Novela trestního zákoníku a trestního řádu číslo 357/2011 Sb.

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Zákonem číslo 357/2011 Sb. byl novelizován především zákon o Rejstříku trestů. Změny se týkají zejména toho, že do Rejstříku trestů jsou nově zaznamenávána odsouzení českých občanů, pokud k nim došlo v zemích Evropské unie, a to pouze na základě oznámení dané členského státu EU. Není tedy již třeba žádného dalšího rozhodnutí, zápis do Rejstříku trestů bude v takových případech proveden vždy automaticky. Zároveň pak novela umožňuje poskytovat informace z Rejstříku trestů o všech odsouzeních, ke kterým došlo českými soudy, dalším státům EU, a to bez ohledu na občanství odsouzeného. Kromě toho byl touto novelou také zvýšen poplatek za výpis z Rejstříku trestů z 50 na 100 Kč.

Tato novela se odrazila i v trestním řádu, který nově stanoví, že český soud rozhoduje i o zahlazení odsouzení na základě rozsudku cizozemského soudu, pokud toto odsouzení je zapsáno v českém Rejstříku trestů. Takové rozhodnutí má však účinky pouze v České republice. V zahraničí má rozhodnutí o zahlazení účinky pouze tehdy, pokud to je sjednáno příslušnou mezinárodní smlouvou.

Obdobně pak byl novelizován i trestní zákoník, který stanovuje, že na odsouzení soudem státu Evropské unie se hledí jako na odsouzení soudem České republiky, avšak pouze za podmínky, že čin, za který byl vynesen cizozemský rozsudek, je trestným činem i podle českého práva. Toto má význam např. při posuzování toho, zda je pachatel recidivistou či nikoliv.

Zákon nabyl účinnosti dne 1.12. 2011

Celý text novely najdete zde

* * * * *

Důvodová zpráva
(předkladatelem zákona byla vláda zastoupená ministerstvem spravedlnosti)

A. Obecná část 

a) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů právní regulace

1. Důvod předložení

Název

Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Identifikace problémů, cílů, kterých má být dosaženo, rizik spojených s nečinností

Novelizací zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů má dojít

  1. k implementaci rámcového rozhodnutí Rady 2009/315/SVV ze dne 26. února 2009, o organizaci a obsahu výměny informací z rejstříku trestů mezi členskými státy,
  2. k implementaci rámcového rozhodnutí Rady 2008/675/SVV ze dne 24. července 2008, o zohledňování odsouzení v členských státech Evropské unie při novém trestním řízení.

Ad 1)

Podle stávající právní úpravy jsou otázky mezinárodní výměny informací z rejstříků trestů jednotlivých členských států Evropské unie upraveny v § 16d až § 16f zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění zákona č. 179/2007 Sb. a zákona č. 306/2009 Sb. Tato úprava byla zavedena do právního řádu novelou zákona o Rejstříku trestů provedenou zákonem č. 179/2007 Sb., která byla novelou implementující rámcové rozhodnutí Rady 2005/876/SVV, o výměně informací z rejstříků trestů.

Podle této úpravy

a)      Rejstřík trestů poskytuje informace příslušnému orgánu jiného členského státu Evropské unie o pravomocných odsouzeních jeho státních příslušníků soudy České republiky v trestním řízení a o navazujících údajích zapsaných do evidence Rejstříku trestů o takových odsouzeních,

b)      Rejstřík trestů poskytne příslušnému orgánu na jeho žádost informace o pravomocném odsouzení fyzické osoby a o navazujících údajích zapsaných do evidence Rejstříku trestů o takovém odsouzení za stejných podmínek jako orgánům České republiky činným v trestním řízení,

c)      Rejstřík trestů přijímá informace o pravomocných odsouzeních občanů České republiky soudy jiného členského státu Evropské unie v trestním řízení a o navazujících údajích zapsaných do evidence jiného členského státu Evropské unie o takových odsouzeních, zaslané jinými členskými státy Evropské unie,

d)      Rejstřík trestů požádá příslušný orgán o poskytnutí informací o pravomocném odsouzení fyzické osoby za trestný čin v jiném členském státě Evropské unie, ve kterém byla odsouzena, a o navazujících údajích zapsaných v evidenci tohoto státu o tomto odsouzení, jsou-li takové informace nutné pro účely trestního řízení.Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: