Novela trestního řádu číslo 348/2011 Sb.

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8


Zákonem číslo 348/2011 Sb. byl s účinností od 1.1. 2012 novelizován zákon o zvláštní ochraně svědka a v souvislosti s tím i několik dalších zákonů, včetně trestního řádu. V rozsahu ochrany svědka tento zákon nic podstatného nemění, pouze se podrobněji upravuje řízení, související s poskytováním ochrany. Změny učiněné touto novelou v trestním řádu se týkají výkonu trestu obecně prospěšných prací (pokud je poskytována ochrana svědka odsouzenému, který má vykonávat obecně prospěšné práce, soud výkon trestu obecně prospěšných prací na dobu ochrany přeruší) a výkonu trestu vyhoštění (v případě chráněného svědka se trest vyhoštění odloží na dobu poskytování ochrany).

Celý text zákona najdete zde

 * * * * *

Důvodová zpráva
(návrh novely byl předložen vládou, zastoupeno ministerstvem vnitra)

OBECNÁ ČÁST

A. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 

I. Důvod předložení

Současná právní úprava je účinná již téměř deset let a nedoznala za tu dobu zásadních úprav. Praktické provádění opatření v souvislosti s poskytováním ochrany a pomoci chráněným osobám však ukázalo, že je nutné reagovat řadu na nových poznatků, které se během vývoje tohoto institutu objevily a objevují. Novelizace si tak klade za cíl být komplexním řešením problémů, kterými současná praxe trpí, avšak nezasahuje výrazným způsobem do základních principů, na nichž je institut zvláštní ochrany a pomoci vybudován. Hlavním záměrem zůstává posílit systém poskytování zvláštní ochrany a pomoci chráněným osobám v České republice, a tím přispívat k zajištění vyšší bezpečnosti jejích obyvatel (zejména před organizovanou kriminalitou).

II. Zhodnocení právního stavu

Zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), upravuje poskytování zvláštní ochrany a pomoci svědku a dalším osobám, kterým v souvislosti s trestním řízením zřejmě hrozí újma na zdraví nebo jiné vážné nebezpečí. Zvláštní ochrana a pomoc je soubor opatření, která zahrnují osobní ochranu, přestěhování chráněné osoby včetně příslušníků její domácnosti a pomoc chráněné osobě za účelem jejího sociálního začlenění v novém prostředí a zastírání skutečné totožnosti chráněné osoby. Zvláštní ochranu a pomoc poskytuje Policie České republiky a Vězeňská služba, přičemž veškeré úkony spojené s poskytováním zvláštní ochrany a pomoci koná Vězeňská služba v úzké součinnosti s Policií České republiky, která pro ni zajišťuje spisovou činnost. Prověřování dodržování podmínek poskytování zvláštní ochrany a pomoci vykonává pouze Policie České republiky.

Zákon rozlišuje ohrožené a chráněné osoby, přičemž platí, že podle tohoto zákona se postupuje tehdy, nelze-li bezpečnost ohrožené osoby zajistit běžným způsobem podle platných zákonů upravujících postup policejních a dalších státních orgánů. Poskytování zvláštní ochrany a pomoci je podmíněno souhlasem ohrožené osoby se způsobem a podmínkami poskytování ochrany a pomoci, včetně zpracovávání a využívání jejích osobních údajů a také schválením poskytování zvláštní ochrany a pomoci, o kterém na návrh policie, soudce nebo státního zástupce rozhoduje ministr vnitra.

Poskytování zvláštní ochrany a pomoci se ukončí, jestliže chráněná osoba vezme písemně zpět souhlas s jejím poskytováním nebo na základě rozhodnutí ministra vnitra na návrh policie, jestliže nebezpečí, které chráněné osobě hrozilo, pominulo. Ministr může na návrh policie rozhodnout o ukončení zvláštní ochrany a pomoci i v jiných zákonem vymezených případech.

III. Hlavní body navrhované právní úpravy:

Návrh zákona přináší tyto hlavní změny proti současnému právnímu stavu:

  • zakotvení právní úpravy řízení o ukončení poskytování zvláštní ochrany a pomoci,
  • vypuštění ustanovení přiznávajícího tímto zákonem správní žalobě proti rozhodnutí ministra vnitra o ukončení zvláštní ochrany a pomoci odkladný účinek
  • ponechání nové identity chráněným osobám i poté, co byla zvláštní ochrana a pomoc ukončena,
  • novelizaci úpravy týkající se krycích dokladů,
  • novou právní úpravu rozhodování o nárocích chráněných osob, které vyplývají z oblasti práva důchodového pojištění,
  • úpravu v oblasti trestního řízení a výkonu některých trestů.


Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: