Byl jste předvolán k soudu? Co vás čeká

Stránky: 1 2 3 4


Po své levé ruce svědek zahlédne jinou osobu v černém taláru, s límcem zdobeným šarlatovým sametem, sedící u menšího stolku. To je státní zástupce, který v každém trestním řízení zastupuje obžalobu, a tedy stát.

Stává se také, že ke stolku státního zástupce usedne na základě pokynu předsedy senátu také zástupce poškozené organizace, popřípadě poškozený, jeho zmocněnec či jeho právní nástupce. A poškozený, který v trestním řízení vystupuje jako svědek, může být k zaujmutí tohoto místa předsedou senátu vyzván kupříkladu po složení své svědecké výpovědi před soudem.

Vedle senátu sedává zapisovatel, resp. zapisovatelka, zapisující na základě diktátu a pokynů předsedy senátu vše podstatné, co se v jednací síni stalo.

Po svědkově pravé ruce je další stolek, za kterým nemusí sedět nikdo, ale v případech tzv. nutné obhajoby, kdy obviněný musí mít povinně v trestním řízení obhájce, nebo tehdy, kdy si obhájce sám zvolí, tam sedává právě tento zvolený nebo ustanovený obhájce.

V řízení proti mladistvým pachatelům, kteří se dopustili stíhaného trestného činu po dovršení patnácti let svého věku, ale ještě před tím, než dosáhli věku osmnácti let, sedí vpravo ještě zástupce orgánu pověřeného péčí o děti a mládež.

Za zády svědka nebo po jeho pravici sedí na lavici obžalovaný nebo obžalovaní. Na lavici obžalovaných sedí obžalovaný buď sám nebo s jedním či více spoluobžalovanými, popřípadě, nachází-li se ve vazbě, sedávají tam s ním členové eskorty, resp. příslušníci vězeňské stráže. Uniformovaní muži, kteří v jednací síni dbají na to, aby v ní byl pořádek, jsou příslušníci justiční stráže.

Poté, co je předsedou senátu v souladu se zákonem poučen,  svědek souvisle vypovídá vše, co o předmětné trestní věci ví. Tato možnost mu musí být podle trestního řádu dána. Teprve potom mohou být svědkovi kladeny otázky k doplnění jeho výpovědi nebo k odstranění případných neúplností, nejasností a rozporů.

Případné otázky klade nejprve předseda senátu, poté členové senátu, pak státní zástupce, zmocněnec poškozeného, zástupce orgánu pověřeného péčí o mládež, zákonný zástupce obviněného, resp. obžalovaného mladšího osmnácti let, potom obhájce, pokud ho obžalovaný má, a nakonec má právo klást svědkovi otázky samotný obžalovaný či obžalovaní.

Je-li jako svědek vyslýchána osoba mladší než patnáct let (která není trestně odpovědná, takže nemůže být trestně stíhána ani pro případnou křivou výpověď) o okolnostech, jejichž oživování v paměti by vzhledem k věku mohlo nepříznivě ovlivňovat její duševní a mravní vývoj, je třeba tento výslech již v přípravném řízení provádět zvlášť šetrně a po obsahové stránce tak, aby výslech v dalším trestním řízení už nebylo třeba opakovat.

K výslechu osoby mladší patnácti let se vždy musí přibrat pedagog nebo jiná osoba mající zkušenosti s výchovou mládeže, která by se zřetelem na předmět výslechu a stupeň duševního vývoje vyslýchané osoby přispěla ke správnému vedení výslechu. Může-li to přispět ke správnému provedení výslechu, mohou být takto přibráni i rodiče.

S výjimkou shora naznačenou musí předseda senátu dbát o to, aby svědek ještě nevyslechnutý nebyl přítomen při výslechu obžalovaného a ostatních svědků. Existuje-li obava, že svědek v přítomnosti obžalovaného nevypoví pravdu, případně jde-li o výslech svědka, jemuž nebo osobě jemu blízké z podaného svědectví hrozí újma na zdraví, smrt nebo jiné vážné nebezpečí, předseda senátu učiní opatření vhodné k zajištění bezpečnosti nebo utajení totožnosti svědka, případně vykáže obžalovaného po dobu výslechu takového svědka z jednací síně.

Svědkovi může být dovoleno, aby dříve než dá odpověď, nahlédl do písemných poznámek, jež ale musí předsedovi senátu, požádá-li o to, předložit k nahlédnutí; takováto skutečnost se potom povinně zaznamenává do protokolu o hlavním líčení.

Náhrada nutných výdajů

Po ukončení výslechu má svědek nárok na náhradu nutných výdajů a ušlé odměny za práci, čili tzv. svědečné. Proto také na rubu předvolání k hlavnímu líčení je příslušná rubrika na potvrzení zaměstnavatele o výši hodinové mzdy a o pracovní době v den výslechu u soudu.

K tomu bývá vhodné doložit jízdenkami a dalšími doklady kupř. výši cestovních výloh, další nutné výdaje apod.

Na co především nezapomenout

Pokud vám nemoc nebo jiný závažný důvod v účasti u soudu a v podání požadovaného svědectví brání, řádně a neodkladně se soudu omluvte a svoji omluvu podle možnosti přesvědčivě doložte. Tím se vyhnete dalším nepříjemnostem.

K soudnímu jednání vezměte s sebou:

  • občanský průkaz či jiný průkazný doklad totožnosti,
  • předvolání, které jste od soudu obdrželi (kvůli kontrole, ale i uplatnění svědečného),
  • vyčíslení škody, pokud jste se připojili s nárokem na náhradu škody v trestním řízení,
  • popřípadě všechny listiny, k jejichž předložení jste byli soudem vyzváni či které mu chcete k důkazu sami předložit.


Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: