Osoba blízká


Trestní řád pro některé účely ukládá orgánům činným v trestním řízení zkoumat vztah obviněného a další konkrétní osoby, která je na trestním řízení nějakým způsobem zúčastněna. Je-li taková osoba ve vztahu k obviněnému osobou blízkou, může to mít např. vliv na samotnou existenci trestního stíhání nebo na možnost odmítnout svědeckou výpověď. 

Trestní řád sám pojem osoba blízká neužívá, je to jen zobecnění zákonné definice. Nejčastěji má blízký vztah obviněného ke svědkovi vliv na možnost takového svědka odmítnout výpověď. Konkrétně může svědek odmítnou výpověď, jestliže

  • je příbuzným obviněného v přímém pokolení (předci a potomci) včetně vztahů založených osvojením,
  • je sourozencem obviněného,
  • je manželem nebo partnerem či druhem obviněného,
  • je k obviněnému v jiném rodinném či příbuzenském nebo obdobném poměru, pokud by svědek újmu obviněného pociťoval jako újmu vlastní (zde je třeba pečlivě zkoumat skutečný vztah, např. v některých komunitách se všichni považují za bratrance a sestřenice, přičemž jejich vztahy se nevymykají běžným společenským vztahům, takže není důvod přiznat jim právo odmítnout výpověď).

Podobně může svědek odmítnout výpověď i tehdy, pokud by svou výpovědí způsobil nebezpečí jiným osobám než obviněnému, pokud tyto osoby jsou v některém z blízkých vztahů ke svědkovi, uvedených v předchozím odstavci.

Další oblastí, v níž má významnou roli vztah obviněného a poškozeného je souhlas s trestním stíháním. U některých vyjmenovaných trestných činů (tedy ne u všech) je totiž k zahájení trestního stíhání nutný souhlas poškozeného, pokud je k obviněnému v některém z výše uvedených blízkých vztahů. U trestného činu znásilnění je nutný souhlas poškozeného pouze tehdy, je-li k obviněnému v poměru manželském, tzn. že v případě jiného příbuzenského vztahu tohoto trestného činu není souhlas poškozeného k trestnímu stíhání nutný. Pokud poškozený souhlas k trestnímu stíhání dal, může jej v průběhu trestního řízení vzít zpět. Odmítnutí souhlasu nebo jeho zpětvzetí je nevratné, znovu tedy již souhlas dát nelze.

Souhlas k trestnímu stíhání však není nutný nikdy, pokud trestným činem byla způsobena smrt, poškozený trpí duševní chorobou nebo poruchou, kvůli níž byl omezen nebo zbaven způsobilosti k právním úkonům, dále v případech, kdy poškozeným je osoba mladší 15 let a nebo za situace, kdy je zřejmé, že souhlas nebyl dán nebo byl vzat zpět v tísni vyvolané výhrůžkami, nátlakem, závislosti nebo podřízeností.Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: