Novela trestního řádu číslo 150/2011 Sb.

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Zákonem číslo 150/2011 Sb. byl novelizován trestní řád a dále též zákon o Policii České republiky a zákon o Vojenské policii. V trestním řádu došlo tímto zákonem k podrobnější úpravě předávání osobních údajů ohledně osob zúčastněných na trestním řízení mezi státy Evropské Unie.

Zákon nabyl účinnosti dne 22. června 2011.

Text celého zákona najdete zde

* * * * *

Důvodová zpráva k návrhu zákona
(předkladatelem zákona byla vláda, zastoupená ministrem spravedlnosti, ministrem vnitra, ministrem financí a ministrem obrany)

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

I. OBECNÁ ČÁST 

A. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad – RIA 

Hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) nebylo v tomto případě provedeno, neboť bylo využito výjimky – RIA není uplatňována u obecných procesních předpisů. Této výjimky bylo využito i přes to, že z celkového počtu čtyř novelizovaných předpisů je pouze jeden – trestní řád – obecným procesním předpisem. Nicméně ustanovení, která jsou v ostatních zákonech novelizována, je možné považovat za procesní ustanovení.

B. Důvod předložení návrhu zákona a jeho základní charakteristika

1. Důvod a cíle předložení návrhu zákona 

Cílem navrhované právní úpravy je zejména implementace rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV ze dne 27. listopadu 2008 o ochraně osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a justiční spolupráce v trestních věcech (dále jen „rámcové rozhodnutí“) do českého právního řádu, uvedení českého právního řádu do souladu s požadavky čl. 33 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS, zvýšení ochrany osobních údajů zpracovávaných Vojenskou policií a odstranění legislativně technických nedostatků.

Článek 29 rámcového rozhodnutí stanoví členským státům a státům účastnícím se schengenské spolupráce lhůtu pro přijetí opatření nezbytných pro dosažení souladu právního řádu s tímto rámcovým rozhodnutím do 27. listopadu 2010. Gestorem za implementaci uvedeného předpisu Evropské unie bylo v rámci Informačního systému pro aproximaci práva určeno Ministerstvo vnitra, spolugestory Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo obrany, Generální ředitelství cel a Úřad pro ochranu osobních údajů.

2. Hlavní principy navrhované právní úpravy, jejich odůvodnění a vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku včetně vyhodnocení nákladů a přínosů 

Rámcové rozhodnutí přijala Rada Evropské unie s ohledem na návrh Evropské komise a stanovisko Evropského parlamentu především z důvodu stanovení jednotných pravidel zpracování osobních údajů předávaných v rámci policejní a justiční spolupráce v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie a státy přidruženými mezinárodní smlouvou k provádění schengenských předpisů (rámcové rozhodnutí je předpisem, který tzv. „rozvíjí schengenské aquis“ a jako takové se vztahuje také na Norsko, Island a Švýcarsko, výhledově rovněž na Lichtenštejnsko – viz body 44 až 47 preambule rámcového rozhodnutí). Tato pravidla mají zlepšit vzájemnou důvěru mezi příslušnými orgány a zajistit, že předávané osobní údaje budou adekvátně chráněny při současném dodržení základních práv subjektu údajů (dotčené osoby). Před přijetím rámcového rozhodnutí nebyly předpisy existující na evropské úrovni pro tento účel dostačující.

Rámcové rozhodnutí se snaží zachovat ducha a strukturu směrnice 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, která se však nevztahuje na zpracování osobních údajů zpracovávaných za účelem veřejné bezpečnosti, obrany, bezpečnosti státu nebo činnosti státu v oblasti trestního práva, a zároveň se snaží zohlednit specifické potřeby policejní a justiční spolupráce v trestních věcech.

Působnost rámcového rozhodnutí je omezena pouze na osobní údaje zpracovávané za účelem předcházení trestným činům, jejich vyšetřování, odhalování nebo stíhání nebo za účelem výkonu trestů, které jsou předávány nebo zpřístupňovány členskými státy Evropské unie a státy přidruženým mezinárodní smlouvou k provádění schengenských předpisů (Irsko, Norsko, Švýcarsko, výhledově rovněž Lichtenštejnsko). Kromě těchto osobních údajů se některé články rámcového rozhodnutí týkají i osobních údajů předávaných z České republiky orgánům nebo informačním systémům Evropské unie zřízeným na základě hlavy VI Smlouvy o Evropské unii (po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost jde o orgány a informační systémy zřízené na základě kapitol 1, 4 a 5 části třetí hlavy IV Smlouvy o fungování Evropské unie), nebo osobních údajů předávaných do České republiky orgány nebo informačními systémy zřízenými na základě Smlouvy o Evropské unii nebo Smlouvy o založení Evropského společenství (po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost jde o Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o fungování Evropské unie). Pokud jde o orgány nebo informační systémy Evropské unie zřízené na základě hlavy VI Smlouvy o Evropské unii (jak je uvedeno výše, po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost jde o orgány a informační systémy zřízené na základě kapitol 1, 4 a 5 části třetí hlavy IV Smlouvy o fungování Evropské unie), pro oblast justiční a policejní spolupráce je relevantní Europol, Eurojust a Schengenský informační systém a celní informační systém, jakož i  systémy, které zavádějí přímý přístup pro orgány členských států k některým systémům jiných členských států (např. automatizované předávání profilů DNA, daktyloskopických otisků a údajů o registraci vozidel). Vzhledem k tomu, že se ve vztahu k nim uplatňuje specifická komplexní úprava ochrany osobních údajů, jsou z působnosti tohoto rámcového rozhodnutí vyloučeny (viz čl. 28 rámcového rozhodnutí ve spojení s bodem 39 preambule). V úvahu tak přichází pouze případy, kdy orgány Evropské unie předávají osobní údaje do České republiky.Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: