spisu spočívá v tom, že informace o tom, že byla podána žádost o leniency a kým, včetně k ní připojených důkazů, je

  • dočasně držena mimo spis týkající se případu.

Pokud by obecné právo účastníků řízení nahlížet kdykoli do spisu nebylo ve vztahu k těmto podkladům zákonem dočasně omezeno, umožnilo by jim to mařit vyšetřování odstraňováním důkazů o kartelu. Dočasnost držení těchto podkladů mimo spis je limitována, a to do okamžiku sdělení výhrad. Od sdělení výhrad se tato část podkladů stává součásti spisu a účastníci řízení k nim mají přístup jako k ostatním důkazům v řízení.

  • Nahlížet do leniency žádosti a podkladů k ní (jakmile se po sdělení výhrad stanou součástí spisu) je dovoleno pouze účastníkům řízení.

Není tak dovoleno nahlížet do uvedených podkladů třetím osobám (které tvrdí, že mohou být rozhodnutím Úřadu dotčeny). Důvodem je ochrana žadatelů o leniency a podpora využívání leniency programu bez obav, že třetí osoba se dostane k jejich podkladům a využije je např. pro podání žaloby o náhradu škody z možného kartelu. Podobně např. správní řád neumožňuje přístup třetích osob k důkazům, které obsahují utajované informace či skutečnosti, na které se vztahuje zvláštním zákonem uložená povinnost mlčenlivosti; do těchto mohou nahlížet jen účastníci řízení a jejich zástupci.

  • Účastníkům řízení není dovoleno si při seznamování se s žádostí o leniency a podklady k ní (poté, co se stanou součástí spisu) tyto kopírovat či pořizovat si z nich výpisy.

Navržená úprava slouží rovněž k ochraně žadatelů o leniency a k podpoře využívání leniency programu. Jde o obdobu úpravy správního řádu, který neumožňuje účastníkům řízení pořizovat si kopie a výpisy u důkazů, jež obsahují utajované informace či skutečnosti, na které se vztahuje zvláštním zákonem uložená povinnost mlčenlivosti (jsou jim zpřístupněny pouze ke čtení).

Závěry rozsudku Soudního dvora Evropské unie ve věci Pfleiderer budou po praktické stránce naplněny tím, že v případě žaloby k náhradě škody způsobené kartelovým jednáním podané proti soutěžiteli, jenž se účastní leniency programu, Úřad postoupí na vyžádání soudu technickými prostředky chráněné dokumenty vztahující se k leniency programu. Je pak na soudu, aby stanovil podmínky, za nichž přístup k leniency dokumentům umožní nebo zda jej odmítne při vážení zájmů chráněných právem Evropské unie.   

K bodu 15 až 18

V § 21e nově označeném „Poskytování informací“ se navrhuje v odstavci 1 upravit obecnou povinnost soutěžitelů poskytovat Úřadu úplné, správné a pravdivé podklady a informace včetně obchodních záznamů. Stávající znění zákona sice ukládá soutěžitelům tuto povinnost, avšak pouze v případech jejich písemného vyžádání Úřadem (při porušení této povinnosti může být soutěžiteli uložena pořádková pokuta do 300 tis. Kč nebo do 1 % čistého obratu).

Stávající úprava tak neumožňuje postihovat předložení neúplných, nesprávných či nepravdivých podkladů a informací, pokud jejich poskytnutí nepředcházela písemná žádost Úřadu. Úřad však pracuje s řadou podkladů, které soutěžitelé poskytují, aniž je Úřad písemně vyžádal (např. jde o podklady a informace přiložené k návrhu na povolení spojení soutěžitelů nebo při navrhování závazků dle příslušných ustanovení zákona ve prospěch obnovení účinné hospodářské soutěže). Také tyto podklady a informace musí být pravdivé, úplné a správné. Proto bylo třeba upravit uvedenou povinnost obecně pro všechny případy informací a podkladů poskytovaných ze strany soutěžitelů.

Nadále zůstává zachována povinnost soutěžitelů poskytovat Úřadu podklady a informace v jím stanovených lhůtách vymezená dosud v § 21e; dochází pouze k jejímu přesunutí z odstavce 1 do odstavce 2. Uvedené povinnosti soutěžitelů byly formálně promítnuty v úpravě § 22c odst. 1 „Pořádkové pokuty“, kdy při porušení obou povinností může být i dle stávajícího znění zákona uložena soutěžitelům pořádková pokuta.

V § 21e odst. 3 se rozšiřuje povinnost bezplatně poskytnout Úřadu na jeho písemnou žádost podklady a informace i na fyzické a právnické osoby, které nejsou soutěžiteli. Úprava reaguje na občasnou nutnost požadovat informace potřebné pro vedení správního řízení i od jiných subjektů, než jaké je možné podřadit pod pojem soutěžitel ve smyslu zákona. Pořádkovými pokutami se v zákoně zajišťuje plnění povinností soutěžitelů (pozn.: neposkytnutí informací ze strany subjektů, které nejsou soutěžiteli – viz § 21e odstavce 3 zákona, není pořádkovými pokutami postihováno).   Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: