Novela trestního zákoníku a trestního řádu číslo 357/2011 Sb.

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


2)        implementace rámcového rozhodnutí Rady 2008/675/SVV ze dne 24. července 2008, o zohledňování odsouzení v členských státech Evropské unie při novém trestním řízení

2a) nulová varianta – zachování současného stavu

Podle ustanovení § 11 trestního zákoníku nemůže být trestní rozsudek cizího státu na území České republiky vykonán ani zde mít jiné účinky, nestanoví-li zákon nebo vyhlášená mezinárodní smlouva jinak. Podle zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, lze do evidence odsouzení zapsat i cizozemská rozhodnutí za podmínek stanovených v § 4 odst. 1 a 2 zákona o Rejstříku trestů. Do evidence Rejstříku trestů se tak zaznamenávají i údaje o odsouzení cizozemským soudem, jestliže o uznání rozhodnutí takového soudu rozhodl soud příslušný podle zvláštního právního předpisu; dále Nejvyšší soud může na návrh Ministerstva spravedlnosti rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o jiném odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Na takto zapsaná odsouzení cizozemských soudů se hledí jako na odsouzení soudy České republiky (ustanovení § 4 odst. 4 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů).

Podle požadavků rámcového rozhodnutí Rady 2008/675/SVV, o zohledňování odsouzení v členských státech Evropské unie při novém trestním řízení, se pro účely trestního řízení má na pravomocné odsouzení soudem jiného členského státu Evropské unie v trestním řízení hledět jako na odsouzení soudem České republiky, a to za splnění podmínky oboustranné trestnosti. V případě nečinnosti nesplní Česká republika své závazky vyplývající z jejího členství v Evropské unii a proto je tato varianta neakceptovatelná.

2b) zohledňování odsouzení jiným členským státem s přezkumem oboustranné trestnosti prováděným soudním orgánem

Podle požadavků rámcového rozhodnutí Rady 2008/675/SVV, o zohledňování odsouzení v členských státech Evropské unie při novém trestním řízení, se pro účely trestního řízení má na pravomocné odsouzení soudem jiného členského státu Evropské unie v trestním řízení hledět jako na odsouzení soudem České republiky, a to za splnění podmínky oboustranné trestnosti. Uvedené rámcové rozhodnutí nepředpokládá žádnou „uznávací proceduru“, předpokládá naopak bezprostřední zohlednění trestního odsouzení za trestné činy v nově probíhajícím trestním řízení. Dosavadní stav, kdy oboustrannou trestnost posuzují soudy před zápisem cizozemského odsouzení do evidence Rejstříku trestů, neumožňuje naplnit smysl a cíl tohoto rozhodnutí, a to ani v případě, kdy by autoritativní soudní rozhodnutí o splnění podmínky oboustranné trestnosti bylo stanoveno jako podmínka pro zápis notifikovaných odsouzení občanů České republiky jiným členským státem Evropské unie do evidence Rejstříku trestů, tak ani v případě ad hoc prováděného soudního přezkumu vyvolaného potřebou konkrétního trestního řízení. V prvém z uváděných případů by nebylo do rozhodnutí soudu o oboustranné trestnosti a do následného zápisu do evidence Rejstříku trestů toto cizozemské odsouzení možné zohlednit, v druhém případě by docházelo k prodloužení trestního řízení s veškerými negativními důsledky (např. ztížení aplikovatelnosti ustanovení o zkráceném přípravném řízení apod.). Tato varianta proto neumožňuje plně dosáhnout cílů sledovaného uvedeným rámcovým rozhodnutím o zohledňování odsouzení v členských státech Evropské unie při novém trestním řízení, popř. by měla výrazně negativní dopad na průběh trestního řízení, a je proto  neakceptovatelná.

2c) zohledňování odsouzení jiným členským státem s přezkumem oboustranné trestnosti prováděným orgánem činným v trestním řízení

Ze smyslu a účelu rámcového rozhodnutí Rady 2008/675/SVV, o zohledňování odsouzení v členských státech Evropské unie při novém trestním řízení, vyplývá, že se pro účely trestního řízení má na pravomocné odsouzení soudem jiného členského státu Evropské unie v trestním řízení bez dalšího hledět jako na odsouzení soudem České republiky, a to za splnění podmínky oboustranné trestnosti. S ohledem na argumenty uvedené ad 2b) se navrhuje přijetí této varianty, tj. aby si podmínku oboustranné trestnosti orgány činné v trestním řízení posuzovaly zásadně samy.

Závěr: S ohledem na rámcové rozhodnutí Rady 2008/675/SVV, o zohledňování odsouzení v členských státech Evropské unie při novém trestním řízení, se navrhuje zvolit variantu 2c), podle níž se pro účely trestního řízení bude na pravomocné odsouzení soudem jiného členského státu Evropské unie v trestním řízení hledět jako na odsouzení soudem České republiky, pokud bylo vydáno pro čin trestný i podle práva České republiky, přičemž podmínku oboustranné trestnosti budou posuzovat orgány činné v trestním řízení samy.

Shrnutí: Navrhuje se přijmout variantu 1b-2, 1c-3 a 2c, tj.:

–         informace o odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie bude zaznamenána do evidence Rejstříku trestů automaticky (bez předchozího posouzení splnění podmínky oboustranné trestnosti) a bude zahrnuta je do opisů z evidence Rejstříku trestů,

–         na odsouzení soudy jiného členského státu Evropské unie v trestním řízení se bude hledět jako na odsouzení soudy České republiky, bude-li splněna podmínka oboustranné trestnosti, přičemž splnění této podmínky budou posuzovat orgány činné v trestním řízení samy.Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: