Novela trestního řádu číslo 348/2011 Sb.

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8


K bodu 8

Nově je navrhováno upravit specifika řízení o ukončení poskytování zvláštní ochrany a pomoci. V § 7a je upraveno zahájení řízení, které se zahajuje na návrh Policie České republiky, a vymezuje se, kdo je účastníkem řízení. Situace, kdy je chráněná osoba na utajeném místě a přístup k ní je výrazně omezen, může způsobovat problémy i z hlediska doručování písemností týkajících se řízení o ukončení poskytování zvláštní ochrany a pomoci. Tyto skutečnosti zohledňuje návrh tím, že stanoví doručování písemností prostřednictvím Policie České republiky, čímž se rozumí útvar policie, který zajišťuje poskytování zvláštní ochrany a pomoci a má k chráněné osobě vždy přístup. 

V § 7b odst. 1 je zakotveno oprávnění Policie České republiky na seznámení se s rozhodnutím o ukončení poskytování zvláštní ochrany a pomoci. Policie České republiky poskytující ochranu se s tímto rozhodnutím kvůli svému dalšímu postupu seznámit musí, přestože není účastníkem řízení, které se však současně zahajuje na její návrh. Odráží se zde opět velká specifičnost tohoto řízení.

Nově se upravuje podání „opravného prostředku“ vůči rozhodnutí ministra vnitra o ukončení poskytování zvláštní ochrany a pomoci. S ohledem na specifika daného řízení, ve kterém rozhoduje v prvním stupni ministr v postavení správního orgánu, je vyloučena možnost podat proti rozhodnutí o ukončení poskytování zvláštní ochrany a pomoci vymezené opravné prostředky- přezkumné řízení, rozklad a žádost o obnovu řízení. Jako opravný prostředek je, v souladu s koncepcí současného zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, zakotvena žaloba. Lhůta 15 dnů k podání žaloby zůstává zachována, avšak podané žalobě se automaticky nepřiznává odkladný účinek. Pro zachování určité míry ochrany chráněné osoby je určeno, že do doby pravomocného rozhodnutí soudu o žalobě vykonává Policie České republiky nebo Vězeňská služba České republiky (v závislosti na tom, kde se chráněná osoba nachází) nezbytná opatření k ochraně života a zdraví chráněné osoby. Zároveň je tu uložena povinnost účastníka řízení informovat policii o podání žaloby. Tato povinnost vychází z odpovědnosti, kterou policie nese za život a zdraví chráněných osob. Může nastat situace, že chráněná osoba porušující uložené povinnosti nebude chtít při poskytování zvláštní ochrany a pomoci spolupracovat či dokonce bude mít zájem na ztěžování zvláštní ochrany a pomoci, bude tvrdit, že žalobu nepodala, ač situace bude odlišná. Stanovením informační povinnosti se tak má předejít případným sporům.

K bodu 9

Nově se zavádí pojem orgány veřejné správy, který je v návaznosti na § 3 odst. 3 lépe vystihující a je též v českém právním řádu používán v souvislosti s podobnými instituty, viz např. § 75 odst. 3 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. Orgány veřejné správy mají povinnost v této souvislosti poskytnout policii potřebnou součinnost s tím, že vždy musí postupovat způsobem, který zajistí nevyzrazení činnosti policie. Pravomoc policie vydávat krycí doklady je obecně zakotvena již v zákoně č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. Úprava v tomto zákoně specifikuje takové oprávnění i pro tyto konkrétní situace a stejně jako v zákoně č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, stanoví, že vydání dokladu ve vlastní režii musí být odsouhlaseno ministrem vnitra.

Vymezení toho, co smí být krycím dokladem, reflektuje skutečnost, že zvláštní ochrana a pomoc je dlouhodobý proces zásadním způsobem zasahující do života chráněných osob i osob, jímž bylo poskytování zvláštní ochrany a pomoci ukončeno. I v tomto procesu je však nutné umožnit těmto osobám vést, za dodržení nezbytných bezpečnostních omezení, co možná nejběžnější život. Policie České republiky musí být také připravena reagovat na různé životní situace takových osob tak, aby zajistila co nejbezpečnější průběh ochrany na straně jedné a co nejméně je omezovala ve svých právech na straně druhé. K tomu může mimo jiné sloužit i využití dokladů takových osob, jako krycích dokladů. Podmínkou pro takový postup je souhlas těchto osob.

Pro možnost využívání původní nebo skutečné identity v případech, kdy je již zvláštní ochrana a pomoc ukončena, nový odstavec 5 stanoví povinnost Policie České republiky vést správu dokladů k původním identitám i po ukončení zvláštní ochrany a pomoci.

Policie České republiky bude spravovat osobní doklady chráněné osoby a to jak doklady o její skutečné totožnosti, tak předchozí krycí doklady k totožnosti smyšlené sloužící k zastření její skutečné totožnosti a to i po ukončení její ochrany. Policie České republiky bude vyhodnocovat, kdy bude možno krycí doklady zničit nebo kdy bude nutné uchovávat je pro případné využití – k prokázání smyšlených identit. Chráněná osoba však nebude mít možnost automaticky používat doklady na dvojí totožnost a to ani po ukončení zvláštní ochrany a pomoci.Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: