Amnestie z 9. května 1965


Rozhodnutí presidenta republiky ze dne 9. května 1965   o amnestii

(č. 43/1965 Sb.)

Užívaje práva daného mi ústavou udílím tuto

 

amnestii :

 

Čl. I.

Promíjím z trestů, které byly nebo budou pravomocně uloženy soudem za trestné činy spáchané přede dnem tohoto rozhodnutí

 1. tresty nápravného opatření s účinkem, že se dnem tohoto rozhodnutí na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen,
 2. tresty odnětí svobody, jejichž výkon byl nebo bude podmíněně odložen, s účinkem, že se na pachatele dnem tohoto rozhodnutí hledí, jak by nebyl odsouzen,
 3. tresty odnětí svobody nepřevyšující 1 rok,
 4. tresty odnětí svobody nepřevyšující 2 léta, je-li pachatelem
 • a) žena, která je vden tohoto rozhodnutí těhotná nebo pečuje o dítě mladší než 15 let,
 • b) muž, který je vden tohoto rozhodnutí starší než 65 let, anebo žena, která je vden tohoto rozhodnutí starší než 60 let,
 1. z trestů odnětí svobody převyšující 1 rok a nepřevyšující 5 let jednu třetinu, nejméně však 1 rok,
 2. z trestů odnětí svobody převyšujících 2 léta a nepřevyšujících 5 let část trestu ve výši 2 let, je-li pachatelem
 • a) žena, která je vden tohoto rozhodnutí těhotná nebo pečuje o dítě mladší než 15 let,
 • b) muž, který je vden tohoto rozhodnutí starší než 65 let, anebo žena, která je vden tohoto rozhodnutí starší než 60 let.

 

Čl. II.

Činí-li trest odnětí svobody nebo jeho zbytek prominutý podle čl. I. odst. 3,4,5,6 více než 6 měsíců, promíjím jej pod podmínkou, že se odsouzených do 3 let ode dne tohoto rozhodnutí nedopustí úmyslného trestného činu.

Čl. III.

Promíjím z trestů odnětí svobody, které byly pravomocně uloženy soudem za trestné činy spáchané přede dnem tohoto rozhodnutí

 • 1. odsouzeným, kteří jsou vden tohoto rozhodnutí ve výkonu trestu nepřetržitě více než 10 let, polovinu dosud neodpykaného zbytku trestu,
 • 2. odsouzeným, kteří jsou vden tohoto rozhodnutí ve výkonu trestu nepřetržitě více než 15 let, celý dosud neodpykaný zbytek trestu.

 

Čl. IV.

Ustanovení článku III. se vztahuje i na odsouzené, u nichž k přerušení výkonu trestu došlo z důvodů jimi nezaviněných.

 

Čl. V.

Odsouzeným uvedeným v článku III. odst. 2 promíjím zbytek trestu pod podmínkou, že se do 7 let ode dne tohoto rozhodnutí nedopustí úmyslného trestného činu. Pokud však zbytek trestu nepřevyšuje 3 léta, stanovím zkušební dobu na 3 léta.

 

Čl. VI.

Ustanovení článku III. se nevztahuje na pachatele trestných činů, spáchaných v době od 21. května 1938 do 31. prosince 1946 (v době zvýšeného ohrožení republiky) ve prospěch nebo ve službách okupantů.

 

Čl. VII.

Ustanovení článku I. a III. se nevztahuje

 1. na trestné činy vraždy podle § 219 tr.zák., loupeže podle § 234 tr.zák., obecného ohrožení podle § 179 tr.zák., útoku na veřejného činitele podle § 155 tr.zák., rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 2,3,4 tr.zák.,  spekulace podle § 117 tr.zák., porušování předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou podle § 124 tr.zák., ohrožení devizového hospodářství podle § 146 tr.zák., výtržnictví podle § 202 tr.zák., příživnictví podle § 203 tr.zák., znásilnění podle § 241 tr.zák., zanedbání povinné výživy podle § 213 tr.zák., znásilnění podle § 241 odst. 2,3 tr.zák., pohlavního zneužívání podle § 242 odst. 2,3,4 tr.zák. a podobné trestné činu podle zákonů dříve platných,
 2. na trestné činy nenastoupení služby v ozbrojených silách podle § 269 tr.zák., zprotivení a donucení k porušení vojenské povinnosti podle § 275 tr.zák., násilí vůči nadřízenému podle § 279 tr.zák., zběhnutí podle § 282 tr.zák. a zběhnutí do ciziny podle § 283 tr.zák.,
 3. na trestné činy spáchané v dopravě pod vlivem alkoholu, jestliže takový čin měl za následek těžkou újmu na zdraví nebo smrt,
 4. na trestné činy úhrnné a souhrnné (dodatkové), jestliže jedním ze sbíhajících se trestných činů je trestný čin uvedený v odst. 1,2 nebo 3,
 5. na osoby, jimž byly v posledních 10 letech přede dnem tohoto rozhodnutí za úmyslné trestné činy pravomocně uloženy alespoň dvakrát nepodmíněné tresty odnětí svobody.

 

Čl. VIII.

 1. Odsouzeným, kterým jsem prominul tresty odnětí svobody nebo jejich zbytky podle článku I. odst. 1 rozhodnutí o amnestii ze dne 9. května 1960, promíjím zbytek zkušební doby.
 2. Odsouzeným, kterým jsem prominul tresty odnětí svobody nebo jejich zbytky podle článku 1. a 2. rozhodnutí o amnestii ze dne 9. května 1962, zkracuji desetiletou zkušební dobu na 5 let.

 

Čl. IX.

 1. Nařizuji, aby proti osobám, které přede dnem tohoto rozhodnutí bez povolení opustily území republiky, popřípadě bez povolení zůstaly v cizině a tím se dopustily trestného činu opuštění republiky podle § 109 tr.zák. nebo obdobného trestného činu podle zákonů dříve platných, nebylo trestní stíhání pro uvedený trestný čin zahajováno, a bylo-li už zahájeno, aby bylo zastaveno, jestliže se dobrovolně vrátily, anebo se do 31. prosince 1965 dobrovolně vrátí do Československé socialistické republiky.
 2. Promíjím tresty odnětí svobody uložené za trestný čin uvedený v odst. 1, popřípadě neodpykané jejich zbytky odsouzeným, kteří se dobrovolně vrátili, anebo se do 31. prosince 1965 dobrovolně vrátí do Československé socialistické republiky.

 

Čl. X.

Ukládám ministru spravedlnosti, aby mi předložil k rozhodnutí případy odsouzených

 1. osob, které trpí těžkou nevyléčitelnou chorobou,
 2. mužů, kteří jsou v den tohoto rozhodnutí starší než 65 let, a žen, které jsou v den tohoto rozhodnutí starší než 60 let,

pokud jim nebudou tresty odnětí svobody pravomocně uložené soudy za trestné činy spáchané přede dnem tohoto rozhodnutí zcela prominuty na podkladě předchozích článků tohoto rozhodnutí.

 

Čl. XI.

 1. Kde je použití tohoto rozhodnutí závislé na délce trestu odnětí svobody, posuzují se tresty odnětí svobody postupně uložené jako trest jediný. Totéž platí o trestu dodatkovém v poměru k trestu dříve uloženému.
 2. Kde je použití zákona závislé na délce trestu odnětí svobody, rozhoduje délka trestu sníženého nebo jinak zmírněného podle tohoto rozhodnutí.

 

V Praze dne 9. května 1965

 

Antonín Novotný 



Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: