Byl jste předvolán k soudu? Co vás čeká

Stránky: 1 2 3 4


 

Hlavní líčení

Hlavní líčení, které koná soud zásadně veřejně (s výjimkou mimořádných případů zákonného vyloučení veřejnosti), zahajuje předseda senátu sdělením věci, která bude projednávána, a hned potom zjistí, zda se dostavily osoby, které byly k hlavnímu líčení předvolány nebo o něm vyrozuměny, a zjistí jejich totožnost. Tento postup se zpravidla týká i těch svědků, kteří nejsou poškozenými; u poškozených je však nutný.

Po přednesení obžaloby se předseda senátu vždy musí dotázat poškozeného, zda navrhuje, aby obžalovanému byla uložena povinnost k náhradě škody způsobené trestným činem a v jakém rozsahu.

Pokud se poškozený k hlavnímu líčení nedostaví a je-li jeho návrh na náhradu škody již obsažen ve spise, předseda senátu tento návrh přečte. Z tohoto důvodu je vhodné uplatnit případný nárok na náhradu škody co nejdříve, nejlépe už v přípravném řízení. Někdy totiž náhlé onemocnění či jiná překážka mohou poškozenému zabránit v případném úspěšném uplatnění oprávněného nároku už v trestním , a nikoliv až v občanskoprávním či správním řízení.

Po přednesení obžaloby a výše zmíněném vyjádření poškozeného soud vyslechne obžalovaného k obsahu obžaloby, a byl-li uplatněn nárok na náhradu škody, též k tomuto nároku.

Předseda senátu přitom dbá na to, aby svědek ještě nevyslechnutý nebyl přítomen v jednací síni při výslechu obžalovaného a jiných svědků.

Pokud tedy chce vyslechnout poškozeného k věci jako svědka, měl by ho před zahájením výslechu obžalovaného zdvořile požádat, aby jednací síň opustil.

Samotné hlavní líčení koná soud zásadně veřejně. Výjimečně může veřejnost vyloučit, jestliže by veřejné projednání věci ohrozilo utajované skutečnosti chráněné zvláštním zákonem, mravnost nebo nerušený průběh jednání, anebo bezpečnost či jiný důležitý zájem svědků.

K témuž účelu může předseda senátu učinit i jiná přiměřená opatření, veřejnost může vyloučit také jen pro část hlavního líčení, rozsudek však musí být vždy vyhlášen veřejně.

Kdo se cítí být opatřením předsedy senátu při řízení hlavního líčení zkrácen, může žádat, aby o opatření rozhodl senát. Osoby, které ruší pořádek, může předseda senátu z jednací síně vykázat.

Může se stát, že jednání odpadá, čili že se takzvaně odročuje na jiný termín. Tento termín buď soud rovnou stanoví, pak je vhodné si jej někam dobře poznamenat, protože již není nutné svědky znovu písemně obesílat. Pokud je jednání odročeno tzv. na neurčito, obsílka s konkrétním novým termínem hlavního líčení opět přijde poštou.

V jednací síni

Po vstupu do jednací síně uvidíte na mírně vyvýšeném místě, většinou uprostřed kratší stěny místnosti, za podlouhlým stolcem sedět tři nebo pouze jednu osobu v taláru černé barvy, s fialově zdobeným límcem. To je samosoudce nebo senát, tedy soud, který by měl mít v trestním řízení hlavní slovo a je třeba se vůči němu chovat uctivě a obezřetně. U tříčlenného senátu sedí jeho předseda uprostřed, po jeho levici a pravici sedí soudci přísedící, ať již jde o soudce z povolání nebo o soudce laické.

Před výslechem svědka soud musí vždy zjistit jeho totožnost.

Po vstupu do jednací síně proto zpravidla vyzve předseda senátu svědka, aby předstoupil a prokázal svoji totožnost předložením občanského průkazu. Pokud svědek tento doklad z jakéhokoliv důvodu postrádá, může posloužit k prokázání totožnosti jiný hodnověrný doklad, vydaný k tomu oprávněným orgánem, kupř. cestovní pas, studijní index atd.

Dále musí předseda senátu zjistit poměr svědka k obviněnému (např. příbuzenský, což může být velmi důležité) a poučit ho o řadě dalších věcí, zejména povinnosti vypovídat a o situacích, za nichž je oprávněn výpověď odmítnout, jakož i o trestních následcích křivé výpovědi (viz níže).

Předseda senátu musí svědka především poučit o jeho právu odepřít výpověď. Právo odepřít výpověď jako svědek má podle českého platného právního řádu v trestním řízení příbuzný obviněného (obžalovaného) v pokolení přímém, jeho sourozenec, osvojitel, osvojenec, manžel a druh. Pokud je obžalovaných více a svědek je v uvedeném poměru jen k některému z nich, má právo odepřít výpověď stran jiných obžalovaných jen tehdy, nelze-li odloučit výpověď, která se jich týká, od výpovědi týkající se obžalovaného, k němuž je svědek v tomto poměru.

Každý svědek by si měl zapamatovat, že na položené otázky, ať je položil kdokoliv (státní zástupce, obhájce, obviněný) vždy a jedině odpovídá soudu, tedy předsedovi senátu či samosoudci. V uvedenou chvíli svědek stojí čelem k senátu nebo k samosoudci někdy v takové ohrádce, vyhrazené pro vyslýchané osoby.Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: