Novela trestního řádu číslo 348/2011 Sb.

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8


5) nová právní úprava rozhodování o nárocích chráněných osob, které vyplývají z oblasti práva důchodového pojištění

VARIANTA 5a

Vycházet z dosavadního právního stavu a ponechat jej beze změny.

VARIANTA 5b

Nově právně upravit rozhodování o nárocích chráněných osob, které vyplývají z oblasti práva důchodového pojištění.

Varianta 5b neznamená, že chráněným osobám jsou přiznávány speciální výhody či oprávnění, jde pouze o nutnost úpravy dlouhodobých vztahů pro případy, kdy daná osoba z bezpečnostních důvodů užívá dvě (nebo více) osobní identity a účastní se tedy na systému důchodového pojištění pod jinou než původní identitou. Pro správné posouzení případů, kdy osobě vznikne nárok na některý z druhů důchodů z důchodového pojištění, je zapotřebí zajistit spojení těchto dvou existujících identit (popřípadě i více identit podle povahy individuálního případu) tak, aby bylo možno spravedlivě rozhodnout o splnění podmínek pro přiznání některého z důchodů. Hlavním záměrem varianty 5b je, aby v dlouhodobé perspektivě nebyla chráněná osoba poškozena na svých právech vyplývajících z účasti na důchodovém pojištění. S ohledem na potřebu nakládat v takových případech s utajovanými informacemi je nutné, aby s údaji pracoval specializovaný orgán sociálního zabezpečení určený pro tyto osoby, který bude schopen nakládat s utajovanými informacemi. Podobně jako je tomu např. u nároků příslušníků bezpečnostních složek by mělo jít o orgán Ministerstva vnitra, který je oprávněn pro výkon vymezené delegované působnosti v oboru sociálního zabezpečení a v oblasti vnitřní správy. Zároveň je nutné, aby správa byla vedena trvale, tedy i poté, kdy bude poskytování zvláštní ochrany a pomoci ukončeno.

Je zapotřebí také reagovat na situace, kdy chráněná osoba nemůže z důvodu vysokého bezpečnostního rizika vykonávat výdělečnou činnost. Z tohoto důvodu je ve variantě 5b navrhováno, aby se na takovou situaci vztahovala ustanovení o náhradní době pojištění, tedy aby se po dobu hrozby bezpečnostního rizika, které by znemožňovalo chráněné osobě obstarávat si životní prostředky vlastní prací, doba účasti na pojištění chráněných osob započítávala pro vznik nároku na důchod a výši procentní výměry důchodu. Posouzení míry bezpečnostního rizika je logicky v kompetenci policejního orgánu, který by také zajišťoval vedení evidence náhradních dob u chráněných osob.

Doporučuje se přijetí varianty 5b – nově právně upravit rozhodování o nárocích chráněných osob, které vyplývají z oblasti práva důchodového pojištění. 

6) úprava v oblasti trestního řízení a výkonu některých trestů

VARIANTA 6a

Vycházet z dosavadního právního stavu a ponechat jej beze změny.

VARIANTA 6b

Provést právní úpravu některých ustanovení trestního řádu týkající se zejména ukládání některých trestů a možností jejich odložení.

Obecně je novelizace některých ustanovení trestního řádu reakcí na problémy vznikající při dosavadní praktické aplikaci trestního práva v České republice při poskytování zvláštní ochrany a pomoci. Některé formy výkonu trestů (domácí vězení nebo obecně prospěšné práce) jsou v rozporu s bezpečnostními zásadami poskytování zvláštní ochrany a pomoci, popřípadě je jejich výkon spojen s nepřiměřenými náklady, které v souvislosti s utajením chráněných osob nutně vznikají. Bezpečnostní rizika spojená s výkonem takových trestů jsou pro chráněnou osobu nepřiměřeně vysoká, proto je ve variantě 6b navrhováno, aby byl výkon takových trestů odložen nebo přerušen. Možnost přerušit nebo odložit výkon trestu domácího vězení z důležitých důvodů upravuje § 334d, avšak v případě výkonu trestu obecně prospěšných prací taková obecná možnost chybí.

U výkonu trestu vyhoštění je účelem napravit nesoulad mezi povinností vykonat trest a účelem poskytování zvláštní ochrany a pomoci. Výkon tohoto trestu by významně narušil principy poskytování zvláštní ochrany a pomoci, protože by mohlo znamenat nutnost přesunout chráněnou osobu do místa, kde nelze garantovat její ochranu a zaručit jí bezpečnost, a znamenalo by to také nemalé náklady, které by přinesla nutnost vyhovět soudnímu rozhodnutí a zajistit výkon takového rozhodnutí.

Doporučuje se přijetí varianty 6b – provést právní úpravu některých ustanovení trestního řádu týkající se ukládání některých trestů a možností jejich odložení. Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: