Novela trestního řádu číslo 348/2011 Sb.

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8


B. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky

Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.

C. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, její slučitelnost s právními akty Evropské unie s odůvodněním případných odchylek

Navrhovaná právní úprava je v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, a s právními akty Evropské unie.

D. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy, zejména nároky na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí, sociální dopady a dopady na životní prostředí

Předložený návrh zákona nebude mít zvýšený dopad na státní rozpočet České republiky a případné možné náklady budou  pokryty  z rozpočtu Ministerstva vnitra. Celkové náklady budou závislé na počtu osob, kterým bude poskytována zvláštní ochrana a pomoc a zároveň budou splňovat podmínky pro příjem dávek z důchodového pojištění. Přesný počet osob nelze s ohledem na zachování jejich bezpečnosti sdělovat, avšak jejich počet by neměl být nijak vysoký a měl by se podle dosavadních zkušeností pohybovat v řádu desítek.

Navrhovaná právní úprava nebude mít dopad na podnikatelské prostředí, ani žádné sociální dopady, ani dopady na životní prostředí.

Předložený návrh je z hlediska principů rovnosti mužů a žen neutrální (návrh se vztahuje stejně na obě pohlaví).

Zvláštní část

ČÁST PRVNÍ:           

K bodu 1

            Jedná se o nahrazení odkazu, který odkazoval na již neúčinnou právní normu.

K bodu 2

Jedná se o opatření, která mají sloužit k efektivnímu vytváření a používání legendy o identitě chráněné osoby. Je řešen rozpor mezi vkládáním údajů do informačních systémů (základ vlastní legendy) a krycím dokladem (materiální vyjádření krycích údajů). Jsou zde nastaveny podobné podmínky, jaké upravuje zákon o Policii České republiky. Jde zejména o vložení informací a jiné změny v příslušných informačních systémech.

K bodu 3

             Reaguje se na terminologickou změnu provedenou zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

K bodu 4

Jedná se o aktualizaci odkazu, který odkazoval na právní normu, která již danou problematiku neupravuje.

K bodu 5

Jedná se o precizaci textu, protože zákon neřeší situaci, kdy je osobě předběžně poskytována zvláštní ochrana a pomoc před schválením ministra a ten následně návrh na poskytování zvláštní ochrany a pomoci neschválí.

K bodu 6

Navrhované znění v § 7a uvádí, že řízení o ukončení poskytování zvláštní ochrany a pomoci podle § 7 odst. 2 a 3 se zahajuje na návrh Policie České republiky. Z tohoto důvodu je zakotvení takového principu ještě v § 7 odst. 2 a 3 nadbytečné.

K bodu 7

Vzhledem k tomu, že úprava řízení o ukončení poskytování zvláštní ochrany a pomoci, včetně opravných prostředků, je nově uvedena v § 7a a § 7b, ruší se původní znění § 7 odst. 4, které upravuje opravný prostředek vůči rozhodnutí o ukončení poskytování zvláštní ochrany a pomoci.Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: