Novela trestního řádu číslo 348/2011 Sb.

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8


3) možnost ponechat chráněným osobám novou identitu i poté, co byla zvláštní ochrana a pomoc ukončena

VARIANTA 3a

Vycházet z dosavadního právního stavu a ponechat jej beze změny.

VARIANTA 3b

Ponechat v některých případech chráněným osobám novou identitu i poté, co byla zvláštní ochrana a pomoc ukončena.

Hlavním důvodem pro variantu 3b je posílení právní jistoty a postavení chráněných osob po dobu po ukončení ochrany. Může jít zejména o případy, kdy osoba vezme zpět souhlas s poskytováním zvláštní ochrany a pomoci, přičemž riziko ohrožení jejího života či zdraví nadále trvá.

Varianta 3b znamená zajištění a posílení ochrany osobnostních práv chráněné osoby, zejména v případech dlouhodobého využívání této identity, nebo pokud taková identita byla dále základem pro vznik jiných identit (narození dětí, vznik manželství, adopce apod.). Ponechání původní identity nelze vztáhnout pouze na poskytnutí krycích dokladů, které mají vlastní režim nakládání. Navrhovaná právní úprava ve spojení s § 3 odst. 3 a s § 17 odst. 2 a 3 tak nově zavádí komplexní systém umožňující zachovat legendu o jiné osobní existenci i po ukončení zvláštní ochrany a pomoci. Cílem je také zcela neuzavírat okruh opatření jednorázové výpomoci, které by mohly být chráněné osobě v souvislosti s poskytováním zvláštní ochrany a pomoci poskytnuty po ukončení zvláštní ochrany a pomoci (finance, jednání na úřadě, návrat k původní identitě např. po 20 letech apod.). Samotný postup je koncipován jako oprávnění policie, protože ta zabezpečuje poskytování této ochrany a je vždy primárně na ní, aby vyhodnotila rizika s tím spojená. Aby však byla zajištěna určitá objektivita, je naplnění tohoto oprávnění vázáno na souhlas ministra vnitra a chráněné osoby.

Doporučuje se přijetí varianty 3b – ponechat v některých případech chráněným osobám novou identitu i poté, co byla zvláštní ochrana a pomoc ukončena.

4) novelizace úpravy týkající se krycích dokladů

VARIANTA 4a

Vycházet z dosavadního právního stavu a ponechat jej beze změny.

VARIANTA 4b

Provést úpravy v oblasti krycích dokladů tak, aby tato úprava co nejvíce odpovídala stávající úpravě krycích dokladů podle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky.

Stávající právní úprava představuje v praxi významné omezení při opatřování krycích dokladů v situacích, kdy je třeba osvědčit některé skutečnosti získané chráněnou osobou pod identitou uvedenou v krycích dokladech tak, aby tyto skutečnosti mohla osvědčit pod identitou původní. Jak je již popsáno v bodě 3), návrh zavádí komplexní systém umožňující zachovat legendu o jiné osobní existenci i po ukončení zvláštní ochrany a pomoci. Je však nutné řešit i situace, kdy bude třeba, aby chráněná osoba nebo osoba, jíž byla zvláštní ochrana a pomoc ukončena, ale zůstala jí zachována změněná identita, vystupovala pod skutečnou identitou (nebo pod jednou z minulých identit), např. v rámci dědického řízení, nebo při úkonech spojených se zdravotním stavem osob blízkých apod. Je proto nutné nastavit právní rámec pro možnost, aby v těchto konkrétních situacích mohla taková osoba využít pro svoji identifikaci krycí doklady nebo doklady skutečné identity, které již nevyužívá, a je také nutné vymezit možnost využití krycích dokladů a dokladů skutečné identity i mimo rámec poskytování samotné zvláštní ochrany a pomoci, tedy je-li zvláštní ochrana a pomoc ukončena. Policii České republiky je za tímto účelem nově stanovena povinnost zabezpečovat aktualizaci původní identity a správu dokladů k původním identitám. Pro kontrolu a dohled nad nakládáním s krycími doklady a doklady skutečné identity a jejich využíváním je stanovena povinnost souhlasu ministra vnitra s takovým postupem.

Doporučuje se přijetí varianty 4b – provést úpravy v oblasti krycích dokladů tak, aby tato úprava co nejvíce odpovídala stávající úpravě krycích dokladů podle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky.Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: