Novela trestního zákoníku a trestního řádu číslo 357/2011 Sb.

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Komunikace mezi Rejstříkem trestů a příslušnými orgány jiného členského státu Evropské unie probíhá prostřednictvím standardizovaných formulářů, přičemž pro poskytnutí informací jsou zákonem stanoveny určité lhůty.

Notifikované odsouzení občana České republiky jiným členským státem Evropské unie zasílá Rejstřík trestů Ministerstvu spravedlnosti, které pak může u Nejvyššího soudu iniciovat řízení vedoucí k rozhodnutí o zaznamenání tohoto odsouzení do evidence Rejstříku trestů. Na rozhodnutí takto zapsané se pak hledí jako na odsouzení soudy České republiky, a to nejen v trestním, ale i v jiných řízeních. Naopak informace o odsouzení v jiném členském státě, které nebylo zapsáno do evidence Rejstříku trestů, nemůže Rejstřík trestů zahrnout ani do výpisu ani do opisu z evidence Rejstříku trestů, rovněž tak je nemůže předat jinému ústřednímu orgánu jiného členského státu Evropské unie.

Rámcové rozhodnutí Rady 2009/315/SVV ze dne 26. února 2009, o organizaci a obsahu výměny informací z rejstříku trestů mezi členskými státy, ruší rámcové rozhodnutí Rady 2005/876/SVV, o výměně informací z rejstříku trestů; členské státy jsou povinny přijmout opatření nezbytná pro dosažení souladu s tímto rámcovým rozhodnutí nejpozději do 27. dubna 2012. Toto rámcové rozhodnutí nově upravuje zejména způsob nakládání s informacemi o odsouzeních občana členského státu Evropské unie, o kterých informoval ústřední orgán odsuzujícího členského státu Evropské unie ústřední orgán členského státu Evropské unie, kterého je odsouzený státním občanem (členský stát Evropské unie, kterému byly tyto informace předány, je povinen tyto informace uchovávat pro účely dalšího předávání). Pro zajištění souladu s požadavky rámcového rozhodnutí Rady 2009/315/SVV, o organizaci a obsahu výměny informací z rejstříku trestů mezi členskými státy, je třeba novelizovat zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, a některé další právní předpisy. V případě nečinnosti nesplní Česká republika své závazky vyplývající z jejího členství v Evropské unii, zejména nebude schopna reagovat na požadavky jiných členských států o předání informací o odsouzení občanů České republiky jinými členskými státy Evropské unie.

Ad 2)

Podle ustanovení § 11 trestního zákoníku nemůže být trestní rozsudek cizího státu na území České republiky vykonán ani zde mít jiné účinky, nestanoví-li zákon nebo vyhlášená mezinárodní smlouva jinak.

Podle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, lze do evidence odsouzení zapsat i soudem uznaná cizozemská rozhodnutí. Podle ustanovení § 4 odst. 2 zákona o Rejstříku trestů může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají i údaje o jiném odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Na takto zapsaná odsouzení cizozemských soudů se hledí jako na odsouzení soudem České republiky (§ 4 odst. 4 zákona o Rejstříku trestů).

Podle požadavků rámcového rozhodnutí Rady 2008/675/SVV ze dne 24. července 2008, o zohledňování odsouzení v členských státech Evropské unie při novém trestním řízení, se pro účely trestního řízení má na pravomocná odsouzení soudy jednotlivých členských států Evropské unie v trestním řízení hledět jako na odsouzení vnitrostátními soudy, a to za splnění podmínky oboustranné trestnosti.

Pro zajištění souladu s požadavky rámcového rozhodnutí Rady 2008/675/SVV, o zohledňování odsouzení v členských státech Evropské unie při novém trestním řízení, je třeba novelizovat trestní zákoník. V případě nečinnosti nesplní Česká republika své závazky vyplývající z jejího členství v Evropské unii.

2. Návrh variant řešení

1)        implementace rámcového rozhodnutí Rady 2009/315/SVV ze dne 26. února 2009, o organizaci a obsahu výměny informací z rejstříku trestů mezi členskými státy

1a) nulová varianta – zachování současného stavu

Při zachování současného stavu nebude zajištěno naplnění požadavků rámcového rozhodnutí Rady 2009/315/SVV, o organizaci a obsahu výměny informací z rejstříku trestů mezi členskými státy, zejména nebudou stanoveny mechanismy pro předávání informací o odsouzení občanů České republiky jiným členským státem Evropské unie dalšímu členskému státu. Zároveň bude značně ztížena aplikace navrhované novely trestního zákoníku, kterou se reaguje na požadavky rámcového rozhodnutí Rady 2008/675/SVV, o zohledňování odsouzení v členských státech Evropské unie při novém trestním řízení.

Nulová varianta, tj. nijak nereagovat na požadavky rámcového rozhodnutí Rady 2009/315/SVV, o organizaci a obsahu výměny informací z rejstříku trestů mezi členskými státy, je proto  neakceptovatelná.

1b) způsob zápisu notifikovaných odsouzení občanů České republiky jiným členským státem Evropské unie do evidence Rejstříku trestů

1b-1) po autoritativním rozhodnutí o splnění podmínky oboustranné trestnosti

Podle současné právní úpravy jsou do evidence Rejstříku trestů zapisovány pouze informace o těch cizozemských odsouzeních, která byla uznána (§ 4 odst. 1 zákona o Rejstříku trestů), nebo o jejichž zápisu rozhodl Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti, je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen (§ 4 odst. 2 zákona o Rejstříku trestů). V obou těchto případech lze zapsat pouze ta odsouzení, která byla vydána pro čin trestný i podle práva České republiky; o splnění podmínky oboustranné trestnosti v obou případech rozhodují soudy.

Požadavek, aby zápisu do evidence Rejstříku trestů předcházelo autoritativní rozhodnutí soudu o splnění podmínky oboustranné trestnosti, by vedlo k výraznému nárůstu tohoto druhu soudní agendy a k prodloužení doby tohoto řízení. Tato varianta proto neumožňuje plně dosáhnout cílů sledovaných rámcovým rozhodnutím Rady 2008/675/SVV, o zohledňování odsouzení v členských státech Evropské unie při novém trestním řízení, a je proto  neakceptovatelná.Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: