Novela trestního zákoníku a trestního řádu číslo 357/2011 Sb.

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


K bodu 16 (§ 12)

Ústřední orgán jiného členského státu Evropské unie může požádat o informace z evidence Rejstříku trestů i pro jiné účely než pro trestní řízení. V tomto případě mu bude kromě odpovědi na formuláři, který je uveden v příloze rámcového rozhodnutí Rady 2009/315/SVV, o organizaci a obsahu výměny informací z rejstříku trestů mezi členskými státy, zaslán i výpis z evidence Rejstříku trestů (viz novelizační bod 27 této části). Výpis z evidence Rejstříku trestů tak bude vydáván cizozemským orgánům nejen v případech, kdy tak stanoví zvláštní právní předpis, ale i v případech, kdy tak stanoví přímo zákon o Rejstříku trestů.  

K bodu 17 (§ 13)

Ustanovení § 13 vymezuje obsah výpisu z evidence Rejstříku trestů.

Rejstřík trestů je povinen v souladu s požadavky čl. 6 odst. 3 rámcového rozhodnutí Rady 2009/315/SVV, o organizaci a obsahu výměny informací z rejstříku trestů mezi členskými státy, zahrnout do výpisu z evidence Rejstříku trestů, který je vyhotovován na základě žádosti osoby, která je občanem jiného členského státu, i údaje o odsouzeních této osoby, které jsou obsaženy v evidenci obdobné Rejstříku trestů členského státu, jehož je žadatel občanem (viz novelizační bod 29 této části – návrh § 16g odst. 2). Tyto informace nebudou zanášeny do evidence Rejstříku trestů, budou pouze zahrnuty do vyhotovení výpisu z evidence Rejstříku trestů ve formě jeho přílohy.  Obdobné platí i pro případy, kdy informace z evidence obdobné Rejstříku trestů jiného členského státu Evropské unie budou zahrnovány do výpisu z evidence Rejstříku trestů na základě § 16g odst. 3. 

K bodu 18 (§ 15 odst. 1)

Legislativně technické změna reagující na skutečnost, že komplexní vymezení obsahu výpisu nebo opisu z evidence Rejstříku trestů bude napříště obsaženo v § 10, resp. v § 13 (viz novelizační body 10, 11 a 17 této části).

K bodu 19 (§ 15 odst. 2)

Navrhuje se výslovně zakotvit, že jsou zaznamenávány nejen údaje o datu a čase poskytnutí jednotlivých výstupů z evidence Rejstříku trestů, ale rovněž i informace o jejich obsahu. 

K bodu 20 (§ 15a)

Navrhuje se zakotvit mechanismus ochrany orgánů, které si vyžádaly za účelem zajištění bezpečnosti státu, obrany, veřejné bezpečnosti a obdobných zájmů údaje z evidence Rejstříku trestů. Jde o shodný model, jaký je použit např. již v § 8 odst. 11 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), v § 30b odst. 1 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), nebo v § 18b odst. 1 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech. 

K bodům 21 a 22 (§ 16a odst. 3 až 5)

Navrhuje se, aby napříště byly i opisy či výpisy určené soudům a orgánům činným v trestním řízení a žádosti o ně povinně zasílány elektronickou cestou. Zvláštní právní předpis může stanovit výjimku z tohoto pravidla (viz část čtvrtá návrhu). Toto ustanovení však nerozšiřuje okruh subjektů, kterým může být výpis nebo opis z evidence Rejstříku trestů poskytnut, tento okruh je stanoven v § 10 až 12 zákona o Rejstříku trestů. Zároveň nijak neomezuje fyzickou osobu požádat o výpis z evidence Rejstříku trestů, který se jí týká, podle §  11 nebo 11a zákona o Rejstříku trestů. Tento výpis pak může fyzická osoba předložit a použít k jakémukoli účelu.

Zároveň se navrhuje, jakým způsobem lze s Rejstříkem trestů komunikovat v případě, kdy preferovaný způsob elektronické komunikace nebude možný. 

K bodu 23 (§ 16b odst. 2)

K zajištění postupu podle mezinárodních smluv se Rejstříku trestů ukládá, aby předal Ministerstvu spravedlnosti informace o odsouzení občanů jiných než členských států Evropské unie, o kterých byl informován na základě trestních listů. 

K bodu 24 (§ 16c odst. 1 a 2)

V případě, kdy požádá o výpis z evidence Rejstříku trestů osoba, která je státním občanem jiného členského státu Evropské unie, je povinen Rejstřík trestů požádat evidenci trestů státu, jehož je žadatel občanem, o informace o evidovaných odsouzeních a tyto informace zahrnout do výpisu (viz navrhovaný § 16g odst. 2, § 13 odst. 2, čl. 6 odst. 3 rámcového rozhodnutí 2009/315/SVV). Na žádost osoby, která  měla nebo má bydliště v jiném členském státě Evropské unie nebo která měla občanství jiného členského státu, požádá Rejstřík trestů příslušný orgán členského státu, v němž tato osoba měla nebo má bydliště nebo jehož měla občanství, o informace o jejích pravomocných odsouzeních za trestné činy a o navazujících údajích o těchto odsouzeních zapsaných v evidenci tohoto státu a tyto informace zahrne do přílohy výpisu (viz navrhovaný § 16g odst. 3, § 13 odst. 3, čl. 6 odst. 2 rámcového rozhodnutí 2009/315/SVV). Tyto informace se vyžadují pouze pro účely vyhotovení žádaného výpisu z evidence Rejstříku trestů, nejsou dále aktualizovány a nestávají se součástí evidence Rejstříku trestů, nýbrž jsou vedeny v úschovně dokumentace. V úschovně dokumentace budou rovněž tak i údaje o zrušených rozhodnutích cizozemských soudů evidovaných v Rejstříku trestů podle § 4a.

Vzhledem ke skutečnosti, že k cizozemským odsouzením by se mělo přihlížet zásadně pouze za splnění podmínky oboustranné trestnosti, k čemuž je zapotřebí mít k dispozici minimálně překlad meritorního rozhodnutí, navrhuje se, aby Rejstřík trestů sloužil i jako „úschovna“ těchto dokumentů a jejich překladů, aby nebylo zapotřebí je v budoucnu znova od odsuzujícího státu vyžadovat a nechávat překládat. Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: