Novela trestního řádu číslo 150/2011 Sb.

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


C. Zhodnocení souladu návrhu zákona s ústavním pořádkem České republiky 

Navrhovaná úprava odpovídá ústavnímu pořádku a právnímu řádu České republiky, zejména ústavnímu zákonu č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, které se vztahují k předkládanému návrhu zákona. Předložený návrh je z hlediska principů rovnosti mužů a žen zcela neutrální (návrh respektuje směrnici Rady 79/7/EHS a směrnici Rady 86/378/EHS a vztahuje se stejně na obě pohlaví). Návrh novely zákona nemá žádný dopad na životní prostředí.

D. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, její slučitelnosti s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami práva Evropské unie 

Návrh zákona je v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, zvláště pak s Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod, jakož i judikaturou Evropského soudu pro lidská práva.

Návrh zákona je v souladu s právem Evropské unie.

Předmětná oblast výměny, zpracování a ochrany osobních údajů v rámci policejní a justiční spolupráce v trestních věcech je předmětem celé řady různých evropských instrumentů. Návrh rámcového rozhodnutí 2008/977/SVV byl připravován s cílem sjednotit pravidla pro ochranu osobních údajů zpracovávaných a předávaných v rámci evropské spolupráce týkající se odhalování a postihu trestné činnosti. V tomto cíli však rámcové rozhodnutí 2008/977/SVV selhalo, jak je patrné již z jeho recitálů 39 a 40. Lze tedy shrnout, že v předmětné oblasti platí nebo bude platit celá řada dílčích pravidel a úprav různé právní povahy.

Mezi předpisy týkající se předmětné problematiky náleží zejména Schengenská prováděcí úmluva (čl. 92 až 119) a navazující a související předpisy schengenského acquis, rozhodnutí 2009/371/SVV o Europolu, rozhodnutí Rady 2002/187/SVV o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti, Úmluva vypracovaná na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o používání informační technologie pro celní účely, Úmluva Rady Evropy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat ze dne 28. ledna 1981 a dodatkového protokolu k této úmluvě, Úmluva Rady Evropy o justiční spolupráci v trestních věcech, Směrnice 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací, rámcové rozhodnutí 2005/222/SVV ze dne 24. února 2005 o útocích proti informačním systémům, rozhodnutí Rady 2008/615/SVV ze dne 23. července 2008 o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti,  a rozhodnutí Rady 2008/633/SVV ze dne 23. června 2008 o konzultaci přístupu určených orgánů členských států a Europolu do Vízového informačního systému (VIS) pro účely prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů a jiných závažných trestných činů. Tyto předpisy již byly v relevantním rozsahu implementovány do příslušných předpisů, a proto není jejich implementace předmětem předloženého návrhu.

Návrh zákona je v souladu s judikaturou soudních orgánů Evropské unie a s obecnými právními zásadami práva Evropské unie a rovněž s legislativními záměry a návrhy předpisů Evropské unie.

Na základě těchto skutečností je možné návrh zákona hodnotit jako plně slučitelný s právem Evropské unie.

II. Zvláštní část

K čl. I 

K bodu 1

Navrhovaná změna souvisí se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost, kdy Evropské společenství bylo nahrazeno Evropskou unií, která se stala jeho právní nástupkyní (čl. 1 Smlouvy o Evropské unii, dále též „SEU“). Právě z důvodu právního nástupnictví není pochyb o tom, že zákonné odkazy na Evropské společenství lze nahradit odkazem na Evropskou unii.  

K bodu 2

Je navrhováno doplnění ustanovení, které Policii České republiky umožní zajištění omamné a psychotropní látky v množství, které nenaplňuje skutkovou podstatu trestného činu nedovolené výroby a nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, nebo trestného činu přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu podle § 284 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Policie České republiky je podle § 38 zákona č. 273/2008 Sb. oprávněna pro účely výuky, výcviku, zkoušek, expertizní, znalecké a vědeckovýzkumné činnosti nabývat, držet, přechovávat, vyrobit a používat nebezpečné látky, včetně omamných a psychotropních látek. Je-li u osoby zajištěno větší než malé množství této omamné a psychotropní látky, řídí se její zajištění a nakládání s ní příslušnými ustanoveními trestního řádu. Je-li však množství této látky menší než malé (zdánlivě zanedbatelné), není naplněna skutková podstata trestných činů, nýbrž přestupku podle § 30 odst. 1 písm. j) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, neboť držení takové látky není dovoleno. Zákon č. 200/1990 Sb., neupravuje specifický režim pro nakládání s těmito nebezpečnými látkami a správním orgánům činí zajišťování a skladování omamných a psychotropních látek systémové problémy.

V případě projednávání přestupku v blokovém řízení a za podmínek stanovených pro blokové řízení § 84 a násl. zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, bude policista oprávněn neoprávněně přechovávanou omamnou nebo psychotropní látku, jejíž držení je zakázáno, od osoby převzít. Policie České republiky bude oprávněna tuto přestupcem dobrovolně vydanou nebo odňatou látku zničit přesně v souladu s předpisy upravujícími likvidaci omamných a psychotropních látek, případně ji bude oprávněna využít ve smyslu § 38 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Možnost blokového řízení a odejmutí nepatrného množství (menší než malé) omamné nebo psychotropní látky výrazně zjednoduší a zefektivní projednání přestupků a postih přestupců, zejména však výrazně sníží náklady na jednotlivá „klasická“ správní řízení. Navrhované ustanovení umožní, aby tyto nebezpečné látky zůstaly v majetku státu a držení Policie České republiky bezprostředně po jejich zajištění. Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: