Novela trestního zákoníku a trestního řádu číslo 357/2011 Sb.

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


K bodu 25 (§ 16d odst. 1)

Dovětek obsažený v § 16d odst. 1 „nestanoví-li mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, přímý styk justičních orgánů“ se navrhuje vypustit, neboť toto ustanovení řeší výměnu informací mezi rejstříky trestů (jde o nástupce článku 22 Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. 4. 1959, nikoli článku 13 téže úmluvy), takže přímý styk justičních orgánů zde nepřichází v úvahu. 

K bodu 26 (§ 16d odst. 3)

Navrhované znění § 16d odst. 3 reaguje na požadavek čl. 4 odst. 4 rámcového rozhodnutí Rady 2009/315/SVV, o organizaci a obsahu výměny informací z rejstříku trestů mezi členskými státy, podle kterého je členský stát Evropské unie, který informoval jiný členský stát o odsouzení občana tohoto jiného členského státu, povinen předat ústřednímu orgánu členského státu, jehož je odsouzený občanem, na jeho žádost v jednotlivých případech kopii vyhotovení rozhodnutí o odsouzení a kopii následných opatření, jakož i všechny další příslušné informace (podle výše uvedeného článku rámcového rozhodnutí  tak mohou být předávány nejen meritorní rozhodnutí, ale i rozhodnutí vydávaná v rámci vykonávacího řízení, rozhodnutí o udělení milosti apod.). Navrhuje se, aby „kontaktním bodem“ pro předávání těchto dodatečných informací byl Rejstřík trestů, který bude pro plnění této své role oprávněn vyžadovat od soudů součinnost. 

K bodu 27 (§ 16e)

Ustanovení § 16e upravuje v souladu s rámcovým rozhodnutím Rady 2009/315/SVV, o organizaci a obsahu výměny informací z rejstříku trestů mezi členskými státy, podmínky, za kterých Rejstřík trestů poskytuje a zasílá ústředním orgánům jiných členských států Evropské unie informace z evidence Rejstříku trestů. Žádost o zaslání informací musí být podána na formuláři, jehož vzor je obsažen v příloze rámcového rozhodnutí Rady 2009/315/SVV, o organizaci a obsahu výměny informací z rejstříku trestů mezi členskými státy, a to v českém jazyce. Odpověď zašle Rejstřík trestů rovněž na stanoveném formuláři spolu s opisem z evidence Rejstříku trestů, popř. s výpisem z evidence rejstříku trestů, a to zásadně do 10 pracovních dnů. 

K bodu 28 (§ 16f)

Přejímá se dosavadní právní úprava obsažená v § 16e zákona o Rejstříku trestů. Dále se reaguje na požadavek čl. 4 odst. 4 rámcového rozhodnutí Rady 2009/315/SVV, o organizaci a obsahu výměny informací z rejstříku trestů mezi členskými státy, podle kterého je členský stát, který informoval jiný členský stát o odsouzení občana tohoto jiného členského státu, povinen předat ústřednímu orgánu členského státu, jehož je odsouzený občanem, na žádost tohoto orgánu v jednotlivých případech kopii odsouzení a následných opatření, jakož i všechny další příslušné informace. Nejde však o jedinou možnost, jak získat informace o cizozemském odsouzení (viz např. čl. 6 odst. 8 Úmluvy o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie ze dne 29.5.2000 publ. pod č. 55/2006 Sb. m. s.).

K bodu 29 (§ 16g a § 16h)

Ustanovení § 16g upravuje v souladu s rámcovým rozhodnutím Rady 2009/315/SVV, o organizaci a obsahu výměny informací z rejstříku trestů mezi členskými státy, podmínky, za kterých Rejstřík trestů požádá příslušný orgán jiného členského státu Evropské unie o poskytnutí informací o pravomocných odsouzeních fyzické osoby.

Rejstřík trestů požádá o tyto informace v těchto případech:

a)      jsou-li tyto informace nutné pro účely trestního řízení,

b)      v případě, že o výpis z evidence Rejstříku trestů žádá osoba, která je občanem jiného členského státu (požadavkem rámcového rozhodnutí Rady 2009/315/SVV, o organizaci a obsahu výměny informací z rejstříku trestů mezi členskými státy, je, aby v těchto případech obsahoval vyhotovovaný výpis z evidence Rejstříku trestů i informace o odsouzení, která jsou zaznamenána v evidenci trestů státu, jehož je žadatel občanem),

c)      v případě, že o výpis z evidence Rejstříku trestů žádá osoba, která měla nebo má na území jiného členského státu bydliště nebo měla občanství jiného členského státu Evropské unie, a tato osoba o informace z evidence obdobné Rejstříku trestů tohoto jiného členského státu Evropské unie požádá.

Žádost o informace z cizozemského Rejstříku trestů zasílá Rejstřík trestů na stanoveném formuláři, a to v úředním jazyce dožádaného členského státu. Informace takto získané je možno využít pouze pro účely trestního řízení, pro které byly vyžádány. Komunikace mezi Rejstříky trestů jednotlivých členských států bude probíhat elektronicky (viz čl. 11 odst. 3 rámcového rozhodnutí Rady 2009/315/SVV, o organizaci a obsahu výměny informací z rejstříku trestů mezi členskými státy) za využití standardizovaného formátu, v případě nedostupnosti této formy komunikace pak jakýmkoliv jiným způsobem umožňujícím písemný záznam a za podmínek, které ústřednímu orgánu členského státu, který je adresátem, umožní ověřit pravost žádosti nebo jiného podání. Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: