Novela trestního řádu číslo 348/2011 Sb.

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8


IV. Návrhy variant řešení

1) legislativní zakotvení specifik řízení o ukončení poskytování zvláštní ochrany a pomoci

VARIANTA 1a

Vycházet z dosavadního právního stavu a ponechat jej beze změny.

VARIANTA 1b

Legislativně zakotvit specifika řízení o ukončení poskytování zvláštní ochrany a pomoci. 

Současná právní úprava řízení o ukončení zvláštní ochrany a pomoci spočívá v pouhém odkázání na obecné předpisy o správním řízení (s výjimkou ustanovení o opravných prostředcích). Řízení o ukončení zvláštní ochrany a pomoci je však řízením, které je velmi specifické, založené na důkazním materiálu a dalších informacích, které bývají v určitém stupni utajení, a s účastníky, jejichž místo pobytu a skutečná identita zpravidla nemohou být veřejně prezentovány a kontakt s nimi je velmi omezen. Z těchto hledisek představuje současná právní úprava řízení o ukončení poskytování zvláštní ochrany a pomoci pro tento druh řízení určitou komplikaci. V navrhované variantě 1b se tedy nově upravuje proces řízení o ukončení zvláštní ochrany a pomoci s tím, že navrhovaná právní úprava samostatně řeší ty oblasti, které jsou pro tento druh řízení specifické a je nutné je upravit odlišně, a ostatní zákonem zvlášť neupravené otázky se nadále řeší podle správního řádu.

Doporučuje se přijetí varianty 1b – legislativně zakotvit specifika řízení o ukončení poskytování zvláštní ochrany a pomoci.

2) vypuštění ustanovení přiznávajícího tímto zákonem správní žalobě proti rozhodnutí ministra vnitra o ukončení zvláštní ochrany a pomoci odkladný účinek


VARIANTA 2a

Vycházet z dosavadního právního stavu a ponechat jej beze změny.

VARIANTA 2b

Zrušit odkladný účinek podané správní žaloby proti rozhodnutí ministra vnitra o ukončení zvláštní ochrany a pomoci a nahradit jej povinností policie provádět do doby rozhodnutí soudu o správní žalobě nezbytná opatření k ochraně života a zdraví chráněné osoby. 

Přestože správní soud má v § 56 soudního řádu správního stanovenu povinnost vyřizovat přednostně mimo jiné žaloby ve věcech rozhodnutí o ukončení zvláštní ochrany a pomoci, čeká se na rozhodnutí soudu často několik měsíců. Žalobu využívají zejména chráněné osoby, kterým bylo poskytování zvláštní ochrany a pomoci ukončeno z důvodů závažného porušování povinností, kdy další poskytování je z praktického i právního hlediska již neúnosné. Tyto osoby svým jednáním ohrožují nejen sebe, ale i další osoby, včetně policistů poskytujících ochranu (upozorňují na sebe své okolí, porušují povinnost mlčenlivosti, zneužívají návykové látky či páchají další trestnou činnost). Jsou si vědomy toho, že podáním žaloby oddálí ukončení poskytování zvláštní ochrany a pomoci a vlastně tak zneužívají policejní síly, které jsou povinny nadále v plné šíři poskytovat ochranu a pomoc, aniž o ni chráněná osoba vlastně fakticky stojí a pokračuje ve svém rizikovém chování při vědomí toho, že k ničemu nepříznivějšímu, než je definitivní ukončení poskytování zvláštní ochrany a pomoci, již nemůže dojít.

Varianta 2b proto přináší ustoupení od odkladného účinku žaloby a tuto skutečnost navrhuje nahradit povinností policie nebo vězeňské služby provádět do doby rozhodnutí soudu o správní žalobě nezbytná opatření k ochraně života a zdraví chráněné osoby. Těmito opatřeními se rozumí veškeré způsoby ochrany, kterými se dosud zajišťovala ochrana a pomoc chráněné osobě s tím rozdílem, že míra využití těchto opatření bude záviset na hrozícím nebezpečí a bude zde zohledňováno i chování chráněné osoby. Takto formulované znění bude mít mimo jiné velký preventivní účinek na chování a jednání chráněných osob.

Doporučuje se přijetí varianty 2b – vypustit ze zákona ustanovení, které přiznává odkladný účinek podané správní žalobě proti rozhodnutí ministra vnitra o ukončení zvláštní ochrany a pomoci, a nahradit jej povinností policie provádět do doby pravomocného rozhodnutí soudu o správní žalobě nezbytná opatření k ochraně života a zdraví chráněné osoby.Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: