Byl jste předvolán k soudu? Co vás čeká

Stránky: 1 2 3 4


Práva a povinnosti svědka

V našem trestním řádu je výslovně zakotvena povinnost každého se na předvolání orgánů činných v trestním řízení, kterými jsou soud, státní zástupce a policejní orgán, dostavit a vypovídat jako svědek o tom, co je mu známo o trestném činu a o pachateli nebo o okolnostech důležitých pro trestní řízení.

Předseda senátu musí svědka především poučit o jeho právu odepřít výpověď.

Právo odepřít výpověď jako svědek má podle českého platného právního řádu v trestním řízení příbuzný obviněného (obžalovaného) v pokolení přímém, jeho sourozenec, osvojitel, osvojenec, manžel a druh. Pokud je obviněných více a svědek je v uvedeném poměru jen k některému z nich, má právo odepřít výpověď stran jiných obviněných jen tehdy, nelze-li odloučit výpověď, která se jich týká, od výpovědi týkající se obviněného, k němuž je svědek v tomto poměru.

Svědek je oprávněn odepřít vypovídat, jestliže by svojí výpovědí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě, svému příbuznému v pokolení přímém, svému sourozenci, osvojiteli, osvojenci, manželu nebo druhovi anebo jiným osobám v poměru rodinném nebo obdobném, jejichž újmu by právem pociťoval jako újmu vlastní.

Odepřít výpověď jako svědek však nemůže ten, kdo má v souvislosti s trestným činem, jehož se svědecká výpověď týká, oznamovací povinnost podle trestního zákona (viz ustanovení § 168 trestního zákona, trestnost neoznámení takového trestného činu, jakým je například týrání svěřené osoby a dalších vyjmenovaných trestných činů).

Svědek nesmí být soudem ani jiným orgánem činným v trestním řízení vyslechnut o okolnostech, týkajících se utajovaných skutečností chráněných zvláštním zákonem (148/1998 Sb.), které je povinen zachovat v tajnosti, ledaže byl této povinnosti příslušným orgánem zproštěn.

Svědek nesmí být vyslýchán k věci též tehdy, jestliže by svou výpovědí porušil státem uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže byl této povinnosti příslušným orgánem nebo tím, v jehož zájmu tuto povinnost má, zproštěn.

Tento zákaz výslechu se nevztahuje na svědeckou výpověď týkající se trestného činu, stran něhož má svědek oznamovací povinnost podle trestního zákona a rovněž tak se nevztahuje na svědeckou výpověď o utajovaných skutečnostech klasifikovaných stupněm utajení „Důvěrné“ nebo „Vyhrazené“ (tj. dva nižší stupně utajení).

Poučení svědka končí apelem na povinnost vypovědět úplnou pravdu a nic nezamlčet a upozorněním na význam svědecké výpovědi z hlediska obecného zájmu a na případné trestní následky výpovědi křivé. Na tu pamatuje ustanovení § 175 trestního zákona, které hrozí nehodnému svědkovi trestem odnětí svobody až na tři léta nebo peněžitým trestem až do 5.000.000 Kč, popřípadě dokonce trestem odnětí svobody od tří do osmi let, pokud uvede nepravdu o okolnosti, která má podstatný význam pro rozhodnutí, nebo takovou okolnost zamlčí. 

Je-li tedy poškozenému známo, že je obviněný vlastníkem nemovitosti nebo má některou movitou věc umístěnu mimo místo jeho trvalého nebo jiného pobytu, uvede podle možností již v návrhu na zajištění svého nároku na náhradu škody, kde se taková věc nachází. Obviněnému se pak zakáže nakládání s takovou věcí; poškozený tak bude v mnohem lepší pozici z hlediska možnosti získání náhrady za škodu, která mu byla trestným činem způsobena.

Utajený svědek

Nasvědčují-li zjištěné okolnosti tomu, že vám jako svědku nebo osobě jemu blízké v souvislosti s podáním svědectví hrozí újma na zdraví nebo jiné vážné nebezpečí porušení vašich základních práv, můžete požádat o ochranu. Takového svědka nelze spolehlivě ochránit jiným způsobem, než že vystupuje v trestním řízení jako tzv. utajený svědek a orgány činné v trestním řízení, včetně soudu, musí učinit opatření k utajení jeho totožnosti a podoby. V takových případech bývá se svědkem předem domluven způsob a čas jeho příchodu k soudu, popřípadě bude vyslechnut za pomoci speciálních akustických zařízení, deformujících zvuk, mimo jednací síň apod. (viz též výklad pojmů)

 

Copyright Bílý kruh bezpečí, o.s.

(O právech a možnostech obětí trestného činu se můžete dočíst i v tomto letáku (pdf), jehož původcem je Probační a mediační služba ČR. )

 Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: