Amnestie z 4. května 1953


Rozhodnutí presidenta republiky a vlády ze dne 4. května 1953 o amnestii

(č. 1/1953 Ú.l.)

Ve dnech neštěstí, které postihlo naše národy úmrtím presidenta republiky Klementa Gottwalda, moudrého vůdce  pracujícího lidu na cestě k socialismu, projevil náš lid pevnou politickou jednotu a ještě úžeji se semkl kol svého druhého dělnického presidenta Antonína Zápotockého a vlády Národní fronty.

Tato jednota našeho lidu a jeho bezmezná oddanost republice skýtají záruku, že základy našeho státního a společenského zřízení budou ještě více upevněny jestliže se těm, kdož se provinili proti zákonům, poskytne příležitost, aby se jako svobodní občané zapojili do budovatelského úsilí všeho lidu.

President republiky a vláda republiky učinili proto tato rozhodnutí :

 

Rozhodnutí presidenta republiky

 

Užívaje práva daného mi ústavou udílím tuto

amnestii :

Čl. I.

Promíjím tresty nápravného opatření, které byly nebo budou pravomocně uloženy za trestné činy spáchané přede dnem tohoto rozhodnutí, s tím, že se dnem tohoto rozhodnutí na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen.

 

Čl. II.

(1) Promíjím z trestů dočasného odnětí svobody, které byly nebo budou pravomocně uloženy za trestné činy spáchané přede dnem tohoto rozhodnutí, jednu třetinu, nejméně však jeden rok. Nepřevyšuje-li  takový trest jeden rok, a jde-li o mladistvého, dvě léta, promíjím jej celý.

(2) Těhotným ženám a ženám, které pečují o dítě mladší než deset let, promíjím trest uvedený v odstavci 1 celý, nepřevyšuje-li dvě léta, anebo celý jeho zbytek, nepřevyšuje-li tuto dobu.

(3) Tresty uvedené v odstavci 1, jichž výkon byl podmíněně odložen, promíjím s tím, že se na pachatele dnem tohoto rozhodnutí hledí, jako by nebyl odsouzen.

 

Čl. III.

Tresty odnětí svobody na doživotí, které byly nebo budou pravomocně uloženy za trestné činy spáchané přede dnem tohoto rozhodnutí, měním v tresty dočasného odnětí svobody v trvání dvaceti let.

Čl. IV.

Trpí-li odsouzený, jemuž byl uložen trest odnětí svobody, v době tohoto rozhodnutí těžkou chorobou anebo je-li v době tohoto rozhodnutí starší než šedesát let, a jde-li o ženu, starší než padesát pět let, promíjím mu dosud neodpykaný trest anebo jeho zbytek.

Čl. V.

Z vedlejších trestů promíjím tresty peněžité nepřevyšující 20 000 Kč, jakož i náhradní tresty za ně, které byly nebo budou pravomocně uloženy za trestné činy spáchané přede dnem tohoto rozhodnutí.

 

Čl. VI.

Promíjím zařazení do přechodného ústavu podle § 36 tr.zák., vyslovené v souvislosti s odsouzením pro trestné činy spáchané přede dnem tohoto rozhodnutí.

 

Čl. VII.

Nařizuji, aby nebylo zaváděno a bylo-li zavedeno, aby bylo zastaveno trestní stíhání pro trestné činy spáchané přede dnem tohoto rozhodnutí, stanoví-li zákon na ně trest odnětí svobody nepřevyšující jeden rok anebo, je-li pachatelem mladistvý, žena, a která v době tohoto rozhodnutí je těhotná nebo pečuje o dítě mladší než deset let, trest odnětí svobody nepřevyšující dva roky.

 

Čl. VIII.

Zahlazuji odsouzení k trestu odnětí svobody nepřevyšujícímu šest měsíců, uloženému za trestný čin podle hlavy desáté trestního zákona.

 

Čl. IX.

(1) Toto rozhodnutí se nevztahuje na velezradu (§ 78 tr.zák.), sabotáž (§ 84 a 85 tr.zák.), vyzvědačství ( § 86 a 87 tr.zák.), a obdobné činy trestné podle zákonů dříve platných a na trestný čin podle zákona na ochranu míru č. 165/1950 Sb. Na rozkrádání a poškozování majetku národního a majetku lidových družstev podle § 245 tr.zák. se nevztahuje, byl-li za ně uložen trest odnětí svobody delší než pět let.

(2) Toto rozhodnutí se nevztahuje dále na činy trestné podle retribučních předpisů (dekret č. 16/1945 Sb., nař. SNR č. 33/1945 Sb.n.SNR). Shledá-li však ministr spravedlnosti při přezkoumání odsouzení podle těchto předpisů, že se zřetelem na míru nebezpečnosti čini pro společnost, na osobu pachatele a míru jeho zavinění, jakož i se zřetelem na chování odsouzeného v trestu a jeho poměr k práci je odůvodněno snížení trestu nebo jiné jeho zmírnění, předloží mi věc se svým návrhem k rozhodnutí

 

Čl. X.

(1) Tresty dodatkové v poměru k trestům dříve uloženým, jakož i jiné tresty postupně uložené, se pro účely tohoto rozhodnutí posuzují jako trest jediný.

(2) Kde je použití zákona závislé na délce trestu odnětí svobody, rozhoduje délka trestu sníženého nebo jinak zmírněného podle tohoto rozhodnutí.

 

Viliam Široký v.r.                     Antonín Zápotocký v.r.

 


Usnesení vlády ze dne 4. května 1953 o amnestii v oboru trestního práva správního

(č. 2/1953 Ú.l.)

Vláda republiky Československé uděluje podle § 76 trestního řádu správního tuto

amnestii

v oboru trestního práva správního :

Čl. I

(1) Z hlavních trestů odnětí svobody, pravomocně uložených za přestupky spáchané přede dnem tohoto rozhodnutí a dosud nevykonaných, promíjí se jeden rok. Nepřevyšuje-li takový trest jeden rok, promíjí se celý. U hlavních trestů odnětí svobody, převyšující jeden rok, se neprominutá část snižuje o třetinu.

(2) Pravomocně uložené a dosud nezaplacené pokuty, pokud nepřevyšují 30 000 Kč, se promíjejí. Pokuty převyšující 30 000 Kčs se snižují o třetinu.

(3) Náhradní tresty odnětí svobody, pravomocně uložené pro případ nedobytnosti pokuty, nepřevyšuje-li pokuta 30 000 Kč a nebyla-li dosud zaplacena, se promíjejí. Náhradní tresty odnětí svobody, pravomocně uložené pro případ nedobytnosti pokuty převyšující 30 000 Kč, se snižují o třetinu.

 

Čl. II

(1) Promíjejí se tresty veřejného pokárání, jež byly pravomocně uloženy za přestupky spáchané přede dnem tohoto rozhodnutí a které nebyly dosud vykonány.

(2) Promíjejí se vedlejší tresty uveřejnění nálezu, jež byly pravomocně uloženy za přestupky spáchané přede dnem tohoto rozhodnutí a které nebyly dosud vykonány.

 

Čl. III

(1) Pro přestupky, spáchané přede dnem tohoto rozhodnutí mladistvými nebo ženami, jež jsou těhotné nebo pečují o dítě mladší 10 let, se nezavede trestní řízení. Bylo-li takové řízení zavedeno a dosud pravomocně neskončeno, zastaví se.

(2) Promíjejí se pravomocně uložení a dosud nevykonané tresty za přestupky, spáchané přede dnem tohoto rozhodnutí mladistvými, těhotnými ženami a ženami, které pečují o dítě mladší než 10 let. Byl-li trest částečně vykonán, promíjí se dosud nevykonaný zbytek trestu.

 

Čl. IV

(1) Promíjejí se pravomocně uložení a dosud nevykonané hlavní tresty odnětí svobody za přestupky, spáchané osobami, které v den tohoto rozhodnutí jsou

  • a) starší 60 let, jde-li o muže, nebo starší 55 let, jde-li o ženy,
  • b) nevyléčitelně těžce nemocné.

(2) Byl-li trest částečně vykonán, promíjí se dosud nevykonaný zbytek trestu.

 

Čl. V

Byl-li pravomocně uložený trest přede dnem tohoto rozhodnutí již zmírněn, je pro otázku prominutí nebo snížení rozhodná výše tohoto zmírněného trestu.

 

Čl. VI

Pro přestupky spáchané přede dnem tohoto rozhodnutí se nezavede trestní řízení. Bylo-li takové řízení zavedeno a nebylo-li dosud pravomocně skončeno, zastaví se, jestliže nebyl za přestupek již uložen v I. stolici trest odnětí svobody vyšší než jeden rok a pokuta vyšší než 30 000 Kč nebo některý z těchto trestů. Trestní řízení správní se však nezastaví, byl-li za přestupek již uložen v I. stolici vedlejší trest, nejde-li o vedlejší trest uveřejnění nálezu.

 

Čl. VII

Toto usnesení  provede ministr vnitra v dohodě s ministrem národní bezpečnosti.

 

Viliam Široký v.r.Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: