Jakým způsobem se přidělují spisy konkrétním soudcům


Ke každému soudu přicházejí denně stovky nových žalob, exekučních návrhů, obžalob a návrhů na potrestání a dalších podání, která jsou důvodem k založení nového spisu. Každé takové podání přijde nejprve do podatelny soudu. Ta je označí razítkem s datem a hodinou přijetí a postoupí návrh dále podle jeho obsahu příslušnému oddělení soudu (např. občanskoprávnímu, exkučnímu nebo trestnímu). Na příslušném oddělení je věc přidělena konkrétnímu senátu nebo samosoudci a věc dostane spisovou značku, která zůstává stejná až do pravomoného skončení věci.

V tomto bodě je ale třeba se zastavit nad otázkou, jakým způsobem je věc přidělena práv některému konkrétnímu soudci a proč není přidělena soudci jinému. Tuto otázku řeší rozvrh práce.

Rozvrh práce je dokument, který vytváří předseda soudu po projednání se soudcovskou radou daného soudu (na menších soudech je soudcovská rada tvořena všemi soudci). Rozvrh práce se vždy vydává na jeden kalendářní rok a musí být připraven vždy do konce roku předchozího. Rozvrh práce je veřejný a kdokoliv si z něj může pořizovat výpisy a opisy.

A co takový rozvrh práce vlastně obsahuje? Zjednodušeně řečeno lze říci, že v něm je přesně vymezena práce každého zaměstnance soudu včetně soudců, vyšších soudních úředníků a dalších pracovníků odborného aparátu soudu, až po zaměstnance správy soudu. Z pozice účastníka soudního řízení (ať už občanskoprávního, trestního nebo jakéhokoliv jiného) je podstatné, že rozvrh práce obsahuje i způsob, jakým jsou jednotlivé věci přidělovány k projednání a rozhodnutí jednotlivým soudcům.

Jak již bylo řečeno, rozvrh práce je vytvářen každým soudem zvlášť, což znamená, že i systém přiřazování věcí jednotlivým soudců může být u různých soudů odlišný. Běžný je např. způsob, kdy se jednotlivé návrhy podané za celý den po rozdělení do jednotlivých oddělní soudu (tj. do občanskoprávního, trestního, atd.) seřadí abecedně podle jména žalovaného, příp. obžalovaného a poté se postupně přidělují jednotlivým soudcům podle senátního čísla (každý soudce má své neměnné senátní číslo). Další den se stejným způsobem pokračuje tam, kde předchozí den rozdělování skončilo. Některé specifické věci se přidělují konkrétním soudcům podle jejich specializace (např. žaloby se zahraničním prvkem). Rozvrh práce konkrétního soudu je zpravidla umístěn na webových stránkách www.justice.cz, případně je k dispozici pro nahlédnutí přímo v budově daného soudu.

Již bylo zmíněno, že každý soud si rozvrh práce stanovuje odlišně. U některých soudů jsou proto věci přidělovány např. podle počátečního písmena příjmení žalovaného vždy stejnému soudci nebo např. podle regionu, z něhož žalovaný pochází.

A proč je rozvrh práce důležitý pro účastníky řízení? Protože to je jedna ze záruk spravedlivého procesu. Rozvrh práce v podstatě vylučuje možnost, že by po podání nového návrhu (žaloby či obžaloby) někdo s tímto návrhem manipuloval podle něčích zájmů a přidělil ho soudci, který by v dané věci mohl být nějak zainteresován. Platí ústavní zásada, že každý má právo na svého zákonného soudce a tomu soudci může být odňat jen ze zákonných a transparentních důvodů.Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: