Křivé obvinění a křivá výpověď

§ 345
Křivé obvinění

číst celé ...      

Zanedbání povinné výživy

§ 196
Zanedbání povinné výživy

číst celé ...      

Trestní řád – text zákona

ČÁST PRVNÍ Společná ustanovení (§ 1-156)

HLAVA PRVNÍ Obecná ustanovení (§ 1-12)

HLAVA DRUHÁ Soud a osoby na řízení zúčastněné (§ 13-51b)

 • ODDÍL PRVNÍ Pravomoc a příslušnost soudů
 • ODDÍL DRUHÝ Pomocné osoby
 • ODDÍL TŘETÍ Vyloučení orgánů činných v trestním řízení
 • ODDÍL ČTVRTÝ Obviněný
 • ODDÍL PÁTÝ Obhájce
 • ODDÍL ŠESTÝ Zúčastněná osoba
 • ODDÍL SEDMÝ Poškozený
 • ODDÍL OSMÝ Zmocněnec zúčastněné osoby a poškozeného
 • ODDÍL DEVÁTÝ Přístup k utajovaným informacím

HLAVA TŘETÍ Obecná ustanovení o úkonech trestního řízení (§ 52-66)

 • ODDÍL PRVNÍ Dožádání
 • ODDÍL DRUHÝ Protokol
 • ODDÍL TŘETÍ Podání
 • ODDÍL ČTVRTÝ Lhůty
 • ODDÍL PÁTÝ Doručování
 • ODDÍL ŠESTÝ Nahlížení do spisů
 • ODDÍL SEDMÝ Pořádková pokuta

HLAVA ČTVRTÁ Zajištění osob, věcí a jiných majetkových hodnot (§ 67-88a)

 • ODDÍL PRVNÍ Vazba
 • ODDÍL DRUHÝ Zadržení
 • ODDÍL TŘETÍ Zákaz vycestování do zahraničí
 • ODDÍL ČTVRTÝ Vydání a odnětí věci, zajištění peněžních prostředků na účtu, zaknihovaných cenných papírů, nemovitosti a jiné majetkové hodnoty
 • ODDÍL PÁTÝ Domovní a osobní prohlídka, prohlídka jiných prostor a pozemků, vstup do obydlí, jiných prostor a pozemků
 • ODDÍL ŠESTÝ Zadržení a otevření zásilek, jejich záměna a sledování
 • ODDÍL SEDMÝ Odposlech a záznam telekomunikačního provozu

HLAVA PÁTÁ Dokazování (§ 89-118)

 • ODDÍL PRVNÍ Výpověď obviněného
 • ODDÍL DRUHÝ Svědci
 • ODDÍL TŘETÍ Některé zvláštní způsoby dokazování
 • ODDÍL ČTVRTÝ Znalci
 • ODDÍL PÁTÝ Provádění výslechu prostřednictvím videokonferenčního zařízení
 • ODDÍL ŠESTÝ Věcné a listinné důkazy
 • ODDÍL SEDMÝ Ohledání

HLAVA ŠESTÁ Rozhodnutí (§ 119-140)

 • ODDÍL PRVNÍ Rozsudek
 • ODDÍL DRUHÝ Usnesení
 • ODDÍL TŘETÍ Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí

HLAVA SEDMÁ Stížnost a řízení o ní (§ 141-150)

HLAVA OSMÁ Náklady trestního řízení (§ 151-156)

ČÁST DRUHÁ Přípravné řízení (§ 157-179h)

HLAVA DEVÁTÁ Postup před zahájením trestního stíhání (§ 157-159b)

HLAVA DESÁTÁ Zahájení trestního stíhání, další postup v něm a zkrácené přípravné řízení (§ 160-179h)

 • ODDÍL PRVNÍ Zahájení trestního stíhání
 • ODDÍL DRUHÝ Vyšetřování
 • ODDÍL TŘETÍ Zvláštní ustanovení o vyšetřování některých trestných činů
 • ODDÍL ČTVRTÝ Rozhodnutí v přípravném řízení
 • ODDÍL PÁTÝ Dozor státního zástupce
 • ODDÍL ŠESTÝ Obžaloba
 • ODDÍL SEDMÝ Zkrácené přípravné řízení

ČÁST TŘETÍ Řízení před soudem (§ 180-365)

HLAVA JEDENÁCTÁ Základní ustanovení (§ 180-184)

HLAVA DVANÁCTÁ Předběžné projednání obžaloby (§ 185-195)

HLAVA TŘINÁCTÁ Hlavní líčení (§ 196-231)

 • ODDÍL PRVNÍ Příprava hlavního líčení
 • ODDÍL DRUHÝ Veřejnost hlavního líčení
 • ODDÍL TŘETÍ Zahájení hlavního líčení
 • ODDÍL ČTVRTÝ Dokazování
 • ODDÍL PÁTÝ Závěr hlavního líčení
 • ODDÍL ŠESTÝ Odročení hlavního líčení
 • ODDÍL SEDMÝ Rozhodnutí soudu v hlavním líčení
 • ODDÍL OSMÝ Rozhodnutí soudu mimo hlavní líčení

HLAVA ČTRNÁCTÁ Veřejné zasedání (§ 232-239a)

HLAVA PATNÁCTÁ Neveřejné zasedání (§ 240-244)

HLAVA ŠESTNÁCTÁ Odvolání a řízení o něm (§ 245-265)

HLAVA SEDMNÁCTÁ Dovolání (§ 265a-265s)

HLAVA OSMNÁCTÁ Stížnost pro porušení zákona a řízení o ní (§ 266-276)

HLAVA DEVATENÁCTÁ Obnova řízení (§ 277-289)

HLAVA DVACÁTÁ Zvláštní způsoby řízení (§ 290-314s)

 • ODDÍL PRVNÍ Řízení ve věcech mladistvých
 • ODDÍL DRUHÝ Řízení proti uprchlému
 • ODDÍL TŘETÍ Podmíněné zastavení trestního stíhání
 • ODDÍL ČTVRTÝ Narovnání
 • ODDÍL PÁTÝ Řízení před samosoudcem
 • ODDÍL PÁTÝ Trestní příkaz
 • ODDÍL ŠESTÝ Řízení po zrušení rozhodnutí nálezem Ústavního soudu
 • ODDÍL SEDMÝ Řízení o přezkumu příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a příkazu k zjištění údajů o telekomunikačním provozu
 • ODDÍL OSMÝ Řízení o schválení dohody o vině a trestu

HLAVA DVACÁTÁ PRVNÍ Vykonávací řízení (§ 315-362)

 • ODDÍL PRVNÍ nadpis vypuštěn
 • ODDÍL DRUHÝ Výkon trestu odnětí svobody
 • ODDÍL TŘETÍ Výkon trestu domácího vězení
 • ODDÍL ČTVRTÝ Výkon trestu obecně prospěšných prací
 • ODDÍL PÁTÝ Výkon některých dalších trestů
 • ODDÍL ŠESTÝ Promlčení
 • ODDÍL SEDMÝVýkon ochranného léčení a zabezpečovací detence
 • ODDÍL OSMÝ Výkon některých jiných rozhodnutí

HLAVA DVACÁTÁ DRUHÁ Zahlazení odsouzení (§ 363-365)

ČÁST ČTVRTÁ Některé úkony souvisící s trestním řízením (§ 366-460zp)

HLAVA DVACÁTÁ TŘETÍ Udělení milosti a použití amnestie (§ 366-370a)

HLAVA DVACÁTÁ ČTVRTÁ zrušena (§ 371-374)

HLAVA DVACÁTÁ PÁTÁ Právní styk s cizinou (§ 375-460zp)

 • ODDÍL PRVNÍ Obecná ustanovení
 • ODDÍL DRUHÝ Vydávání
 • ODDÍL TŘETÍ Zvláštní ustanovení pro předávání osob mezi členskými státy Evropské unie na základě evropského zatýkacího rozkazu
 • ODDÍL ČTVRTÝ Průvoz pro účely řízení v cizině
 • ODDÍL PÁTÝ Dožádání
 • ODDÍL ŠESTÝ Převzetí a předávání trestních věcí
 • ODDÍL SEDMÝ Výkon rozhodnutí ve vztahu k cizině
 • ODDÍL OSMÝ Zvláštní ustanovení o uznávání a výkonu rozhodnutí o zajištění majetku nebo důkazního prostředku mezi členskými státy
 • ODDÍL DEVÁTÝ Zvláštní postup při uznání a výkonu rozhodnutí o peněžitých sankcích a jiných peněžitých plněních s členskými státy
 • ODDÍL DESÁTÝ Uznání a výkon rozhodnutí ukládajících propadnutí nebo zabrání majetku, věcí nebo jiných majetkových hodnot s jinými členskými státy Evropské unie

ČÁST PÁTÁ Přechodná a závěrečná ustanovení (§ 461-471)

číst celé ...      

Drogové trestné činy


§ 283

Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy

číst celé ...      

Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci


§ 352
Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci

číst celé ...      

Řád výkonu vazby

109

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravedlnosti

ze dne 21. dubna 1994,

kterou se vydává řád výkonu vazby

číst celé ...