Novela trestního zákoníku a trestního řádu číslo 357/2011 Sb.

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


B. Zvláštní část

K části první (novela zákona o Rejstříku trestů)

K bodu 1 (§ 1 odst. 1)

Novelizace § 1 odst. 1 je legislativně technickou změnou reagující na skutečnost, že od 1. ledna 2001, kdy nabyl účinnosti zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, jsou státní rozpočtové organizace zřízené zvláštním právním předpisem ze zákona organizačními složkami (viz § 51 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb.).

K bodu 2 (§ 2 odst. 1)

V evidenci Rejstříku trestů by měly být zpracovávány přesné údaje (viz i § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů). Praxe se však nejednou právě u osob s kriminální minulostí setkává s případy pokusů o změnu identity či zakrývání osobních údajů. Pro řádný výkon své činnosti je tak Rejstřík trestů povinen mj. činit úkony směřující ke ztotožnění osoby, jejíž odsouzení je či má být zaznamenáno v evidenci Rejstříku trestů nebo jejíž trestní minulost (či naopak bezúhonnost) má prokázat opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů; toto pravidlo se navrhuje v zákoně explicitně vyjádřit. 

K bodu 3 (§ 4 odst. 2)

Reakce na navrhovaný § 4a odst. 3 (viz novelizační bod 4 této části).

K bodu 4 (§ 4a)

Rámcové rozhodnutí Rady 2009/315/SVV, o organizaci a obsahu výměny informací z rejstříku trestů mezi členskými státy, ukládá členským státům uchovávat veškeré informace o odsouzení jejich občanů, které jim byly notifikovány soudem jiného členského státu Evropské unie, za účelem jejich dalšího předávání jiným členským státům v případě žádosti o informace o odsouzeních.

V souladu s tímto požadavkem se navrhuje, aby informace o odsouzení občana České republiky, které předá odsuzující členský stát Evropské unie Rejstříku trestů, byly zaznamenány do jeho evidence, přičemž tyto údaje budou aktualizovány podle informací, které Rejstřík trestů obdrží od odsuzujícího státu (tj. bude-li Rejstřík trestů informován o změně notifikovaných informací, čímž se rozumí i jejich výmaz, provede stejnou změnu i ve své evidenci).

Údaje o těchto odsouzeních budou za podmínek stanovených v § 10 odst. 6 (viz novelizační bod 11 této části) obsaženy ve zvláštní části opisu z evidence Rejstříku trestů. Tato zvláštní část má pouze „evidenční“ charakter, jde pouze o informace o tom, že daná osoba byla odsouzena v jiném členském státě Evropské unie (nejde tedy o informace o tom, že se tato osoba dopustila jednání, které je trestné i v České republice). Interpretovat údaje obsažené ve zvláštní části výstupů z evidence Rejstříku trestů je třeba v souladu s principem proporcionality, tzn. mj., že není těmto cizozemským odsouzením možné přiznávat automaticky účinky odsouzení za trestný čin, pokud byly vysloveny za jednání, které v tuzemsku  nedosahuje závažnosti trestného činu (viz i nález Ústavního soudu Pl. ÚS 35/08 nebo nález Ústavního soudu Pl. ÚS 38/04).

Ve výpisu z evidence Rejstříku trestů údaje o těchto notifikovaných odsouzeních obsaženy nebudou, ledaže by došlo k uznání rozhodnutí (§ 4 odst. 1 zákona o Rejstříku trestů) nebo pokud by Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti rozhodl o tom, že se na takovéto cizozemské rozhodnutí bude hledět jako na odsouzení soudem České republiky. Podmínky pro toto rozhodování Nejvyššího soudu jsou stanoveny shodně jako pro rozhodování o zápisu odsouzení občanů České republiky soudy třetích zemí do evidence Rejstříku trestů (§ 4 odst. 2 zákona o Rejstříku trestů). V případě, že Nejvyšší soud rozhodne o tom, že se na notifikované odsouzení hledí jako na odsouzení soudem České republiky, pak lze i takové odsouzení zahladit podle českých právních předpisů. 

K bodu  5 (§ 7, § 9a)

Navrhuje se odstranit určitou vnitřní rozpornost zákona o Rejstříku trestů, podle kterého jsou údaje o podmíněném zastavení trestního stíhání a o podmíněném odložení návrhu na potrestání evidovány pro potřebu trestního stíhání (§ 7 a 9a zákona o Rejstříku trestů), na druhou stranu jsou však poskytovány i pro jiné účely než pro trestní řízení (§ 15 odst. 1).

K bodu  6 (§ 10 odst. 1)

Novelizace § 10 odst. 1 je legislativně technickou změnou reagující na změny provedené v novelizačním bodě 2 této části.Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: