Novela trestního zákoníku číslo 494/2012 Sb.

Zákon číslo 494/2012 Sb. novelizuje především zákon o přestupcích. Nově totiž zavádí možnost uložit i za přestupek sankci zákazu pobytu na území konkrétní obce nebo jeho části. Tato sankce může být uložena na dobu nejvýše tří měsíců. Pokud takový zákaz je osobou postiženou za přestupek porušen, bude její jednání posuzováno jako trestný čin (tedy již nikoliv jen jako přestupek) maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 trestního zákoníku.

číst celé ...      

Novela trestního zákoníku číslo 399/2012 Sb.

Zákon číslo 399/2012 Sb. o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření mění větší počet různých zákonů upravujících oblast penzijního pojištění. Jedním z těchto zákonů je i trestní zákoník. Jde však pouze o technickou, resp. terminologickou úpravu § 241 trestního zákoníku, aby se trestný čin neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby vztahoval i na případy neodvádění zákonných odvodů zaměstnavatelem za zaměstnance po zavedení důchodové reformy. Obsahově se tedy nic nemění.

číst celé ...      

Novela trestního zákoníku a trestního řádu číslo 390/2012 Sb.

Dne 23.11. 2012 byl ve Sbírce zákonů přes nesouhlas senátu i prezidenta republiky po opětovném schválení poslaneckou sněmovnou vyhlášen zákon číslo 390/2012 Sb. Hlavním cílem tohoto zákona je co nejvíce odlehčit přeplněným věznicím (a tím i státnímu rozpočtu). Tohoto cíle se snaží dosáhnout jednak zmírněním trestání některých trestných činů a jednak zmírněním podmínek pro propuštění odsouzených ještě před vykonáním celého trestu (konkrétně rozšiřuje možnosti podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody a nově zavádí možnost přeměny trestu odnětí svobody na trest domácího vězení). Kromě trestního zákoníku a trestního řádu novela mění i zákon o trestní odpovědnosti mladistvých, přestupkový zákon a silniční zákon.

číst celé ...      

Novela trestního zákoníku číslo 360/2012 Sb.

Zákonem číslo 360/2012 Sb. byl novelizován zákon o ochraně hospodářské soutěže. V souvislosti s tím došlo i k drobné změně trestního zákoníku, do kterého byl vložen nový § 248a.  Toto nové ustanovení vytváří možnost vyhnout se tzv. účinnou lítostí odpovědnosti za trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle § 248 trestního zákoníku.

Novela zákona nabyla účinnosti dnem 1.prosince 2012.

číst celé ...      

Novela trestního řádu číslo 273/2012 Sb.

Zákon číslo 273/2012 Sb. novelizuje zákon o elektronických komunikacích a trestní řád. Hlavním cílem novely je umožnit orgánům činným v trestním řízení přístup k údajům o uskutečněném telekomunikačním provozu poté, co příslušná pasáž trestního řádu byla ke dni 1.9. 2012 zrušena nálezem ústavního soudu. Konkrétně jde o možnost získávat technické a lokalizační údaje o uskutečněném telekomunikačním provozu (tedy např. kam bylo z daného čísla voláno, v jakém čase, jak dlouho hovor trval a kde se volající nacházel). Tyto údaje mohly orgány činné v trestním řízení získávat již v minulosti, ústavní soud však příslušné ustanovení trestního řádu zrušil, neboť se mu oprávnění získávat tyto údaje jevilo příliš široké.

číst celé ...      

Novela trestního řádu a trestního zákoníku číslo 193/2012 Sb.

Zákonem číslo 193/2012 Sb. byla provedena větší novela trestního řádu a v souvislosti s tím byly provedeny drobnější úpravy v několika dalších zákonech, mj. i v trestním zákoníku. Novela přináší především dvě zásadní novinky, které dosud české trestní právo neznalo: dohodu o vině a trestu a spolupracujícího obviněného (novináři bývá označován jako korunní svědek). O obou těchto novinkách se zmiňujeme podrobněji v samostatných článcích, viz odkazy v předchozí větě. Dále novela přináší i novinky pro případ podmíněného zastavení a podmíněného odložení trestního stíhání.

číst celé ...