Amnestie z 29. května 1969


Rozhodnutí presidenta republiky ze dne 27. května 1969 o amnestii

(č. 52/1969 Sb.)

 

Užívaje práva daného mi Ústavou Československé socialistické republiky udílím v zájmu usnadnění návratu do vlasti československým občanům, kteří bez povolení opustili území Československé socialistické republiky nebo bez povolení československých úřadů zůstali v cizině, podle článku 61 odstavec 1 písmeno j) ústavního zákona o československé federaci ze dne 27. října 1968 č. 143/1968 Sb. tuto

 

amnestii :

 

Čl. I

(1) Promíjím nevykonané tresty odnětí svobody a tresty nápravného opatření, popřípadě jejich zbytky uložené přede dnem tohoto rozhodnutí pravomocně soudem za trestný čin opuštění republiky podle § 109 odst. 1,2 trestního zákona, který byl spáchán v době od 9. května 1968, a za trestný čin spáchaný v téže době, jehož podstatou je jednání, které má povahu trestné součinnosti k trestnému činu opuštění republiky.           

(2) Tresty odnětí svobody podmíněně odložené a tresty nápravného opatření uložené za trestné činy uvedené v odstavci 1 promíjím s účinkem, že se na pachatele dnem tohoto rozhodnutí hledí, jako by odsouzen nebyl. Je-li tu jiný nevykonaný trest uložený za uvedené trestné činy nastane tento účinek teprve dnem výkonu onoho trestu.

 

Čl. II

Z úhrnných a souhrnných trestů uložených jednak za trestné činy uvedené v článku I odst. 1, jednak za sbíhající se trestné činy jiné, promine se neodpykaný trest, jeho část nebo zbytek rovnající se horní hranici trestu stanoveného v zákoně za trestný čin uvedený v článku I odst. 1. Nepřesahuje-li nevykonaný trest nebo jeho zbytek tuto hranici, promine se celý.

Čl. III

Nařizuji, aby nebylo zahajováno, a bylo-li zahájeno, aby bylo zastaveno trestní stíhání pro trestné činy uvedené v článku I odst. 1 spáchané přede dnem tohoto rozhodnutí.

 

Čl. IV

Zdržuje-li se pachatel trestných činů uvedených v článku I odst. 1 v cizině, toto rozhodnutí o amnestii se na něj vztahuje jen tehdy, jestliže se do 15. září 1969 vrátí na území republiky nebo v této lhůtě si pobyt v cizině uvede do souladu s příslušnými československými zákony.

 

V Praze dne 27. května 1969

 

Ludvík SvobodaLíbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: