Polehčující a přitěžující okolnosti


Při ukládání trestu vychází soud nejen z trestní sazby, stanovené zákonem pro daný trestný čin, ale musí přihlédnout mj. i k okolnostem trestné činnosti. Tyto okolnosti mohou hovořit ve prospěch obviněného (tzv. polehčující okolnosti), nebo naopak v jeho neprospěch (okolnosti přitěžující). Trestní zákoník tyto okolnosti nevymezuje jednoznačným výčtem, ale uvádí je pouze příkladmo, neboť žádný zákon nemůže zahrnout všechny možné situace, které mohou nastat. Mezi polehčující okolnosti trestní zákon tedy řadí například spáchání činu v silném rozrušení nebo ve věku blízkém věku mladistvých, ve stavu závislosti či podřízenosti, pod vlivem tíživých poměrů či při odvracení nebezpečí. Patří sem též skutečnost, že obžalovaný vedl před spácháním trestného činu řádný život, aktivně se podílel na nápravě následků trestné činnosti, svého trestného činu upřímně litoval nebo ho dokonce sám oznámil a spolupracoval s orgány činnými v trestním řízení.

Naopak přitěžující okolností je například spáchání trestného činu ze zvlášť zavrženíhodných pohnutek, zákeřným, lstivým, či surovým způsobem, zneužití bezbrannosti, závislosti či podřízenosti, spáchání trestného činu vůči dítěti, těhotné ženě či starým a nemocným lidem, dále spáchání trestného činu za živelné pohromy nebo podobné události, organizování trestného činu, spáchání více trestných činů či delší pokračování v trestné činnosti. Přitěžující okolností pak samozřejmě je i skutečnost, že obžalovaný byl již v minulosti odsouzen (recidiva).

Pro úplnost uvádíme úplný text trestního zákoníku v části týkající se polehčujících a přitěžujících okolností. Je ale třeba počítat s tím, že trestní zákoník uvádí pouze příkladmý výčet těch nejčastějších polehčujících a přitěžujících okolností. Soud pak může jako přitěžující či polehčující posoudit i jiné okolnosti, zjištěné v rámci projednávaného případu.

§ 41 trestního zákoníku:
Soud jako k polehčující okolnosti přihlédne zejména k tomu, že pachatel

 • a) spáchal trestný čin poprvé a pod vlivem okolností na něm nezávislých,
 • b) spáchal trestný čin v silném rozrušení, ze soucitu nebo z nedostatku životních zkušeností,
 • c) spáchal trestný čin pod tlakem závislosti nebo podřízenosti,
 • d) spáchal trestný čin pod vlivem hrozby nebo nátlaku,
 • e) spáchal trestný čin pod vlivem tíživých osobních nebo rodinných poměrů, které si sám nezpůsobil,
 • f) spáchal trestný čin ve věku blízkém věku mladistvých,
 • g) spáchal trestný čin odvraceje útok nebo jiné nebezpečí, aniž byly zcela splněny podmínky nutné obrany nebo krajní nouze, anebo překročil meze přípustného rizika nebo meze jiné okolnosti vylučující protiprávnost,
 • h) spáchal trestný čin v právním omylu, kterého se bylo možno vyvarovat,
 • i) trestným činem způsobil nižší škodu nebo jiný menší škodlivý následek,
 • j) přičinil se o odstranění škodlivých následků trestného činu nebo dobrovolně nahradil způsobenou škodu,
 • k) svůj trestný čin sám oznámil úřadům,
 • l) napomáhal při objasňování své trestné činnosti nebo významně přispěl k objasnění trestného činu spáchaného jiným,
 • m) přispěl zejména jako spolupracující obviněný k objasňování trestné činnosti spáchané členy organizované skupiny, ve spojení s organizovanou skupinou nebo ve prospěch organizované zločinecké skupiny,
 • n) trestného činu upřímně litoval, nebo
 • o) vedl před spácháním trestného činu řádný život.

§ 42 trestního zákoníku
Soud jako k přitěžující okolnosti přihlédne zejména k tomu, že pachatel

 • a) spáchal trestný čin s rozmyslem nebo po předchozím uvážení,
 • b) spáchal trestný čin ze ziskuchtivosti, z pomsty, z národnostní, rasové, etnické, náboženské, třídní či jiné podobné nenávisti nebo z jiné zvlášť zavrženíhodné pohnutky,
 • c) spáchal trestný čin surovým nebo trýznivým způsobem, zákeřně, se zvláštní lstí nebo jiným obdobným způsobem,
 • d) spáchal trestný čin využívaje něčí nouze, tísně, bezbrannosti, závislosti nebo podřízenosti,
 • e) trestným činem porušil zvláštní povinnost,
 • f) ke spáchání trestného činu zneužil svého zaměstnání, postavení nebo funkce,
 • g) spáchal trestný čin vůči osobě podílející se na záchraně života a zdraví nebo na ochraně majetku,
 • h) spáchal trestný čin ke škodě dítěte, osoby blízké, těhotné, nemocné, zdravotně postižené, vysokého věku nebo nemohoucí,
 • i) svedl k činu jinak trestnému, provinění nebo trestnému činu jiného, zejména dítě mladší patnácti let, mladistvého nebo osobu ve věku blízkém věku mladistvých,
 • j) spáchal trestný čin za krizové situace, živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život, veřejný pořádek nebo majetek, anebo na území, na němž je prováděna nebo byla provedena evakuace,
 • k) trestným činem způsobil vyšší škodu nebo jiný větší škodlivý následek,
 • l) trestným činem získal vyšší prospěch,
 • m) spáchal trestný čin ve větším rozsahu, na více věcech nebo více osobách, anebo trestný čin páchal nebo v něm pokračoval po delší dobu,
 • n) spáchal více trestných činů,
 • o) spáchal trestný čin jako organizátor, jako člen organizované skupiny nebo člen spolčení, nebo
 • p) byl již pro trestný čin odsouzen; soud je oprávněn podle povahy předchozího odsouzení nepokládat tuto okolnost za přitěžující, zejména s ohledem na význam chráněného zájmu, který byl činem dotčen, způsob provedení činu a jeho následky, okolnosti, za kterých byl čin spáchán, osobu pachatele, míru jeho zavinění, jeho pohnutku a dobu, která uplynula od posledního odsouzení, a jde-li o pachatele trestného činu, který byl spáchán ve stavu vyvolaném duševní poruchou, anebo o pachatele, který se oddává zneužívání návykové látky a spáchal trestný čin pod jejím vlivem nebo v souvislosti s jejím zneužíváním, také tehdy, započal-li léčení nebo učinil jiná potřebná opatření k jeho zahájení.


Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: