Novela trestního zákoníku a trestního řádu číslo 357/2011 Sb.

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


3. Vyhodnocení nákladů a přínosů

Identifikace nákladů a přínosů doporučovaných variant

S ohledem na požadavky vyplývající z implementovaných rámcových rozhodnutí bude třeba přistoupit k úpravě aplikace užívané Rejstříkem trestů, přičemž tyto jednorázové náklady jsou odhadovány na cca 5 mil. Kč.

Současná výše správního poplatku za podání žádosti o výpis z evidence Rejstříku trestů (50 Kč) byla stanovena podle stavu, který existoval před více jak 15 lety, a který však dnes již neodpovídá skutečnému stavu a potřebám. Navrhuje se proto určité zvýšení správního poplatku za žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů, a to tak, aby odpovídal svojí výší správnímu poplatku za vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy (100 Kč), což je svým charakterem obdobný úkon. Toto zvýšení správního poplatku za vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů by mělo pokrýt (cca v průběhu dvou let) i uvedené jednorázové náklady na úpravu vlastní aplikace Rejstříku trestů.

Navrhovaná změna bude mít kromě toho pozitivní dopady na rozpočty kontaktních míst veřejné správy, která tak budou více než dosud finančně zainteresována na zlepšování úrovně kvality poskytované služby.

Dopady navrhované změny správních poplatků na státní rozpočet a na rozpočty kontaktních míst veřejné správy lze dovodit z následující tabulky:

Výběr správních poplatků z vydaných výpisů z Rejstříku trestů fyzickým osobám

období

celkem

Czech POINT

Rejstřík trestů

(kontaktní místa)

(státní rozpočet)

podíl v %

podíl v %

II. pol. 2009

20 791 950

19 024 500

91,5

1 767 450

8,5

I. pol. 2010

21 678 450

20 533 200

94,7

1 145 250

5,3

Protože lze důvodně přepokládat setrvalý stav ohledně počtu žádostí o výpis z evidence Rejstříku trestů i místa jejich podání, je zřejmé, že při zdvojnásobení správního poplatku za podání žádosti o výpis z evidence Rejstříku trestů bude předpokládaný dopad na příjmovou stránku státního rozpočtu činit cca 3 mil. Kč ročně, dopad na příjmovou stránku kontaktních míst veřejné správy (zejména obcí) pak cca 40 mil. Kč ročně.

4. Konzultované a dotčené subjekty

Konzultace

K zásadním otázkám, kterých se dotýkají rámcové rozhodnutí Rady 2009/315/SVV, o organizaci a obsahu výměny informací z rejstříku trestů mezi členskými státy, a rámcové rozhodnutí Rady 2008/675/SVV, o zohledňování odsouzení v členských státech Evropské unie při novém trestním řízení, a k otázkám přezkoumávání oboustranné trestnosti u cizozemských odsouzení byla vytvořena odborná pracovní skupina, která úzce spolupracovala na věcném vymezení novely zákona o Rejstříku trestů a souvisejících zákonů. Tato skupina byla složena ze zástupců Nejvyššího soudu, Nejvyššího státního zastupitelství, Rejstříku trestů a příslušných odborů Ministerstva spravedlnosti. 

Dotčené subjekty

Rejstřík trestů

Nejvyšší soud

orgány činné v trestním řízení 

5. Implementace a vynucování

Za implementaci a vynucování nové právní úpravy týkající se

a)      předávání informací mezi rejstříky trestů jednotlivých členských států bude odpovědný Rejstřík trestů,

b)      zohledňování odsouzení jinými členskými státy Evropské unie v novém trestním řízení bude odpovědné Ministerstvo vnitra a Ministerstvo spravedlnosti, a to prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení.

6. Přezkum účinnosti

Následné hodnocení dopadů regulace bude provedeno v roce 2016. 

b) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky, mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, a s právem Evropských společenství

Návrh zákona je v souladu ústavním pořádkem, jakož i s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána.

Návrh zákona je předkládán k zajištění souladu právního řádu České republiky s těmito předpisy Evropské unie:

  1. s rámcovým rozhodnutím Rady 2009/315/SVV ze dne 26. února 2009, o organizaci a obsahu výměny informací z rejstříku trestů mezi členskými státy,
  2. s rámcovým rozhodnutím Rady 2008/675/SVV ze dne 24. července 2008, o zohledňování odsouzení v členských státech Evropské unie při novém trestním řízení.

Návrh zákona je s těmito předpisy plně slučitelný.

Hlavním cílem rámcového rozhodnutí Rady 2009/315/SVV je zlepšit výměnu informací o odsouzeních občanů Evropské unie. Členské státy tak budou – stejně tak jako doposud – povinny informovat jiný členský stát o všech odsouzeních vydaných na jeho území proti občanům tohoto jiného členského státu. Nově je však stanovena povinnost členského státu, jehož je odsouzený občanem, tyto informace uchovávat, aktualizovat je podle informací odsuzujícího členského státu a na žádost informace o odsouzeních poskytovat jiným členským státům.

Rámcové rozhodnutí Rady 2008/675/SVV o zohledňování odsouzení v členských státech EU při novém trestním řízení pak upravuje použití těchto informací v rámci trestního řízení, kdy jsou členské státy povinny tato odsouzení zohledňovat a za podmínky oboustranné trestnosti jim přiznávat stejné účinky jako odsouzením, která vydávají tuzemské soudy.

S těmito rámcovými rozhodnutími souvisí rozhodnutím Rady 2009/316/SVV ze dne 6. dubna 2009, o zřízení Evropského informačního systému rejstříků trestů (ECRIS) podle článku 11 rámcového rozhodnutí 2009/316/SVV. Toto rozhodnutí představuje technickou realizaci komunikace mezi jednotlivými příslušnými orgány jednotlivých členských států Evropské unie při výměně informací o odsouzeních občanů Evropské unie. Toto rámcové rozhodnutí samo o sobě však nevyžaduje žádnou úpravu stávajících právních předpisů.Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: